Referat fra styremøte i STLF 26. oktober 2021

Dato: 26. oktober 2021 
Sted: Schultz gate 2-4

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Vivi Bakkeheim (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf), Anders Prestmo (vara PSL), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Hilde Myren (Namf), Kari Risnes (LVS), Sven Midelfart (AF), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Tone Dorthe Sletten (PSL), Trine Utne Brede (kurskomitéen)

77/2021: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak:
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

78/2021: Godkjenning av referat fra arbeidsmøte 8. september 2021
Vedtak: Møtereferatet ble godkjent

79/2021: Leders orientering
DNLF:
Sentralstyret har 3 satsningsområder:
- Sykehusbygg
- Fastlegekrisen
- Spesialistutdanning/etterutdanning
Helse Midt-Norge (HMN):
- det er mangel på leger som kan utøve supervisjon - saken tas opp som en styresak i STLF ved en senere anledning
Vedtak: Styret tar sakene til orientering

80/2021: Handlingsprogram 2021-2023
Handlingsplanen ble gjennomgått. Den ventes å bli ferdigstilt på styremøtet i november.
Vedtak: Styret tar sakene til orientering

81/2021: Sammenheng mellom eksponering og helseutfall. Har man kontroll på risiko?
Styremedlem og arbeidsmedisiner Hilde Myren foredro om eksponering og helseutfall.
                                                         
82/2021: Kurskomitéen planer og budsjett
Vedtak: saken utsettes til neste styremøte

83/2021: Helsepolitikk i media
Det ble diskutert hvorvidt vi skulle skrive et debattinnlegg til Adresseavisen når det gjelder fraværsattest for studenter.
Vedtak: STLF skal ikke levere debattinnlegg         

84/2021: Aktiviteter/kalender
Medlemsmøte, tema: kunst og medisin er under planlegging
Når det gjelder medlemsmøte i første halvdel av 2022 så tas denne saken opp i et senere styremøte.
Vedtak: Styret tar saken til orientering

85/2021: Samarbeidsarenaer
Administrativt samarbeidsorgan (ASU):
Administrativt samarbeidsutvalg er en samarbeidsarena mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for å styrke det samlede tjenestetilbudet.
ASU har blitt utvidet med flere medlemmer, ny leder har fått nye fagråd. Lenke til ASU finner du her: https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/default.aspx

86/2021: Høringer
Vedtak: høringer ble ikke behandlet på styremøtet

87/2021: Eventuelt
Søknad fra MSO til Årsseminaret 2021
Vedtak: søknad godkjennes med kr. 5.000, -

88/2021: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Publisere bilde av styret i STLF på nettsidene
Opprette arrangement helse og kunst når dato foreligger