Referat fra styremøte i STLF 5. april 2022. april

Tid: 5. april 2022
Sted: Schultz gate 2-4

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Vivi Bakkeheim (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf) Tone Dorthe Sletten (PSL), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Hilde Myren (Namf), Vivi Bakkeheim (Of), Helge Hatlevoll (LSA), Ingrid Jørum (leder kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Sven Midelfart (AF)

35/2022: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: møteinnkalling og agenda ble godkjent

36/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 3. mars 2022
Vedtak: Referatet ble godkjent

37/2022: Leders orientering
Brev fra Of/Ylf om lokalforeningens ansvar for å støtte tillitsvalgte i sykehus ref. forrige styremøte; svar på brev sendes Ylf og Of.            Vedtak: svar på brev sendes

38/2022: Handlingsplan 2021-2023
Vedtak: Handlingsplanen ble vedtatt

39/2022: Årsmøte
Vedtak: Tilleggskontingent settes ned fra kr. 300,- til kr. 250,- for 2023
Vedtak: Regnskap 2021 samt budsjett 2023 ble vedtatt
o   Prisutdeling:
Ærespris til Berit Schei, gynekolog og professor i samfunnsmedisin og Bernt Einar Østensen, fastlege på Valentinlyst legesenter
Tillitsvalgtspris: Finn Høivik, fastlege Kalvskinnet legekontor og
Øyvind Watne (Of), overlege Nidelv DPS avd. Tiller

o   Økonomi årsmøtefest:
STLF spanderer aperitiff og 3 retters middag. Det ble enighet om å leie inn band til dans; Boogie Nights Band. I tillegg spiller bandet Feetwarmers i kongresslobbyen under aperitiff/velkomst.

o   Egen invitasjon til årsmøte er sendt til æresmedlemmer, generalsekretær Siri Skumlien, president Anne Kari Rime, sykehusdirektør Grete Aasved, Siri Forsmo (NTNU), Nmf og ledere i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal legeforening

40/2022: Kurskomitéens arbeid
Ingrid Jørum, ny leder i kurskomitéen orienterte om kurskomitéens arbeid nå og planlagte kurs fremover. Følgende kan nevnes av planlagte kurs;
- diabetes/endokrinologi
- pediatri/psykisk helse
- arbeidsgiveransvarskurs
- svangerskap og barselkontroll (i samarbeid med Nord-Trøndelag legeforening)

41/2022: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Handlingsplanen publiseres på nettsiden til STLF
Årsmøtepapirer sendes ut til medlemmene senest 22. april 2022