Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 19. oktober 2012

Tid: Fredag 19. oktober 2012 kl. 12:00
Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal

Tilstede: Randulf Søberg, Marit Walstad, Ottar Grimstad, Gaute Nilsen, Marit Halonen Christiansen, Bjørn Buan, Helge Bjørnstad-Pettersen, Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær)

1. SAMDATA 2012

Presentasjon ved Kjell Solstad, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge.

2. IKT-strategi i Helse Midt-Norge

Presentasjon ved Jan Eirik Thoresen, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge.

3. Rapport fra lokalforeningene og Helse Midt-Norge

Møre og Romsdal (ved Ottar):

 • Vellykket årsmøte med 30 deltakere.
 • Fredelig. Interessant innledning om utviklingsplanen av prosjektlederen.
 • Fått en aktiv kurskomité som arrangerer gode kurs.
 • Hovedsaken har vært utviklingsplanen.

Sør-Trøndelag (ved Marte):

 • 60 deltakere på årsmøtet i juni. Faglig innlegg og tapas hjelper på oppmøtet.
 • Avholdt arbeidsmøte i styret.
 • Opptatt av hvilke muligheter nytt sekretariat gir.
 • Jobber med synlighet i media.
 • Har hatt møte med kurskomitéen.

Nord-Trøndelag (ved Gaute):

 • Årsmøte på Rock City i Namsos i juni med over 60 deltakere, kombinert med akuttmedisinkurs.
 • Arbeidstidsbrudd, hvor Nord-Trøndelag var på topp prosentvis.

4. Sekretariat

Kort oppsummering om erfaringer så langt.

5. Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Vedtak: Regionutvalget stiller seg bak Møre og Romsdal legeforenings høringsuttalelse.

6. Helsepolitisk seminar

Seminaret er ferdig planlagt og invitasjonen utsendt.

Ottar tar seg av vertskapsrollen, da Randulf er i Orlando på en kvalitetskonferanse.

7. Evaluering av Hurtigruteseminaret 2012

 • Traff bra med programmet.
 • Skulle hatt med flere fra primærhelsetjenesten.
 • Ønsker fortsatt samarbeid med Nord-Norge.
 • Ønsker fortsatt også å være på Hurtigruta, men dette virker vanskelig å få til.
 • Uerfarne deltakere får stor inspirasjon av å være med.

Vedtak: Regionutvalget ønsker fortsatt samarbeid med Nord-Norge om Hurtigruteseminaret.

8. Møtedatoer 2013

Møter i regionutvalget:

 • 5. mars, 12:00–16:30
 • 23. april, 12:00–16:30
 • 7. juni, 08:00–12:00
 • 4. oktober, 12:00–16:30

Helsepolitisk seminar:

 • 15. november

9. KTV-ordningen og akademikersamarbeidet i Midt-Norge og nasjonalt

KTV-ordingen har vært til høring i Legeforeningen og i Akademikerne. RU har avgitt høringssvar i intern høring i egen organisasjon. Den finnes på Legeforeningens egen hjemmeside under høringer.

Akademikersamarbeidet i Midt-Norge er et uformelt samarbeid med møter, telefonmøter og e-post, samarbeidet fungerer for tiden relativt godt. KTV for Akademikerne er sentral «motor» i samarbeidet.

10. Prosjekter i Helse Midt-Norge: Avtalespesialister og trøndelagsfunksjoner

Prosjekt rundt avtalespesialister er for en nærmere avklaring hvordan avtalespesialister kan innpasses som en del av en samlet spesialisthelsetjeneste. Man er nå inne i fase 2 av prosjektet hvor det sees på alternativer.

Prosjekt trøndelagsfunksjoner dreier seg om å se på fremtidig funksjonsfordeling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF.

11. Leders honorar 2012

Vedtak: Leders honorar for 2012 kan utbetales. Honorar/kompensasjon for Internett-abonnement 2011 skal også utbetales.

12. Dialogmøte mellom Helse Midt-Norge RHF og Regionsutvalg Midt-Norge

Fra Helse Midt-Norge møtte Gunnar Bovim, Sveinung Aune og Henrik Sandbu. Følgende agenda forelå for dette møtet:

 1. Nytt helsepolitisk seminar 10. desember, status og fremdrift
 2. Samhandlingsreformen – status og erfaringer
 3. Fastlegeforskriften
 4. Utviklingsplan Møre og Romsdal
 5. Strategi 2020 med punktene:
 • Trøndelagsfunksjoner
 • Prosjekt avtalespesialister
 • Kompetanse og kvalitet – hjemmelsystemet – legehjempler 2013 – Leger i spesialisering – status
 • IKT-strategi
 1. Arbeidstid og registrerte brudd på arbeidstidsbestemmelsene
 2. Eventuelt

Referent: Kenneth T. Kjelsnes