Referat fra styremøte i STLF 23. november 2021

Dato: 23. november 2021
Sted: Schultz gate 2-4

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Vivi Bakkeheim (Of), Runa Unsgård (vara Ylf), Tone Dorthe Sletten (PSL), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Hilde Myren (Namf), Sven Midelfart (AF), Trine Utne Brede (kurskomitéen)Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kari Risnes (LVS), Tobias Solli Iveland (Ylf)

89/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

90/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 26. oktober 2021
Vedtak: Møtereferatet ble godkjent

91/2021: Runde rundt bordet
AF: det meldes om stor frustrasjon blant medlemmene. Det er en stadig økende befolkning i Trondheim som ikke har fastlege og kommunen har ingen back-up dersom et legesenter må stenge f.eks. på grunn av sykdom.
PSL: venter tilbakemelding fra Helse Midt-Norge vedr. organisering/ordning for medlemmene når det gjelder 3. vaksinedose
Namf: intet spesielt å melde
Ylf: medlemmene er bekymret for at tillitsvalgte ikke blir involvert i beslutningsprosesser
Of: stor pågang av syke pasienter. Alle planlagte operasjoner er utsatt. Høyt sykefravær.
LSA: hva skjer når pandemien roer seg – vil man fremdeles ha ansatte i 100% stillinger eller blir disse redusert? Har utfordring med legevakt i Orkdalsregionen
Nmf: Har deltatt på grunnutdanningskonferanse i Oslo med bl.a. tema som psykisk helse blant studenter og hvordan opprettholde kvalitet i undervisningen under pandemien.

Det ble diskutert om STLF skulle skrive et innlegg om helserisiko under pandemien samt helheten i legetjenesten (fastleger, sykehus m.m.).
Saken tas med i et senere møte

92/2021: Handlingsplan
Vedtak: Det jobbes videre med innhold

93/2021: Oppsummering lokalforeningsseminar
Nina og Lindy oppsummerte kort. Aktuelle saker:
* styreopplæring, hvordan jobbe i et styre – foredrag v/Anne Breiby, styreleder ved St. Olavs hospital
* lokalforeningen som politisk kraft (helsepolitisk debatt, evaluering av valgkamp-pakken fra DNLF)
* Helseplattformen, status, muligheter og utfordringer v/Christer Mjåset
* Sentralstyrets satsningsområde 2022-2024; Helse og trygghet først:
For å sikre en sterk offentlig helsetjeneste for pasientene, en god arbeidshverdag for legene og være mer forberedt på fremtidige helsekriser, vil vi jobbe for;
- sykehus med rom for god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø
- en fastlegeordning som sikrer gode og likeverdige helsetjenester til hele befolkningen
- læring og kompetanse gjennom hele legelivet

94/2021: Møteplan og felles styremøte til NTLF i februar
Vedtak: Lindy kontakter leder i Nord-Trøndelag legeforening Dragan Zerajic for å finne en dato for felles styremøte.

Følgende datoer ble bestemt for vårens styremøter:
6. januar, 10. februar, 3. mars, 5. april og 9. juni (sommeravslutning).
6. mai - årsmøte

95/2021: Støttekollegaordningen og lege-for-lege ordning
Vedtak: saken utsettes til over nyttåret

96/2021: Kurskomitéen
Kurskomitéen mangler leder f.o.m. desember da Trine Utne Brede har permisjon.

97/2021: Eventuelt
Helseplattformen:
Christer Mjåset og Nina Kongshaug deltok fra Helseplattformen.
Oppsummering: I møtet fikk styremedlemmene uttrykt sin bekymring knyttet til implementering av journalsystemet. Det er lang bekymringsliste som   tillitsvalgte er opptatt av blir håndtert, noe som ble godt svart ut. Det er vanskelig å gå over til et nytt journalsystem midt i en pandemi, men det er lagt planer for både opplæring og hvordan drift skal håndteres i implementeringsperioden. Tillitsvalgte ved St. Olav mener planen framstår ambisiøs, og det er helt nødvendig med større grunnbemanning for å klare   dette. Det ble formidlet at Helseplattformen har jevnlig dialog med fagekspertene ved St. Olav. Journalsystemet vil ikke være perfekt fra første dag og det er mye som må endres eller tilføyes i etterkant. Det er viktig å ha en balanse i prioriteringsarbeidet og dedikerte fagpersoner deltar i dette arbeidet.

De var tydelig på at kvaliteten blir god, selv om ikke alle ønsker er på plass fra start. Det er altså mange muligheter fremover for å lage nye og bedre løsninger. Styret i STLF ser frem til Helseplattformen og vi håper at effektene vil komme raskt. Vi ønsker selvsagt at alle kommuner deltar og utløser opsjon. Vi er også   avhengige av at fastlegene deltar og STLF forventer gode avtaler som gjør det           attraktivt å delta i Helseplattformen slik at det blir en innbygger –en journal.

98/2021: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Oppsummering fra møte med Helseplattformen