Referat fra styremøte i STLF 7. desember 2020

Tid: 7. desember 2020
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Sonia Azmi (vara Nmf), Finn Marum Høivik (AF), Helge Hatlevoll (LSA), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Casper Friele Faye (Nmf), Marius Widerøe (LVS), Hilde Myren (Namf)

103/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

104/2020: Godkjenning av referat fra styremøte 3. november 2020
Referatet ble godkjent

105/2020: Nytt fra foreningene
Ylf:
tema som diskuteres er overtid og tolking av vernebestemmelser
Of: Intet nytt
PSL: det er vanskelig å rekruttere spesialister til avtalehjemler (inkl. tradisjonelt populære fag som øye)
LSA: lønnsforhandlinger er på vent og det meldes om høyt arbeidspress
Nmf: det har vært avholdt foredrag på Zoom; veien gjennom medisinstudiet – veldig nyttig og lærerikt
AF: lønnsnemd i mars

106/2020: Oppsummering av lokalforeningsseminar og landsstyremøte
Lokalforeningsseminar
Aktuelle saker fra møtet:
- Sykehusbygging i Norge v/Anne Karin Rime; det bygges for små sykehus og det bygges sykehus uten kontorplasser for de ansatte
- Nasjonal helse- og sykehusplan v/Kristin Kornelia Utne
- Journalløsningen Akson v/ Kjartan Olafsson
- Helsefellesskap; hvordan skal leger representere helseforetak og kommune i modellen? v/Jan Emil Kristoffersen
- Å bygge broer; samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinerte tjenester v/Kari Schrøder-Hansen
Alle presentasjoner følger vedlagt referatet.

Landsstyremøte:
Aktuelle saker fra møtet:
- LIS-andel i fagstyret skapte litt debatt
- Vedtektsendring sentralstyret vedr. lånefondet ble også debattert
- Soria Moria; det ble stilt spørsmål om hvorfor beholde dette – vi har et nytt Legenes Hus og det blir avholdt flere arrangementer digitalt fremover enn før pandemien
- Regnskap legeforeningen: årets underskudd er mindre enn i 2018 og 2019.

107/2020: Inntektsfordelingsmodell for sykehus
Magnussen I har vært benyttet mellom helseforetakene siden tidlig 2000 tallet. Denne er nå revidert til Magnussen II.
St. Olav har bedt om et regionsykehustilskudd og størrelsen på dette skaper stort engasjement.
Inntektsfordelingsmodellen er sendt ut på høring og det er kommet inn mange høringssvar. Stort tema i media både i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.
Saken tas opp i styremøte i januar.                     

108/2020: Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)
Torkild Skaar refererte om aktuelle saker:
- omlegging av psykisk helsevern
- ALIS og kostnader knyttet til dette; fastlegene ønsker en 3 mnd. +3 mnd. løsning - sykehuset vil heller ha 6 mnd. da det er viktig å sørge for at ALIS er «skikket» til å gå vakt og får god nok opplæring til dette
- orientering om helsefellesskap. Saken tas opp på styremøte i januar.

109/2020: Helseplattformen
Tor Digre er oppnevnt som representant i Styringsgruppen for fastleger.
Christer Mjåset og Tor Digre inviteres til et styremøte i løpet av 2021.

110/2020: Medlemsmøter/aktiviteter
Fysiske medlemsmøter utsettes til høsten 2021. Det kan være aktuelt med digitale medlemsmøter

111/2020: Kurskomitéen
Planlagte digitale kurs 2021:
- Geriatriforum, jan - november
- Normaltariffen, regnskap og skatt m/Bjarne Storset, februar/mars

Planlagte fysiske kurs 2021:
- Akuttmedisin, høst
- Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin m/Sturla Storrø, høst
- Ultralydkurs – under planlegging

112/2020: Eventuelt
Julebord: utsettes til 29. januar 2021.

113/2020: Hva skal kommuniseres ut?
Ingenting skal kommuniseres ut.