Referat fra styremøte i STLF 19. desember 2022

Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag legeforening
Dato: 12. desember 2022 kl. 19.00 – 20.00
Sted: Teams

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Sven Midelfart (AF), Vivi Bakkeheim (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf) Hilde Myren (Namf), Tone Dorthe Sletten (PSL), Helge Hatlevoll (LSA), Kari Risnes (LVS), Helge Hatlevoll (LSA), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Nora Lindeman Kala (Nmf), Helge Hatlevoll (LSA)

80/2022: Møtekalender vår 2023
Styremøter:

torsdag 12/1 Britannia 18.00-21.00
tirsdag 28/2 Schultz gate 18.45-22.00
tirsdag 28/3 Schultz gate 18.45-22.00
onsdag 3/5 Schultz gate 18.45-22.00

81/2022: Helseplattformen
Namf: Det er viktig at de ansattes helserisiko følges opp av Arbeidsmiljøseksjonen på St. Olavs og at det stilles spørsmål om hvordan dette gjøres i praksis.
PSL: Helseplattformen/Epic fungerer godt mellom kommunen og avtalespesialister
LSA: noen utfordringer med å motta epikriser og røntgensvar i starten av implementeringen men problemet ser ut til å være løst nå
AF: mye utfordringer fremdeles, uklare epikriser (uoversiktlig), uklart om meldingsflyten til/fra St. Olav fungerer. Får lite tilbakemeldinger fra St. Olavs systemet, usikkerhet om multidoser og vanskelig å samstemme medisinlister.
Et meldingssystem er opprettet for varsling av feil – man må være pålogget helsenettet for å melde disse, altså være fysisk på arbeidsplassen. Tiden strekker ikke til og det er mange feil som ikke blir meldt inn.
LVS: det stilles spørsmål om hvordan man sikrer seg at man får en oversikt over feil og potensiell pasientskade. Hvordan kan man registrere at det blir en bedring? Er dette Hemit eller HMN som skal ha ansvaret for dette?
De som har kombinerte stillinger har økt arbeidsbelastning grunnet HP. Dette fører til at studentene ikke får den undervisningen de skal ha.
Ylf og Of: 90% av legene bruker mere tid – veldig alvorlig situasjon, mange vurderer å slutte eller ta tidlig pensjon.
Alle fagområder er preget av situasjonen. Viktig å vurdere helserisikoen til de ansatte