Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2021

Referat fra styremøte i STLF 25. mai 2021

Dato: 25. mai 2021
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Casper Faye (Nmf),), Hilde Myren (Namf), Finn Marum Høivik (AF), Kari Risnes (vara LVS), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Marius Widerøe (LVS)

45/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

46/2021: Godkjenning av referat fra styremøte 19. april
Referatet ble godkjent

47/2021: Orienteringssaker v/Lindy
Helse Midt-Norge får 6800 flere doser med vaksine som skal fordeles i hele region Midt.

48/2021: Nytt fra foreningene
Nmf: Hverdagen preges av eksamenslesing - vi ønsker lykke til!
PSL: De fleste PSL medlemmer er nå vaksinert.
Det planlegges et pilotprosjekt; alle henvisninger til psykiatrien skal gå via et felles mottak i psykiatrien.
AF: Økonomi: det er ønskelig å få sammenlignbare rammer slik som      avtalespesialistene har. AF skal utarbeide er brev vedr. dette
Ylf: Det uttrykkes bekymring for høy vaktbelastning, spesielt med tanke på sommerferien. For eksempel så har Orkdal bare 4 vakante stillinger av 11 på medisin, og man får ikke ansatt nye leger før september.
Namf: Intet nytt, men et sentralt spørsmål i disse koronatider; hvordan gjør man vurderinger av legers arbeidshverdag?
Of: Of melder om generelt høyt arbeidspress i tillegg til at Helseplattformen krever mye tid.
LVS: Det har vært avholdt valg av styre på MH-fakultetet (fakultet for Medisin og Helsevitenskap) med kun 15% valgdeltagelse.
Det er vanskelig å  få rekruttert til tillitsvalgtarbeid.
LSA: Det er fremdeles høyt arbeidspress blant kommunelegene, og i enkelte kommuner kan det være vanskelig å få til 3 ukers sammenhengende ferie.
                                                                     
49/2021: Årsmøtesaker til forberedelse
Årsmøtesakene ble gjennomgått.

50/2021: Landsstyremøte
Landsstyremøte er 1.-3. juni digitalt på Zoom.
Lindy Jarosch-von Schweder og Nina Hagen deltar fra Sør-Trøndelag      legeforening. 
                       
51/2021: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

52/2021: Hva skal kommuniseres ut?
Påminnelse om årsmøtet