Referat fra styremøte i STLF 3. februar 2020

Tid: 3. februar 2020
Sted: Schultz gate 2-4

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Bjørn Buan (vara LSA), Finn Høivik Marum (AF), Anders Prestmo (PSL), Sofia Ruiz (Nmf), Marius Widerøe (LVS), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Helge Hatlevoll (LSA), Hilde Myren (Namf)

18/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

19/2020: Godkjenning av referat
Referat fra styremøte den 6. januar ble godkjent.

20/2020: Saker fra foreningene
AF: Det er fremdeles store utfordringer med hensyn på rekruttering.
Enkelte hjemler er lyst ut mange ganger.
ALIS-ordning begynner i Trondheim på 3 legekontor.
Namf: intet nytt
Of: Helseplattformen opptar mange av medlemmene.
Ylf: Det oppstår spørsmål til bruk og håndtering av legespesialister.
Ny LiS-ordning – det oppleves at plasstillitsvalgte lite involvert.
Det skal avholdes et møte med Helseplattformen fra et tillitsvalgtperspektiv.
PSL: Har hatt sitt årlige møte med alle samarbeidsutvalg og styret i PSL. Rekrutteringsvansker. Skal ha møte med Helseplattformen.
LSA: Det har blitt forhandlet frem bedre lønnsvilkår for medlemmene. Spesialiteten kan berges ved at kvinneandelen har blitt større.
Nmf: Støtter Grimstadrapporten. Har hatt LiS1-møte der Tobias Iveland (Ylf) og Kristin Kornelia Utne (leder Ylf) deltok - meget gode tilbakemeldinger.
Det har vært arrangert Memo-kurs med Øyvind By.
Det arbeides med forberedelser til landsmøte som skal arrangeres i Budapest.
LVS: har hatt arbeidsundersøkelse. Alle bi-stillinger er tatt ut av undersøkelsen. Jobber i samarbeid med HR for å få en felles kartlegging med St. Olav om kombinertstillinger.

21/2020: Helsefellesskap
Hans Ole Siljehaug, medisinsk faglig rådgiver fra St. Olavs hospital informerte.

22/2020: Samhandlingskonferanse 13. mai 2020
Arrangeres i samarbeid med St. Olavs hospital.
Tema: Parter og partnere. Progam er under utarbeidelse.

23/2020: Styrekompetansekurs
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte, 28 påmeldte fordelt som følger:
3 eksterne, 16 fra Sør-Trøndelag, 5 fra Nord-Trøndelag og 4 fra Møre og Romsdal.

24/2020: RU-møte
Innspill til saker:
Hvilke tanker har HMN for avtalespesialistene i fremtiden?
Ønske om flere LiS1 stillinger
Rekruttering er et tema for flere; fastleger, avtalespesialister.

25/2020: Årsmøte og årsmøtefest
5. juni 2020. Avholdes i Banksalen.
Årsmøtet er gratis, egenandel for fest. I utgangspunktet med følge
Forslag til foredrag: Hvordan være en GOD kollega? Motarbeiderne?
Festkomitéen skal utarbeide program.
Medlemmer i sosial/festkomitéen: Tobias Iveland, Nina Hagen og Johanna Westin.
Det er sent ut mail til medlemmene vedr. forslag til tillitsvalgtpris

26/2020: Hurtigrutekonferansen i Alta
Blir sannsynligvis flyttet fra uke 39 til uke 38 (14.-16. september).

27/2020: Kurskomitéen
Det er behov for en sykehuslege i komitéen da Marit Morken har sluttet.

28/2020: Orienteringssaker
Lederseminar: Det skal satses bredt på tillitsvalgtarbeid.

29/2020: Søknader
Ingen søknader

30/2020: Eventuelt
Høring fra sist styremøte:
NOU 2019:24 – Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-av-nou-2019-24-inntektsfordeling-mellom-regionale-helseforetak/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres høringssvar

Det presiseres at STLF kan bidra med støtte til mat, drikke til tillitsvalgtmøter.

31/2020: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Opprette arrangement på facebook om samhandlingskonferansen 13. mai.

Møtet ble hevet kl. 22.00.
Referent: Bente Grønnesby