Referat fra styremøte 1. april 2020

Dato: 1. april 2020 kl. 1900-2100
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Helge Hatlevoll (LSA), Finn Høivik Marum (AF), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Sofia Ruiz (Nmf), Marius Widerøe (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Forfall: Trine Utne Brede (kurskomitéen)

45/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

46/2020: Godkjenning av referat
Godkjenning av referat fra møte den 3. mars utsettes.

47/2020: Saker fra foreningene
tema: hvordan håndteres situasjonen rundt korona
LVS: all undervisning skal/har blitt omlagt til digitale plattformer. Dette kan føles utfordrende
Ylf: det oppleves som om det tas mange gode faglige valg på sykehuset.
Det er økende aktivitet i forbindelse med tillitsvalgtarbeid
Of: det er tilbakemelding om lavere aktivitet i klinikkene. Det planlegges godt faglig på det som eventuelt kommer i forhold til Covid19.
Det er stor mangel på smittevernutstyr.
Namf: det foretas mye rådgiving fra hjemmekontor. Dette omhandler stort sett å bistå arbeidsgiver å kartlegge for eventuelle smittesituasjoner.
PSL: det meldes om redusert aktivitet - ca. 10%-30% aktivitet i forhold til normalt - stort sett på grunn av smittevernhensyn.
Enkelte kontor har permittert ansatte, og mange har ytret bekymring for egen virksomhet.
LSA: Det meldes om en travel hverdag.
I mindre kommuner brukes det mye mere tid til smittesporing i forhold til store kommuner. Det på grunn av at det er mange deltidsstillinger - nå oppleves det at alle må jobbe godt over 100%.
Mangel på smittevernutstyr – hovedsakelig frakker og åndedrettsvern
AF: Det er mange fastlegekontor som permitterer ansatte. Dette på grunn av endret arbeidshverdag med mange videokonsultasjoner. Det oppleves stor nedgang i den «vanlige» pasientgruppen og kronikerne.
Hvor er hjerneslagene, kols-pasientene, hjertepasientene?
Det oppleves som om det er for høy terskel for pasienter å ta kontakt med fastlegen
Nmf: all undervisning for 1.-4. klasse ble stoppet den 12/3.
5.-klassestudenene er i beredskap og har fått medisinlisensen sin. Hovedfagstudentene har fått forlenget frist, skriftlig eksamen vil være hjemmeeksamen.
Muntlig eksamen er helt avlyst for 1.-4. klasse.
6. klasse jobber for å få til digitale løsninger for muntlig eksamen                    

48/2020: Evt. info fra ASU og Helseplattformen
Det meldes om noe forsinkelse (men ikke mye) på Helseplattformen.
Det bør settes nye datoer i forhold til frister som er satt på sykehus. Det meldes om stort etterslep av pasienter og det bør utarbeides en ny tidsplan.
Det er ønskelig, og en bred enighet på St. Olav om at Helseplattformen bør utsettes. Dette kan virke utfordrende da Helseplattformen har en kontrakt å forholde seg til.
Fra fastlegene meldes det om stor skepsis til å inngå avtale med Helseplattformen.
Dette mye på grunn av at eksisterende journalsystem kan ikke integreres i Helseplattformens system, informasjon/journaler blir ofte konvertert til pdf-filer som ikke er søkbar.

49/2020: Evt. info fra sentralt i DNLF, St. Olav og Helse Midt-Norge
Ble ikke tatt med i møtet.

50/2020: Årsmøte og årsmøtefest
Ny dato for frist av regnskap er 30. november