Referat fra styremøte i STLF 23. april 2020

Dato: 25. mai 2020 kl. 1900-2100
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Johanna Westin (vara årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Sofia Ruiz (Nmf), Marius Widerøe (LVS), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Forfall: Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Finn Marum Høivik (AF), Helge Hatlevoll (LSA)

56/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

57/2020: Godkjenning av referat fra 23. april 2020
Referatet ble godkjent

58/2020: Saker fra foreningene
LVS:
NTNU har så smått begynt å åpne opp, slik at ansatte kan komme på kontoret igjen, men det er fremdeles strenge restriksjoner.
Det er ytret ønske om å opprette 40 nye studentplasser til høsten, det ventes svar i begynnelsen av juni når revidert nasjonalbudsjett foreligger.
Ylf: Litt tilbake i hverdagen igjen med personalsaker, Helseplattformen, ferieplanlegging etc. Det er også mye planlegging i forhold til en eventuelt ny smittebølge av Covid 19.
Of: Det uttrykkes fortvilelse fra ansatte på St. Olav over at NTNU ikke åpner opp mere. Det uttrykkes også frustrasjon over at Helseplattformen går sin gang.
Namf: Intet spesielt å melde.
PSL: Skal avholde landsrådsmøte onsdag 3. juni, ellers intet å melde.
AF: Det meldes om at mange i fastlegekorpset ikke er fornøyd over handlingsplanen som er lagt frem fra regjeringen.
Det er fortsatt ukentlige beredskapsmøter vedr. Covid19 situasjonen.
Det er usikkerhet rundt når en som har hatt smitte kan «friskmeldes».
Hvor lenge må de vente for å komme til fastlegen eventuelt til spesialisten?
Dette praktiseres ulikt, noen krever 2 ganger negativ testing samme dag, andre krever 2 ganger negativ test med 3 dagers mellomrom.
Nina Hagen tar opp saken på neste beredskapsmøte med kommunen.

Nmf: Det er eksamenstid for studentene.
Når det gjelder økning i antall studieplasser - stort sett enig i Grimstadutvalget, men det må samtidig økes i antall LIS1 plasser. Når det gjelder praksisplasser for 5. klasse – intet nytt.
Kurskomitéen: Bente Grønnesby sjekker om vi kan arrangere nettkurs både på gynekologikurset og geriatriforum. Trine Utne Brede undersøker kurs i kirurgi m/Volvat. Vi må følge legeforeningens råd i forhold til antall samlet på et kurs, hvor stor avstand osv.                        Bente Grønnesby undersøker hva legeforeningen anbefaler.

59/2020: Helseplattformen
Det synes som om det er viktig å få gjennomført Helseplattformen til riktig tid, uten forsinkelser. Fagpersonalet som skal være med fra sykehusets side er opptatt med andre oppgaver i sine avdelinger. Det er viktig at det blir en god prosess, og at ikke pandemien ikke er til hinder for medvirkning selv om fagpersonalet ikke har tid til å delta på møtene.

60/2020: Landsmøte
Sakslisten ble gjennomgått.

61/2020: Fastsettelse av dato til årsmøte
Møtet blir avholdt på Zoom 15. oktober kl. 18.00

62/2020: Eventuelt
Styremøte og sommeravslutning 4. juni kl. 17.30-20.00.