Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2009

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 2. oktober 2009

22. februar 2012

Til stede: Randulf Søberg, Jon Helle, Bjørn Hilt (Namf), Harald Skogholt (Af), Helge Bjørnstad Pettersen (ST), Nils Håvard Dahl (NT).

Sak 1. Utvalget etableres og leder og nestleder velges
Randulf Søberg gjenvelges som leder.
Ottar Grimstad gjenvelges som nestleder.

Sak 2. Referat fra uformelt møte med adm. dir Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 2. oktober 2009.
Kun positive holdninger til samarbeid.

Sak 3. Arbeidet med sekretariatsetablering, status og veien videre.
Alle fire parter (RU, MR, ST og NT) er positive til sekretariat.
Det trengs nå et kostnadsoverslag for å komme videre. I tillegg er det avgjørende at vi får ekstra penger fra Dnlf sentralt. Alle fire parter har søkt om støtte.

Randulf Søberg vil ikke lenger være den som fronter denne saken. Mest naturlig er det å finne en ny frontperson i ST.

Sak 4. Referat fra tillitsvalgte
Jon Helle refererte fra strategisamlingen til HMN. Seks temaområder:

  • Helsetilbudet i samfunnsperspektiv - eldrebølgen
  • Akuttmedisin – sentralisering
  • Institusjonsstruktur. Færre vaktteam. Regionale vaktfunksjoner.
  • Somatikk/psykiatri/rus. HMN må prioritere psykiatri/rus.
  • Fremtidig kompetanse.

Nils H Dahl refererte fra NT:
Mange med i styret fra forrige periode. Totalt mer erfaring.
Positive til sekretariat.
HNT ligger lavest i landet på legelønn. Nå også innstramminger i kompetanseutvikling.

H Bjørnstad Pettersen refererte fra ST:
Positive til sekretariat. Tar på seg å finne person til å fronte saken.

Ingen representant for MR
Søberg refererte fra samtale med Grimstad om at også MR er positive til sekretariat.

Sak 5. Fagseminar
Det blir fagseminar 8. desember.
Sted ikke avklart. Innspill på tema innen 16. okt.

Sak 6. Tillitsvalgtkurs og fagpolitisk konferanse; Hurtigruten 2010
Det blir konferanse på Hurtigruten 23.-25. mars.
Dette er uken før påske.

Av hensyn til fastlegene (Af) forsøker man å legge de mest sentrale tema før Bodø,slik at det bli mulig å stå av der for å få en arbeidsdag på kontoret torsdag 25. mars. Det var også en diskusjon rundt kurs og kurspoeng versus praksiskompensasjon og en enighet om at man ikke kan få begge deler.

Sak 7 Utvalgets budsjett for 2010 og ressurssituasjonen for utvalget.
Utvalgets budsjett
Landstyret har bevilget 1.6 mill fra Dnlf til RU, fordeling gjøres av sentralstyret. Det er vår mening at dette må fordeles med 25 % på hvert RU.
Uten dette vil videreføring av arbeidet på nåværende nivå være vanskelig.

Sak 8. Planlegging av møter vår 2010
Møter 2010: 1) På Hurtigruten. 2) i mai. 3) september/oktober. 4) Seminar i november.

Sak 9. Høringer
Utvalget bør legge klart mer arbeid i høringer. Samordne innen Midt-Norge.

Sak 10. Strategi for utvalget; diskusjon. Arbeidsform?
Ingen vesentlige endringer. Ser positivt frem mot samarbeid med HMN/Bovim. Fortsette Hurtigrutekursene og seminarene.
Sekretariat prioriteres.

Sak 11. Tillitsvalgts-rekruttering, kan utvalget bidra?
Sekretariat og medlemsblad kan kanskje lokke flere. Det samme kan Hurtigrutekurset.

Sak 12. Lederhonorar
Lederhonorar vedtas utbetalt som budsjettert + internettdekning.

Sak 13. Evt.
Det ble tatt opp at en både på region og nasjonalt nivå må få en enighet og ensartet praksis i forhold til om fastlegene (Af) både skal få kurstimer OG praksiskompensasjon for samme kurset. En videreføring av slik praksis lar seg ikke gjøre med lokalforeningenes økonomi. Skogholt sjekker om Af evt kan dekke deler av dette.

 

Nils Håvard Dahl
Referent