Referat fra møte i STLF 23. april 2020

Dato: 23. april 2020 kl. 1900-2100
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Helge Hatlevoll (LSA), Finn Høivik Marum (AF), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Sofia Ruiz (Nmf), Marius Widerøe (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Forfall: Trine Utne Brede (kurskomitéen)

51/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

52/2020: Godkjenning av referat fra 3. mars og 1. April
Referatene ble godkjent

53/2020: Saker fra foreningene
LVS:
alle ansatte på NTNU er beordret til å ha hjemmekontor, og dette kan være en utfordring i forhold til forskning.
Ansatte har ønske om delvis gjenåpning, og har dialog med ledelsen på NTNU samt Legeforeningen sentralt om dette.
Det oppleves at det er store forskjeller blant de ulike universitetene hvordan dette praktiseres.
Ylf: har avholdt årsmøte på Teams.
I forbindelse med delvis opptrapping til elektiv drift uttrykkes det bekymring i forhold til hvor mye smittevernutstyr som kan benyttes. Det må tas høyde for at det blir mer smitte i befolkningen og flere innleggelser på sykehus.
Det vil bli kveldsåpne poliklinikker for å ta unna ventelistene.
Of: har avholdt landsråd. Det uttrykkes samme bekymring som Ylf har når det gjelder opptrapping av elektiv drift og smittevernsutstyr.
På grunn av ferieavvikling kan det bli en utfordring i forhold til personell i sommer.
Namf: Det arbeides med informasjon og opplæring til arbeidsgiver og arbeidstaker i forhold til smittevern. Smittevernlov og Arbeidsmiljølov er veldig aktuelt i disse dager. Det erfares at de fleste etterlever myndighetens føringer veldig bra.
PSL: Aktiviteten er fortsatt 10-60% av normalen. Smittevernutstyr er en utfordring for noen av spesialistene.
Enkelte har store utfordringer økonomisk.  
LSA: Det har vært en veldig hektisk periode, nå litt tilbake til normal arbeidshverdag.

Når det gjelder veiledningsgrupper så får man godkjent 3x45 minutter pr. møte.
Tips fra Nina Hagen: møter hver 14. dag på 3x45 min.

AF: 80% av legesentrene har foretatt permitteringer og lånt ut sine sekretærer til f.eks. helsepoliklinikkene. Det er mye organisering på hvert enkelt legekontor i forhold til å overholde smittevernhensyn, og mange fastleger opplever en frustrerende og slitsom arbeidshverdag.

Stjørdal kommune har stått frem som et godt eksempel og lønner nå alle helsesekretærer, slik at fastlegekontorene slipper å permittere.

Nmf: Sofia Ruiz har hatt samtale med alle kull-tillitsvalgte.
1. klasse får ikke praksis i allmennmedisin grunnet Covid19 situasjon.
De fleste studenter er generelt fornøyd med undervisningen.

Praksis for 3. klasse fungerer veldig godt, litt utfordringer for 4. klassestudentene.
5. klassestudentene har fått lisens på forhånd. Det stilles spørsmål ved denne beslutningen. Studentene har kun hatt 6 av 16 ukers praksis.
Elevene ønsker å kunne ta igjen dette ved en senere anledning, dette vil dog gå ut over neste års kull.
6. klasse har gjennomført nasjonal deling sammen, skriftlig eksamen utgår. Muntlig eksamen skal foregå på Zoom.

Helseplattformen:
I utgangspunktet skal alle journaler migreres fra eksisterende system som fastlegen har, til Helseplattformens system.
Spørsmålet er hvor mange 10-år man skal gå tilbake i tid, altså hvor stor del av arkivet som blir med over i det nye systemet.

For at flest mulig fastleger og avtalespesialister skal velge å delta i Helseplattformen, er det viktig at terskelen skal være så lav som mulig.                    

54/2020: Årsmøte og fastsettelse av dato
Dato ble ikke fastsatt. 
Frist for innsending av regnskap til legeforeningen sentralt er utsatt til 30. november.

55/2020: Eventuelt
Hvordan gjøre STLF synlig i disse tider og hva kan vi bidra med som forening?
Forslag om webinar/streame et foredrag i slutten av august. Koronasituasjonen i Midt-Norge, bør være lokalt. Kjærlighet i Coronaens tid?
Fortsettelse følger!