Referat fra styremøte i STLF 12. januar 2023

Dato: 12. januar 2023 kl. 18.00 – 21.00
Sted: Britannia Hotell

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Sven Midelfart (AF), Vivi Bakkeheim (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf) Hilde Myren (Namf), Tone Dorthe Sletten (PSL), Helge Hatlevoll (LSA), Nora Lindeman Katla (Nmf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kari Risnes (LVS)

1/2023: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

2/2023: Godkjenning av referat fra 14/11-22 og 19/12-22
Vedtak: Referatene ble godkjent

3/2023: Orientering fra leder
- Lindy orienterte om det årlige lederseminaret i DNLF                    

4/2023: Viktige saker fra foreningen/runde rundt bordet
Nmf: Fokus på arbeidsliv - hvilke rettigheter har studenter i jobb.
Enkelte forelesninger ble avlyst før jul grunnet Helseplattformen
Namf: alle som jobber i bedriftshelsetjenesten skal ha lovpålagt opplæring fra og med 2023.
PSL: Helse-Midt Norge har inndratt en ØNH-hjemmel i Levanger. Det stilles spørsmål om hvorfor dette gjøres.
HP: røntgensvar kommer ikke inn, de epikriser som kommer er ikke lesbare, få henvisninger kommer inn,
LSA: HP: noen utfordringer i enkelte kommuner, spesielt med kommunikasjon. Epikriser kommer frem som dialogmelding og ikke som epikrise, reseptformidleren fungerer ikke.
AF: Fastleger sender pasienter til sykehus med papirhenvisning, stoler ikke på at det «digitale» fungerer. Mottar færre epikriser enn før innføring av HP
Ylf og Of: Det er fortsatt utfordringer med HP som journalverktøy.
Overfylte sykehus, mange utskrivningsklare pasienter. 

5/2023: STUNTH: Sykehusstudien – ny teknologi og helse
Forskningsprosjekt før, underveis og etter innføring av Helseplattformen.

Signe Lohmann-Lafrenz og Sigmund Gismervik (prosjektleder)skal følge og forske på sykehusansattes helse de neste 10 årene (STUNTH: Sykehusstudien - ny teknologi og helse).

I første omgang er søkelyset på ansattes helse før og etter Helseplattformen. Deretter vil studien følge de sykehusansatte inn i eldrebølgen. Overordnet mål er å bidra til bærekraftige helsetjenester ved å øke kunnskapen sammenhenger mellom arbeidsrelaterte faktorer og helse til sykehusansatte. Over 400 leger fra St. Olav deltar og akkurat nå rekrutterer vi deltakere i Helse Nord-Trøndelag!

Dere kan lese mer om studien her: https://www.ntnu.no/ism/stunth?fbclid=IwAR08Xx4tju0UKidtPPCuMMdYPT0LMWmGpRE7s06eLW1GseuTY0dmQrtDIsI

6/2023: Planer for 2023
Årsmøte:
Aktuelle datoer ble diskutert. Organisasjonssekretær undersøker lokaler. Dato og sted besluttes neste møte.

Medlemsmøter:
Ulike tema for medlemsmøter ble diskutert.

7/2023: Hva skal kommuniseres ut?
Stunth, ref. sak 5/2023