Referat fra styremøte i STLF 6. januar 2022

Dato: 6. januar 2022
Sted: Teams
 
Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Vivi Bakkeheim (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf), Tone Dorthe Sletten (PSL), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Hilde Myren (Namf), Sven Midelfart (AF), Vivi Bakkeheim (Of), Helge Hatlevoll (LSA) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kari Risnes (LVS)

1/2022: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

2/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 23. november 2021
Vedtak: Møtereferatet ble godkjent

3/2022: Leders orientering
* det arrangeres webinar for lokalforeninger/regionsutvalg hvor overordnet tema er: Styrearbeid – Hvordan drifte en lokalforening
Tidspunkt: 15. mars 2022 – 08.30-12.00
Seminaret arrangeres digitalt og vi oppfordrer alle styremedlemmer til å delta. Foreløpig program:

Økonomistyring, regnskap og rapportering for lokalforeningene
v/Legeforeningens økonomisjef Kjell Wahlstrøm
Hva forventes/forpliktes det av lokalforeningen i forhold til Legeforeningens lover § 3.4.3 som omhandler lokalforeningens formål og oppgaver?
v/Advokat Ida Øygard Haavardsholm, Avdeling for jus og arbeidsliv
Bente sender ut endelig invitasjon når den kommer.

4/2022: Runde rundt bordet
AF: flere legesenter har langtidssykemeldte leger, mange i Trondheim er uten fastlege og det er vanskelig å få tak i vikarer. Stabiliseringsvedtak etterlyses.
PSL: alle medlemmer har nå fått 3. vaksine
Namf: Det skal arrangeres et kurs for LIS-leger med tema risikovurdering (nasjonalt kurs), Hilde Myren er involvert i arbeidet
Ylf: Julen har gått bedre enn forventet i forhold til ekstravakter m.m.
Of: Pandemi og Helseplattformen preger hverdagen.
LSA: høy aktivitet, mye smittesporing.
Nmf: Digital undervisning (igjen). Studentene vil ha forutsigbarhet om hvordan eksamen blir til våren (fysisk eller digital)

5/2022: Budsjett 2022 v/Nina
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

6/2022: Innspill til møte i regionsutvalget (RU) 12. januar 2022
Ingen hadde innspill til saker.
Nytt møte i RU er den 11. mars. Da blir også Helse-Midt med på møte og det jobbes med flere aktuelle saker som tas med på agendaen

7/2022: Nytt fra fagråd og ASU
ASU: strategi primær/sekundærhelsetjenesten. Det synes viktig å få prioritert utskrivningsklare pasienter i kommunen
Fagråd: avslag på henvisninger – det er stor forskjell på hvem som får avslag, særlig i psykiatrien.
Skal ha felles henvisningsmottak på den ene siden, pasienter får avslag fra DPS, fastlegen ber pasienten ta kontakt med avtalespesialister.
Er det noen fellesnevner for de som får avslag? Denne saken må følges opp i fagrådet samt RU-møte med HMN i mars.

8/2022: Møteplan vinter/vår 2022, felles styremøte med NTLF
Vi utsetter felles styremøte med NTLF til mai (før landsstyremøtet)
Lindy kontakter Dragan for å finne en ny dato.

9/2022: Aktivitet for medlemmer (digitalt)
Alle yrkesforeninger tar kontakt med sine tillitsvalgte for å finne ut hva som er ønskelig

10/2022: Søknader
Søknad fra MedHum, MedHum aksjonen 2022
Vedtak: Søknad innvilges med kr. 10.000, -

11/2022: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Tekst og bilde fra sist styremøte med Helseplattformen