Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2021

Referat fra styremøte i STLF 14. juni 2021

15. september 2021

Tid: 14. juni 2021
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Marit Seim Ekeland (vara Of), Anders Prestmo (PSL), Casper Faye (Nmf),), Hilde Myren (Namf), Kari Risnes (vara LVS), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær) 
Forfall: Marius Widerøe (LVS), Finn Marum Høivik (AF), Tobias Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of)

53/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

54/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 25. mai 2021
Referatet ble godkjent

55/2021: Orienteringssaker v/Lindy
Det skal være styremøte i Helse Midt-Norge 17. juni, det er det blant annet 2 saker som kan være av interesse:
- Helse Midt-Norge IT - Hemit skal muligens bli eget Helseforetak
- Det har vært gjennomført internrevisjon på St. Olavs «Læringsprosesser på pasientsikkerhetsområdet». 

56/2021: Nytt fra foreningene
LVS: Det satses på et medisinstudie i Ålesund – studiestart mulig fra 2023.
PSL: Helseplattformen går sin gang.
Vedrørende felles henvisningsmottak i psykiatrien; Det er PSL og            Legeforeningen sentralt som har diskutert dette, og det er lite involvering lokalt. Mottaket innføres nå, og skal evalueres innen 1/1-22.
Namf: intet spesielt å melde
Nmf: Jobber med neste års rekruttering, søkere er fordelt slik; 75% kvinner og 25% menn. I utlandet er fordelingen 50/50.
Of: Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene.
Det jobbes med bemanningsplaner for sommeren.
AF: Det meldes om mye sykemeldinger blant fastleger, og det er fortsatt utfordringer i forhold til rekruttering.
Helseplattformen (HP): Juristene i Jobb og arbeidslivavdelingen (JA-    avdelingen) i DNLF samarbeider med HP når det gjelder kontraktutkast i forbindelse med kontrakter for allmennlegene.
                                                                                               
57/2021: Oppsummering fra årsmøte og landsstyremøte
Årsmøtet ble gjennomført digitalt og vi var 33 deltagere.
Årsmøtet startet med et meget interessant årsmøteforedrag av Generalmajor Jens W. Klüver; Redningshelikoptertjenesten nå og inn i fremtiden. Deretter ble selve årsmøtet avviklet med årsmøtesaker.
Lindy Jarosch-von Schweder, Nina Therese Hagen og Torkild Skaar ble gjenvalgt som henholdsvis leder og årsmøtevalgte.                                   

Landsstyremøte: vi hadde en kort oppsummeringsrunde fra årsmøtedeltagerne. Anne Karin Rime ble valgt som ny president etter Marit Hermansen.

58/2021: LSA-undersøkelse – kort oppsummering
Vi mangler fremdeles svar fra noen kommuner.
Hegle Hatlevoll purrer på kommunene i den sørlige delen av Trøndelag. Ragnhild Aunsmo kontaktes vedr. purring i den nordlige delen av Trøndelag. Sakes tas opp i et styremøte til høsten.
                                                       
59/2021: Medlemsmøter
- det planlegges et medlemsmøte/helsepolitisk debatt i forkant av valget
- mulig byvandring med mord og mysterier 28. oktober 2021
- førjulscafé i desember

60/2021: ASU
Nytt ASU-møte den 17. juni.

61/2021: Regionutvalget
Første møte i høst er 27. oktober kl. 10.00-16.00 på Helse Midt-Norge

62/2021: Eventuelt
- arbeidsmøte fredag 17. september på Britannia Hotell
- Brev fra Eldrerådet vedr. behandling av pasienter med flere diagnoser

63/2021: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?