Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2012

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 17. februar 2012

29. mars 2012

Tilstede: Randulf Søberg (ledet møtet), Marte Walstad, Tom A Julsrud, Morten Dalaker, Marie Rasmussen, Marit Halonen Christiansen (referent). Nils Håvard Dahl tok del per telefon i første del av møtet.

Oppdatering fra fylkene:

Møre og Romsdal

 • Samlet plan
 • Organisasjonsmodell
 • Fastlegeforskiften
 • Samhandlingsreformen   

 

Sør-Trøndelag v/Marte Walstad

 • Fastlegene skal være med både i kliniske og overodnet samarbeidsutvalg.
 • Erfaringsseminar 10.02.12 om samhandlingsreformen
 • Anekdotisk;
 • Små kommuner klarer å ta inn, men trolig fordi man forskyver køen bakover.
 • Trondheim: ca 2 mill i inntekter til St Olav i januar.
 • Dissens om hvem som er utskrivingsklare
 • Fastlegeordningen

 

HMN v/ Randulf Søberg

 • Det er gjennomført en kartlegging kalt “Kompetanse og kapasitet” i forhold til legegruppen i HMN
 • Kapasiteten er for liten på legesiden; hva gjør en med dette? Estimat på hva en virkelig trenger.
 • IKT fungerer ikke godt nok som redskap i klinisk hverdag – HMN går nå grundig inn i dette, og det vil legges en ny IKT-strategi. Leger er ønsket med, konserntillitsvalgte har overlevert en liste over ressurspersoner som er aktuelle og sagt seg villige til å bidra. Frikjøp må til og HMN har sett at det er nødvendig.

 

Nord-Trøndelag v/ Tom Julsrud

 • Medisinske fora der allmennleger og sykehusleger møtes.
 • Agenda sendes til medlemmene av RU.
 • En del ting er ikke formalisert, f. eks. utgifter til praksis og reise.
 • Internett; fylkesavdelingenes hjemmesider er vanskelig for nytt styre. Opplæring burde kunne skje vis manual og telefon.
 • Vansker med å bli registrert i Brønnøysundregistrene, det har ordnet seg nå.
 • Manual burde kanskje utarbeides for fremtiden?

 

Evaluering av helsepolitisk seminar i desember 2011.
Vellykket både med hensyn til innhold og arrangement – gode tilbakemeldinger fra våre egne og fra HMN – konklusjon; tar sikte på nytt seminar i løpet av høsten 2012.

Forslag til tema og dato:

 • Kvalitet
 • Tidsbruk, byråkrati vs pasientkontakt
 • Byråkratisering
 • Legevakt
 • Etterutdanning

November ønskelig.

Marte, Ottar, Marit som kurskomité

Ønskelig å kunne forholde seg mer til en stabsperson/sekretær og mindre til direktørene, da dette letter arbeidet og tilgangen.

“Hurtigrutekurset/konferansen” i samarbeid med Nord-Norge
Se notat fra Marte

Tilstreber 16.-18.09.12 (en forutsetning at sentralstyret kan flytte sitt møte, som er planlagt 17. september) - (Konferansen senere endret til 17. – 19. september; Hurtigruta Bodø-Svolvær og videre arrangement i Svolvær til lunsj 19.september)

Sekretariat
Se notat fra Marte

 • Tilstreber tilsetting fra 1. september
 • I utgangspunktet for 2 år, med evaluering og evt. forlenging.

Økonomi
Overføring av ubrukte midler frå 2011 ser ut til å gå i orden.

Refusjon fra HMN for seminarene både i mars og desember ikke effektuert, men lovet.

Regionsutvalgets ”plattform” landsstyret?
Hva er RU sin rolle – lover og landsstyrevedtak blir utsendt til RU’s medlemmer og diskusjon kan gjennomføres i neste RU i juni.

Akademikerprisen
Diskuteres på e-post, vi bør kunne klare å få frem kandidater fra Midt-Norge. LVS-representanten i utvalget oppfordres av RU-leder spesielt til å fremme kandidater - frist 1. april (sentralt)!

Seminar på Røst – Samhandling i regi av Nordland og Oslo
RU dekker dette for de som vil delta 4.-5. juni 2012.

Dialogmøte med ledelsen i HMN RHF v/Adm. dir. Gunnar Bovim, fagdirektør Nils Eriksson  og samhandlingsdirektør Daniel Haga
Det ble samtalt og diskutert rundt følgende agenda:

 1. Oppsummering og felles evaluering av seminaret 14. desember 2011- Nytt seminar høsten 2012.
 2. Ny fastlegeforskrift -  hvilke konsekvenser for samhandlingen mellom HF, kommune og fastleger legger forslaget opp til?
 3. Samhandlingsreformen – status og erfaringer så langt - bl a samhandlingsavtalene mellom helseforetak og kommuner og legene si rolle i prosessene.
 4. Strategi 2020 med punktene
  1. Kompetanse og kvalitet
  2. Småfag og avtalespesialister
  3. IKT i regionen (og nasjonalt)
  4. Leger i spesialisering og faste stillinger 

Referat ved Marit Chritiansen og Randulf Søberg 

 

Referat fra Planleggingsmøte 160212 om helsepolitisk konferanse/tillitsvalgtkurs høsten 2012 i regi av lokalforeninger og regionsutvalg i Midt-Norge og Nord-Norge.

Tilstede: Ketil Espnes, Randulf Søberg, Lars Nesje; Jostein Tørstad og Marte Walstad, Tove Myrbakk (på telefon pga innstilt fly).

Formålet med møtet var å starte planleggingen for et fellesarrangement i form av en helsepolitisk konferanse/tillitsvalgtkurs høsten 2012 i regi av lokalforeningene og regionsutvalgene i Midt- og Nord-Norge.

Tid og sted:
Møtet landet på følgende prioriteringer mhp tid og sted for konferansen:

 1. Hurtigrutekurs på Finnmarken; Trondheim–Tromsø;16. – 18. sept
 2. Hell Rica Hotell ved Trondheim Lufthavn Værnes; medio sept/ primo oktober
 3. Jægtvollen Fjordhotell/ Rica Stiklestad Hotell (Inderøya / Stiklestad); medio sept/ primo oktober

Innhold;

I. Helsepolitiske tema

Forslag:

 1. Erfaringer fra Samhandlingsreformen – hva har det blitt?
 2. Allmennlegetjenesten framtid? Fastlegeordningens framtid?
 3. Legenes stemme i media – varsling og ytringsfrihet versus taushetsplikt og lojalitet? Navn: Charlotte Haug/ Hege Gjessing
 4. Faglighet og kvalitet versus oppgaveoverføring og jobbglidning? Navn: Ole Berg
 5. Prioriteringer i et sentralt og regionalt perspektiv – hva skal vi ikke gjøre? Navn: Bjørn Inge Larsen/ Gunnar Bovim/ Anette Fosse

II. Tillitsvalgtkurs
Forslag: Bolker på 3t x2

Fordeling av arbeid:
Arrangementskomite: Jobber tett med planlegging av praktiske forhold og faglig program og er i tett dialog med programkomiteen. Tove Myrbakk, Ketil Espnes, Lars Nesje og Randulf Søberg

Programkomite: Spiller inn til faglig program og er i tett dialog med arrangementskomiteen. Jostein Tørstad (Finnmark), Jo Endre Midtbu (Troms), Margit Steinsholt (Nordland), Tom Julsrud (Nord Trøndelag), Marte Walstad (Sør-Trøndelag) og Ottar Grimstad (Møre-og Romsdal)

Tillitsvalgtkursinnledere/møteledere rekrutteres fra FTV ved sykehusene i Nord- og Midt og sentral tillitsvalgte i kommunene samt ressurspersoner fra Dnlf sentralt.

Tidsplan:
1. Videokonferansemøte 20.mars kl 1500