Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2011

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 17. juni 2011

22. februar 2012

Sted: Helse Midt-Norge RHF’s lokaler III etasje, møtelokale syd, Stjørdal.

Tilstades: Nils Haavard Dahl (NHD) , Marte Walstad (MW), Randulf Søberg (RS), Morten Dalaker (MD) , Harald Skogholt (HS) ,Marit Halonen Christiansen (MHC).

Agenda

1. Rapport fra
- Møre og Romsdal v/Marit
- Nord-Trøndelag. v/Nils
- Sør-Trøndelag v/Helge

Rapport fra HMN RHF v/ Randulf

Kort oppsummering i lunsjen.

2. Evaluere helsepolitisk seminar
Semje om at seminaret i seg var bra, det var eit greit format, og fint med færre tema slik at ein fekk oversikt og fekk gje tilbakemelding.

Eit forslag til forbetring er å ta opp kva som vart diskutert forrige gong, og oppsummere status.

3. Nytt helsepolitisk seminar i samarbeid med HMN RHF.
Arbeidskomité. Forslag om MW og NHD.

Temaer?
Tema for neste seminar: «2 lover og ein plan»

Innspel:
• DMS, vert dette 1,5 -linjeteneste?
• Kva får LIS godkjent dersom dei arbeider ved DMS?
• Kven har det medisinske ansvaret på DMS? Eksempel frå NT der sjukehuslegar har ansvaret 08-16...
• Kva skal kommunane gjere? Ein treng definisjon av eit lokalsjukehus for å skilje ut oppgåvene som skal ivaretakast av kommunane

Dato, tidsramme og sted: ultimo november/primo desember 2011.

4. Dialogmøte med HMN RHF med egen agenda
Frå HMN: Henrik Sandbu

a) Oppsummering og felles evaluering av seminaret 11. mars 2011
HMN er òg nøgde med seminaret.
Viktig at det ikkje var «berre» pleasing. Godt at ein hadde færre innleiarar og tema, meir i djupet. Viktig med tid til refleksjon og dialog. Det er interesse frå «store» til å komme, vi er viktig gruppe

Ynskjer nytt semiar før nyttår, tentativ 1. veka av desember. Arbeidskomite frå RU og HMN. ASAP etter sommerferien.
Tema: 2 lover - 1 plan.

b) Private spesialister
HMN har for få avtalespesialistar, korleis skal desse inn i strategi 2020? Frå Dnlf uttalt at ein saknar ein politikk frå HMN, det er estimert at der mangler 66 årsverk for avtalespesialistar. Desse er særs viktige òg for fastlegane, kvifor har arbeidet med å kartlegge og legge til rette stoppa opp?
Semje frå HMN om at dette er eit viktig felt, som diverre ikkje har blitt fulgt opp som ydet burde.

c) Strategi 2020 og Samhandlingsreformen – status og HS gjekk gjennom utfordringar i LTB 2011 - 2016:
• Tilbakemeldig frå eigar
• Samhandlingsreformen
• Endra organiserign av prehospitale tenester
• HMR
• IKT : lågare effektivisering i 2011 enn forutsatt 2%
• Særs krevjande neste periode 2012-2017.

Kva gjere ein?
Auke effektivitetskravet eller redusere investeringer...???
Tilbakemelding frå eigar 8. juni 2011 «føde og akutt-TILBOD».

Argumentere på fag.

Utfordring 2012:
550 mill kr (berekna underskot inkl investeringar nesten 1 mdr) effektivisering 1%: - 145 mill kr

SHR: -40 milll kr:
Utfordring etter effektivisering: 365 mill
Ikkje-nedbetalig av driftskreditt: -100 mill kr
Forskyve opptrapping: -100 mill kr
Gjenstående utfordring: 165 milll kr.

Sjå ellers styrepapir til styremøte RHF HMN 24.06.11.

d) Praksiskonsulenter og allmennlegers deltakelse i utarbeidelse av pasientforløp
Der er for få PK ved SOHO, ynskje om fleire. Å utvikle pasientforløp tek lang tid. Korleis skal dette implementerast? Ein må kvalitetssikre; kva er det reelt å meine at fastlegen skal kunne?

Tips om linken «fastleger» på SOHO sine heimesider.

Kanskje bør òg avtalespesialistane være med i fagnettverka, og desse nettverka bør takast med når ein skal utforme pasientforløp.

Praktisk problem med refusjon/praksiskompensasjon. Ordninga må være lett å finne, og leiar av gruppa må kunne rettleie i dette.

e) LIS og faste stillinger
HMN ynskjer ikkje å endre praksis før dette skjer på nasjonal basis

f) "Hvordan sikre at fagnettverkene benyttes på en god måte i utformingen av helhetlige pasientforløp og evalueringen / forbedringen av disse."

Utsettast til neste møte. Der er gjort ein brukerundersøking (via konsulent). Rapport ligg føre, denne skal prenseterast på leiarmøtet. Mange er nøgde med måten å arbeide på, bør kanskje utvidast til å inkludere td PSL...

g) Dialogmøters form, innhold og hyppighet
Iallefall ikkje sjeldnare enn 2 gonger/år!!

h) Evt.

5. Aktivitet høst 2011
Møte september/oktober: Avhengig av Bovim, men forslag om 22. september el 7. oktober

6. Regionutvalget og Akademikernes styrerepresentant i RHF-styret.
NHD bør som ansattrepresentant i RHf-styret ha møterett, settes på epostlista.

7. Regionutvalgets økonomi, skisse til budsjett.
Det er satt av penger sentralt som kan nyttast til å starte sekretariat på prosjektbasis, >400,000 kr. Verkar som situasjonen er endra iår, ta stilling til dette i nytt RU. Tenker å starte som prosjekt med 2-års periode som tidsramme, viktig ift arbeidsgjevaransvar.

8. Leders honorar og internett-abonnement
RS tek ut leiarhonorar til september. Nettabonnement 2010 & 2011 konverteres til honorar med skattekompensasjon, da Legeforeningen sentralt ikke ser seg i stand til å utbetale utgiftene til abonnementet.

9. Eventuelt
Nordnorgekonferansen - 1 person frå RU bør reise evt flere, RU dekker dette.

Referent: Marit Halonen Christiansen