Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2021

Referat fra styremøte i STLF 23. mars 2021

Dato: 23. mars 2021
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Marit Seim Ekeland (vara Of), Anders Prestmo (PSL), Casper Faye (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA), Hilde Myren (Namf), Finn Marum Høivik (AF), Kari Risnes (vara LVS), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marius Widerøe (LVS), Vivi Bakkeheim (Of)

25/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda                  Møteinnkalling og agenda ble godkjent

26/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 15. februar
Referatet ble godkjent

27/2021: Orienteringssaker
-  Legespesialister kan nå velge hvilken yrkesforening de vil tilhøre – Norsk Overlegeforening eller Yngre legers forening
- Siri Skumlien har blitt ansatt som ny generalsekretær etter Geir Riise
                       
28/2021: Nytt fra foreningene
Nmf: har vært i møte med Ivar Skjåk Nordrum (studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU) når det gjelder avvikling av        praksis under pandemien - nytt oppfølgingsmøte om 3 uker.
Det er ulik praksis i de forskjellige avdelinger på sykehuset.
- noen studenter får ha fysiske forelesninger igjen
PSL: Stort fokus på vaksinasjon av medlemmer. Uønsket variasjon innen Helse Midt-Norge med høy grad av vaksinasjon i Helse Nord-Trøndelag og ingen i Sør-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.
Det har vært innslag om tema på Lørdagsrevyen og etter dette kom det umiddelbar respons fra RHF, og vaksinering har nå startet!
AF: Det er mange ledige hjemler i hele landet, så stor bekymring blant fastlegene. Mange leger velger å bli ansatt i vikarbyråer.
Trondheim kommune må nå leie inn vikarer for å dekke behovet.
Helseplattformen tar mye tid. Det synes viktig å få en egen support på IT-siden om Helseplattformen i hele tatt skal være interessant for fastlegene
Ylf: St. Olavs langt tilbake i forhold til det nye lønnsoppgjøret for LIS 
LSA: Bjørn Buan har fått ny stilling i Møre og Romsdal, og kan da ikke    lenger være varamedlem for LSA i STLF-styret
Namf: får stort sett gjennomført veiledningsgrupper og det er bra!
Of: har hatt tillitsvalgtmøte med Grete Aasved, tema bl.a.                          tillitsvalgtinvolvering
LVS: færre og færre leger velger en akademisk karriere, vanskelig å rekruttere i lederstillinger. Vanskelig å rekruttere til lokale tillitsvalgte.
                       
29/2021: Årsmøte
Årsmøtet blir avholdt digitalt onsdag den 26. mai 2021.  
Komité: Lindy Jarosch-von Schweder, Nina Th. Hagen og Torkild Skaar

30/2021: Nytt fra kurskomitéen
Det avholdes kurs i Normaltariffen, regnskap og skatt på Zoom i april.
Det planlegges årsmøtekurs i mai, samt kurs i ultralyd og fysikalsk medisin i høst.

31/2021: Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) / lege-lege utvalget
Flere tillitsvalgte med i ASU; en fra Norsk sykepleierforbund og to          fra kommunen har kommet i tillegg. Fokus: samarbeidsavtalen
Lindy Jarosch-von Schweder fortsetter sin deltagelse i Fagråd legeutvalg.

32/2021: Medlemsmøter
- det planlegges medlemsmøte om psykisk helse og ungdom i samarbeid med St. Olavs og kommunene
                       
33/2021: Helseplattformen
Det har kommet spørsmål om møtegodtgjørelse ved møter i Helseplattformen. Satsene i legeforeningen er kr. 870,- pr. time etter arbeidstid.

34/2021: Eventuelt
PSL-sak: Helse Midt-Norges seneste anbud på operativ virksomhet.
Disse er nå kraftig utvidet og avtalespesialistene innenfor gastro, ØNH og urologi får nå sterk konkurranse fra Aleris som har fått anbud bl.a. på anbudet avtalespesialistordningen i regionen. Innenfor ØNH kan dette bety slutten på operativ virksomhet som allerede er redusert i forhold til før.
PSL jobber med å finne ut hvem som styrer prosessen. Ansvarspersoner på SOHO angir at dette skjer delvis imot deres ønske og også kan bety nedstengning av helt offentlige tilbud, f.eks. operativ virksomhet Røros. Det samme meldes fra Namsos.

Et inngrep ved Aleris koster 2-3 ganger samme prosedyre utført hos    avtalespesialist. Det er påfallende at Helse Midt-Norge går inn for en løsning der de må bære alle kostnader selv i stedet for at regningen belastes HELFO, særlig gitt dagens budsjettsituasjon med behov for kutt på 200 millioner.
Saken vil bli fulgt opp ovenfor Helse Midt-Norge.

35/2021: Hva skal kommuniseres ut?
- innkalling til årsmøte                     
- pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid – forslag til kandidater
- invitasjon til kurs i Normaltariffen