Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2008

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 20. oktober 2008

13. juni 2012

Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal.

Tilstede: Randulf Søberg (ledet møtet og referent), Ottar Grimstad, Nils Håvard Dahl, Helge Bjørnstad Pettersen, Jon Helle (regiontillitsvalgt), Torstein Torgan (NMF)

 1. Konserntillitsvalgt Terje Keyn orienterte om Hovedstadsprossesen, bakgrunnsmaterialet hans følger vedlagt referatet.
 2. Planlegging av fagseminar den 25. november 2008. Seminaret arrangeres i samarbeid med Helse Midt-Norge. Styrene i Legeforeningens tre fylkesavdelinger inviteres, videre inviteres Legeforeningens styremedlemmene i HF’ene og i RHF’et. Seminaret finner sted på Hotell Rica Hell i Stjørdal. I forbindelse med planleggingen  deltok fagdirektør Henrik Sandbu og seniorrådgiver Einar Vandvik.
  • Man tar sikte på at adm.dir. Jan Erik Thoresen innleder om RHF’ets strategiske arbeid og ser spesielt på frihetengraden  i forbindelse med strategi i forhold til eier. 10 til 15 min. Opponent Nils Håvard Dahl.
  • Samhandlingsreformen/samhandling, man forsøker å få Daniel Haga til å komme, evt. Helge Garåsen, Trondheim kommune, for å si noe om reformarbeidet – 30 min (?). Jan Emil Kristoffersen, leder av Af, sier noe om arbeidet med Allmennmedisin 2020 – 10 min.
  • Private avtalespesialister; fra HMN innledes det om hovedpunktene fra Handlingsplanen som passerte styret18. juni 2008 – 10 min. Opponent Kjell Middelfart.
 3. Tillitsvalgtkurs/konferanse 2009, man vedtar at Regionutvalget også deltar i 2009. Det  arrangeres  2. til 4. mars, Trondheim til Tromsø. Samarbeider med Nord-Norge denne gang.
 4. Budsjett for 2009, man er enig om at det må søkes om et romsligere budsjett for kommende år. Leder utarbeider budsjettforslag, det sendes til høring før det sendes sentralt. Leder forsøker å få til at de tre fylkesledere og leder av Regionutvalget besøker Bodø i forbindelse med et møte i Regionutvalg Nord. Samtidig forsøker man å innsamle erfaring med deres modell med ansatte. Man diskuterer muligheten for medlemsblad i regionen, men fatter ingen beslutning.
 5. Det planlegges møte i regionutvalget 9.februar 2009 på Hotell Rica Hell, klokken 10.30 til 15.00.
 6. Ingen aktuelle høringer.
 7. Referat frå tillitsvalgte.
  • Rapport fra Møre og Romsdal ved Ottar. Det foregår ein del aktivitet rundt interkommunal legevakt, og det har vore konflikt og mediaoppslag særleg knytta til eit eventuellt samarbeid mellom Molde og Nesset. På grunn av dett vart dette tema for ei tillitsvalgtsamaling i tilknytning til årsmøtet. På årsmøtet var det også diskusjon rundt ressursfordeling internt i Helse Midt-Norge og gode prosessar knytta til dette, og om primærlegane si rolle i rådgiving ved etablering av nye spesialtilbod i andrelinjetenesta.
  • Rapport fra Sør-Trøndelag ved Randulf. St. Olav ligger økonomisk noe etter i somatikken, mens i psykiatrien går det i pluss i det man har vansker med å rekruttere spesialister, derved ubrukte lønnsmidler. Videre er det økte inntekter på gjestepasienter.
  • Rapport frå regionen ved Jon. Informerte noe om årsplaner ved norske sykehus og om arbeidet med dette i HNT, supplert av Nils Håvard. Om møter for å bedre prosesser i HMN, bl.a. møte i Kristiansund 24.09.08.
  • Rapport fra Nord-Trøndelag ved Nils Håvard. "Ledelsen i HNT har tatt  innover seg at den uheldige prosessen under innføring av årsplan har skapt et meget dårlig samarbeidsmiljø med legene. I denne gruppen har en utelatt de som i første omgang i hovedsak var årsaken til samarbeidsproblemene. Legenes representanter har valgt en proaktiv linje i stedet for protest og bremsing. Dette har vært vellykket, og de siste rapporter tyder på at en kommer frem til løsninger som for legene er meget akseptable samt at samtaleklimaet har bedret seg i stor grad." 

Referent: Randulf Søberg