Referat fra styremøte i STLF 14. november 2022

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening
Dato: 11. november 2022 kl. 19.00 – 22.00
Sted: Schultz gate 2-4

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Sven Midelfart (AF), Vivi Bakkeheim (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf) Hilde Myren (Namf), Tone Dorthe Sletten (PSL), Helge Hatlevoll (LSA), Nora Lindeman Katla (Nmf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kari Risnes (LVS), Ingrid Jørum (leder kurskomitéen)

70/2022: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak:
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

71/2022:Godkjenning av referat fra 4/10 og 24/10
Vedtak: Referatene ble godkjent

72/2022:Orientering fra leder
- lokalforeningsseminar arrangeres i Legenes Hus 17. og 18. november. Organisasjonssekretær representerer STLF.
- møte om Helseplattformen (HP) i samarbeid med Legeforeningen sentralt – ny dato: 6/12-22.

73/2022:Viktige saker fra foreningen/runde rundt bordet
LSA: Questback skal gjennomføres og sender til alle kommuneleger og fastleger.
PSL: Felles henvisningsmottak gir avtalespesialistene noen problemer. Dette tas videre sentralt og via regionutvalget (RU).
Ylf: forsinkelser i utdanning, HP har nok forverret situasjonen. Høy turnover (vanskelig å få tall)
Nmf: har arrangert grunnutdanningskonferansen i Nmf, skal følge opp lokalt.
Problemer med at sykehusboliger selges, tas i studentdemokratiet.
Of: rekrutteringsproblemer
AF: en utfordring å finne ut hvem som er tillitsvalgte for AF i Trøndelag. Nina og Sven følger opp dette og det vurderes evt. frikjøp/praksiskompensasjon for dette.

74/2022: Helseplattformen
Det ble gitt en kort orientering om innføringen av HP på St. Olavs.
Det har vært god bemanning og mye support gjennom innføringshelga.        

75/2022: Satser på møter utenom styrearbeid
Vedtak: Sør-Trøndelag legeforening (STLF) kan etter forespørsel via epost gi et møtehonorar for ekstraordinære møter i regi av STLF. Møtehonorar er samsvarende med Allmennlegeforeningens satser. Pr. dags dato er det kr. 895,-

76/2022: Møter/kurs
- Sak regionutvalget: tidspunkt helsepolitisk seminar 2023 ikke avklart. Nytt møte RU i Trondheim 2/2- uten Helse Midt-Norge, 4/5-23 med Helse Midt-Norge
- Lege-lederkonferansen, tidspunkt avtales med St. Olavs hospital
- Medlemsmøte/bokbad 12. desember med Kari Løvendahl Mogstad og Solveig Klæbo Reitan

77/2022: Søknader
Søknad fra MSO Bergen vedr. Årssem 2022, Vedlegg 2022.78.1
Søknad fra Nmf, Pleiemedhjelperkurs, Vedlegg 2022.78.2
Vedtak: MSO Bergen innvilges søknad på kr. 5000,-
Søknad fra Nmf, Pleiemedhjelperkurs innvilges med kr. 5000,-         

78/2022: Eventuelt
Styremøte den 8. desember flyttes til 7. desember.

79/2022: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Status på innføring av HP pr. dags dato legges ut på Facebook
Støttekollegaordning på Facebook