Referat fra styremøte i STLF 19. april 2021

Dato: 19. april 2021
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Casper Faye (Nmf),), Hilde Myren (Namf), Finn Marum Høivik (AF), Kari Risnes (vara LVS), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marius Widerøe (LVS), Helge Hatlevoll (LSA)

36/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

37/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 23. mars
Referatet ble godkjent

38/2021: Orienteringssaker v/Lindy
- når det gjelder Helseplattformen og næringsdrivende leger så legges dette arbeidet til lokalforeningene. DNLF sentralt bistår lokalforeningene.
- Helselederskolen del 3 videreføres
- Helse Midt-Norge: det arbeides med regionale utviklingsplaner
                       
39/2021: Nytt fra foreningene
Nmf: har vært i oppfølgingsmøte med Ivar Skjåk Nordrum                          (studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU) når det gjelder avvikling av praksis under pandemien samt hvordan eksamen skal utføres.
PSL: Vaksinasjon av PSL-medlemmer er endelig i gang.
Snart normaltariff-forhandlinger!
AF: Det er fremdeles bekymring rundt rekruttering av fastleger.
I Sør-Trøndelag er det nå 12 ubesatte hjemler.
Det forberedes til landsrådsmøte i AF.
Ylf: Det er uenighet om lønnsoppgjør på St. Olavs
Namf: intet nytt
Of: Helseplattformen tar mye tid samt at det jobbes med tillitsvaltsinvolvering på St. Olavs
LVS: har avholdt årsmøte. Fastlege og førsteamanuensis på Institutt for Samfunnsmedisin NTNU Bjarne Austad er valgt inn som nytt styremedlem i landsstyret.
                                                                      
40/2021: Årsmøte
Årsmøtet blir avholdt digitalt onsdag den 26. mai 2021 kl. 19.00        

41/2021: Medlemsmøter
Saken utsettes til styremøte 15. juni.   
                       
42/2021: Helseplattformen
Intet nytt                    

43/2021: Eventuelt
- det er i år presidentvalg i DNLF på landsstyremøtet i juni.
Foreløpig to kandidater; Anne Karin Rime, leder i Overlegeforeningen og Bjørg Bakke, fastlege og tidligere leder i Norsk medisinstudentforening               

44/2021: Hva skal kommuniseres ut?
 - årsmøtepapirer sendes ut til alle medlemmer og publiseres på nettsiden samt på facebook