Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2009

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 8. februar 2009

22. februar 2012

Tilstede: Randulf Søberg, Jon Helle, Ottar Grimstad, Nils Håvard Dahl

 

1. Møte med Einar Vandvik fra RHF

Daniel Haga kjem tilbake som fagdirektør 1. april. Henrik Sandbu har søkt permisjon fra St.Olav ut året og held fram ved RHF i ny stilling som ass. fagdirektør. Einar Vandvik slutter til sommaren (pensjon).

Tilsettingsprossessen for ny direktør er kome til spesifikasjon av krav.

RHF har fått i oppdrag å lage eit arbeid for «enhetlig henvisning til psykiatrien».Ein skal sørge for at fastlegane har klart definerte adresser der det er eit oppfølgingsansvar for søknaden, ikkje at pasienten må ringe rundt til forskjellige spesialistar for sjølv å skaffe seg time. RHF skal ha klart et opplegg til utløpet av april. Samtale omkirng korleis arbeidet skal organiserast. Problemet er truleg størst i Sør Trøndelag. Det er komplekse forhold gir behov for varierte løsningar i dei forskjellige områda. Det er peika ut psykiater frå PSL og ein allmennlege frå Nord-Trøndelag. Einar Vandvik held Randulf orientert om arbeidet i gruppa. Problemstillinga bør takast opp i dei planlagte dialogmøta om psykiatri i kvart foretak.

Jon Helle og Einar Vandvik forlot møtet 1140

2. Lederseminaret. Orientering fra Randulf.
Programmet vart endra på grunn av forslaget om statleg overtaking av spesialistgodkjenninga.
Bjarne Håkon Haanssen snakka om samhandlingsreformen som etter kvart får mykje meir preg av kommunehelsereform.. Det kjem ei stortingsmelding før ferien.
Cecilie Risøe la fram ein grei rapport om leiing som vart diskutert i grupper uten klar konklusjon.
Det vart lagt fram ein rapport om legeforeninga sin økonomi. Kirsten Toft framførte en viss kritikk av sammensetningen av utvalget
Før leiarsamlinga ver der eit møte mellom lokalavdelingsleiarar og regionsleiarar. Har vart det semje om å kome med eit lovframlegg om at leiar for regionsutvalg skulle vere med i landsstyret. Ein skulle også sette ned ai arbeidsgruppe for å definere lokalavdelingane og regionsutvalga sitt behov for tilgang av tenester frå sekretariatet. Randulf representerer Midt-Norge i denne gruppa.

3. Besøk i Bodø 14-15 januar.
Randulf og Jon deltok begge dager, Helge første dag. Ein har meir ressursar med lokalt sekretaria,. 2 kontaktmøter med Helse Nord i året. Sekretariate har ein medarbeidar finansiert via kursmidler. Tove Myrbakk er tilsett i 80% og har journalistbakgrunn. Dei har leid seg inn i et kontorfellesskap med møtelokale for 8-10 personer. Arbeidet vert finansieres av regionutvalget ca 40% (reduseres nå), av Finnmark inntil nå med ca 5% (økes nå), av Nordland med ca 40% og Troms ca 15%. Tove er unik og ein viktig person for at dette fungerer så godt.

4. Arbeidsgruppe for å utrede et evt. Regionalt sekretariat i Midt-Norge: Randulf, Nils Håvard og Ketil Espnes.

5. Styrevalget i Midt-Norge: Gotaas, psykiater fra Nordmøre og Romsdal blir vår kandidat. Prosessen er i havn slik at vi slipper valg.

6. Hurtigruta 2009. Randulf orienterte om programmet som er på plass så langt. Tilsammen 90-100 deltakere inklusive deltakarar frå legeforeninga sentralt.
Styret i Sør-Trøndelag er interessert i å holde tråden med tillitsvalgtkurs. Prøve å få til samarbeid med Oslo neste gang og kanskje Oslo-København eller Kiel.

NHD forlot møtet 1320.

7. Statusrapport 2010. Vi spiller inn habilitering/rehabilitering og global helse som aktuelle forslag.

8. Honorar tidligere leder: Torgeir Schmitt-Melby. Fikk honorar 15000 kroner i 2005, men har ikkje fått utbetalt i 2006 og 2007. Henvender oss til Terje Sletnes og ber han undersøke og eventelt utbetale 15000 kroner for desse to åra.

9. Randulf lager eit budsjettforslag for 2009 som tar omsyn til ein person på plass etter ferien.

10. Seminar. Ta sikte på et seminar høsten 2009 - samhandling etter samhandlingsreformen. Oktober/november.

11. Eventuelt. Skuffande frammøte til dette møtet, berre to personar igjen ved møteslutt. Har regionsutvalget ei hensikt? Kan det vere aktuellt å arrangere eit møte for legeforeninga sine representantar i foretaksstyrer og RHF-styre? Det vart ikkje fastsatt dato for nytt møte. Randulf vil få til ei samling av dei som er med på hurtigrutekurset og drøfte desse spørsmåla.

Referat ved Ottar Grimstad.