Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 1. juni 2012

Tilstades: Randulf Søberg, Eli Øvstedal, Morten Dalaker, Tom Julsrud, Ketil Espnes, Marit Halonen Christiansen.

Forfall: Ottar Grimstad, Marte Walstad (vara: Eli Øvestedal), Marie Rasmussen, Helge Bjørnstad-Pettersen

1. Oppsummering frå lokalavdelingane
Møre og Romsdal:
Ny organisasjonsstruktur. Høyring kreftplan.

Nord-Trøndelag:
Innkalling til medisinske fora, sjå tidlegare utsendt epost.Sørdelen av fylket er godt igong. Større problemer nord, òg større avstander her. Det har vore eitt møte, fagleg godt, men få deltakerar, ca 20 stk. Dei medisinske for a er drevne av allmennpraktikarane, ikkje noko kompensasjon for dette.
Samhandlingsreformen: Samarbeidsavtale ifjor, i HNT har ein vald å sjå vekk frå denne! Ein vil ha to frå kvar hovedorganisasjon. Ingen frå akademikerne/Dnlf. Dersom reformen skal vere vellukka må ein ha med fastlegane! Reformen skal evaluerast i 2017.

Sør-Trøndelag:
Årsmøte neste veke, 12.0612 kl 18 etterfulgt av servering. Fyrst innlegg frå dekanus, "kva legar treng vi i framtida, og korleis kan universitetet utdanne dei?" Appell frå Villa Sana. Vanlege årsmøtesaker i tillegg til vanlege utdanningssaker.

Midt-Noreg:
Kreftplanen har dominert. Høyringsuttale som ein har forsøkt å ankre bredt.
IKT. Stor satsing! Vidare info i møtet med HMN.
Prosjekt "Avtalespesialistar". Prosjektfase to starter no. Fase ein er ferdige, rapporten kan lesast. Det er dokumnentert underdekning av avtalespesialistar i MR. Ulik grad av forbruk!
Kapasitet og kompetanse.

2. Landsstyremøtet

3. Regional kreftplan
Orientering ved Randulf Søberg og Marit Halonen Christiansen. 

4. Hurtigrutekurs
Dei fleste er på plass. Uvisst om ministeren kjem. Sentralstyret skal ha sitt møte onsdag 19. I Svolvær, og vil difor kunne vere med heile tirsdagen.

5. Helsepolitisk seminar
Kvalitet i alle ledd. Program har vore tilsendt per epost. Dei fleste innleiarane er på plass. 

6. Sekretariat
25 søkjarar, 6 til intervju. Ein person har fått tilbod. Økonomisk betre enn frykta.

Vedtak: Regionsutval Midt-Noreg godkjenner avtalen om sekretariat.

Dei oppsparte midla frå 2010 for RU vert overført til sekretariatet. Ein vil tilstrebe at det same kan gjerast med midla får 2011. Randulf Søberg får fullmakt til å forhandle med Dnlf sentralt for å få klårheit i kor mykje ein har til disposisjon for sekretariat. 

7. Økonomi
Auke på 3% for 2013. RU dekker internettabonnement for leiar.

8. Regionsutvalet ift landsstyrevedtak og Dnlf sine lover.
Utsatt til neste møte (ynskje om at Ottar Grimstad skal vere tilstades) 

8. KTV - høyring frå Dnlf/ Akademikerne
Orientering frå Randulf Søberg. Forslag om at Ottar Grimstad som nestleiar av RU skriv høyringsuttale.