Referat fra styremøte i STLF 4. juni 2020

Dato: 4. juni 2020 kl. 1730-2000
Sted: Schultz gate 2-4

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Marit Seim Ekeland (vara Of), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Sofia Ruiz (Nmf), Marius Widerøe (LVS), Finn Marum Høivik (AF), Helge Hatlevoll (LSA), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Forfall: Vivi Bakkeheim (Of)

63/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

64/2020: Godkjenning av referat fra 25. mai 2020
Referatet ble godkjent

65/2020: Saker fra foreningene
LVS:
NTNU har åpnet litt opp for å komme tilbake til kontor, men tilbudet er fremdeles begrenset og det er fortsatt veldig strenge regler. Håper på normal drift i løpet av sommeren.
LSA: De fleste kommuner har økt stillingsandelen til kommunelegene i forbindelse med Covid19-situasjonen. Det meldes om travle dager.
Ylf: Det meldes om en «normalisering» i hverdagen, blant annet er det en del personalsaker i forbindelse med faste stillinger.
Helseplattformen tar mye tid.
Of: Det er diskusjoner rundt avlønning i forbindelse med ekstrajobbing på kveldspoliklinikk.
Det skal avholdes budsjettmøte med økonomiavdelingen på St. Olavs hvor dette skal diskuteres.
Namf: Veiledningsgruppene er i gang igjen, ellers intet nytt.
PSL: Intet nytt.
AF: Det skal avholdes ekstraordinært landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen (AF) når det gjelder nasjonal handlingsplan.

Det er fortsatt beredskapsmøter med kommunen når det gjelder Covid19. Luftveispoliklinikken i Trondheim blir «lagt i dvale» fra 20/6. Det utarbeides planer på fastlegekontorene i forhold til dette.
Det meldes om god tilgang av smittevernsutstyr.
Det er sendt forespørsel fra tillitsvalgt i allmennlegeforeningen til Trondheim kommune vedrørende hva som er gjeldende praksis av friskmelding etter å ha gjennomgått Covid19. Det har vært heftet usikkerhet til praksis.

Nmf: Det meldes om litt mangelfull informasjon fra fakultetet når det gjelder studentene og gjennomføring av praksis etc.
Alle studentene har hatt eksamen digitalt, og det fungerte tilfredsstillende.
Kurskomitéen: Vi har fått godkjent både geriatri- og gynekologikurset som nettkurs. Det er ønskelig at disse kursene avholdes med «fysisk» oppmøte som planlagt, men nå har man i alle fall mulighet til digitalt kurs dersom smittesituasjonen endrer seg.

66/2020: Saker fra landsstyremøtet
Det ble orientert kort fra landsstyremøtet. Fornøyd med gjennomføring av digitalt årsmøte!

67/2020: Årshjul
Kalender for høsten:

25. evt. 26. august: Medisinsk byvandring (Lindy og Nina har ansvar)
onsdag 2. september: arbeidsmøte fra kl. 1300, avsluttes med middag kl. 19.00
torsdag 1. oktober:     styremøte
torsdag15. oktober:    årsmøte (Zoom)
tirsdag 3. november:  styremøte
fredag 20. november: Helsepolitisk seminar, Stjørdal (RU/Helse Midt-Norge)
fredag 27. november: Julebord på Brasseriet, Britannia
mandag 7. desember: styremøte              

68/2020: Eventuelt
a) Dekning av tapt arbeidsfortjeneste/praksiskompensasjon i konkrete saker der tillitsvalgt fra AF må delta.
Det ble diskutert praksis i de ulike lokalforeningene i region Midt, og Sør-Trøndelag legeforening kom frem til at det åpnes for innsendelse av refusjonskrav.
Vedtak: det er mulig å sende inn refusjonskrav til STLF i forbindelse med utøvelse av tillitsvalgtverv, men det må søkes om skriftlig forhånds-godkjenning for omfang og beløp

b) Transportplan i Trondheim kommune
Ny transportplan for Midtbyen legges ut på høring, dersom den ikke blir stemt ned i bystyret først. Dersom den ikke blir stemt ned, bør Sør-Trøndelag legeforening si sin mening om planen, og konsekvenser dette kan medføre både for pasienter og leger (gjelder de som har kontor i sentrum).
Bente Grønnesby følger opp saken.