Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 5. mars 2013

Tilstede

Randulf Søberg (leder), Ottar Grimstad (leder, Møre og Romsdal), Marte Walstad (leder, Sør-Trøndelag), Esten Vansemb (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Rapport fra Møre og Romsdal:

  • Hadde egentlig enighet om uttalelse om utviklingsplanen for HMR, men så fikk Kristiansund kalde føtter. Forventer mer konflikt etter hvert som plasseringsspørsmålet blir mer konkret.
  • Har lenge manglet tillitsvalgt for Of. Har nå fått på plass en midlertidig løsning inntil det kan avholdes valg.
  • Mista Marit til Rogaland. Et betydelig tap for MRLF, da hun har vært en meget dyktig tillitsvalgt. Georg Johnsen tar over som FTV etter Marit.
  • Planlegger årsmøte i Geiranger kombinert med kurs for både allmennleger og sykehusleger.

Rapport fra Sør-Trøndelag:

  • Medlemsmøte i dag om lojalitet og lydighet, innledninger ved Nils Kvernmo og Ingrid Finboe-Svendsen.
  • Årsmøte i juni med samhandlingskurs.
  • Arbeid med hurtigrutekurs.

Rapport fra RU:

  • På søken etter ny direktør. Ønske om en lege i stillingen.
  • Brukt mye tid på ansattevalg.

3. Helsepolitisk seminar 2012 – evaluering

  • Litt for tettpakket program. Senere må vi ha færre innledninger og mer tid til diskusjon.
  • For øvrig et veldig godt seminar.

4. Helsepolitisk seminar 2013 – tema og programkomité

Mulige tema:

  • Forskning på helsetjenesten – på alle plan.
  • Pasientperspektiv. Brukerorganisasjoner.
  • IT. Teknologiske muligheter og lege/pasientforholdet.

Det ble enighet om å foreslå IT som tema overfor HMN, noe de sluttet seg til.

Programkomité: Randulf, Ottar, Marte, Kenneth, Jan Erik Thoresen, Bård Helge Hofstad.

5. Sekretariatet

  • Kort evaluering og oppsummering av prosess rundt medarbeidersamtale ifm. utløp av prøvetid.
  • Kenneth deltar på landsstyremøtet i Alta.

6. Hurtigruteseminaret 2013

  • Marte orienterer om programarbeidet. Rammene for programmet er nå lagt.
  • Økonomisk usikkerhet fram til sentralstyremøtet i april.
  • Marte arbeider ferdig høring om OU-midler.

7. Kjernejournal, «Én pasient – én journal», stortingsmelding om IT-strategi

Diskusjon.

8. Prosjekter i HMN: Avtalespesialister og Trøndelagsfunksjoner ved HMN

Reidar Tessem holdt foredrag.

Randulf tar tak i høring om avtalespesialister og kontakter Legeforeningen sentralt slik at vi blir høringsinstans.

9. Helsepolitiske tema: Østmarka og nytt sykehus i Møre og Romsdal

Diskusjon.

10. Landsstyret 2013 i Alta – høring om regionsutvalgene

Behandles under eventuelt.

11. Aktivitet i RU i 2013

Møtet i april utgår.

Kenneth oppdaterer regionsutvalget på møteplanen ut året.

12. Forslag på medlemmer til forskjellige råd og utvalg – hvordan mobilisere?

Diskusjon.

13. Honorar leder – orientering og ev. justering

Vedtak (forutsatt godkjennelse på e-post): Leders honorar settes til 0,5 G og gjelder med tilbakevirkende kraft fra og med 2012.

Eventuelt

Høring om nedleggelse av regionsutvalgene

Ottar skriver forslag til uttalelse som alle lokalavdelingene i Midt-Norge og regionsutvalget sender inn.

Møte med HMN

Tilstede fra HMN: Nils Hermann Eriksson, Sveinung Aune.

Følgende saker ble behandlet:

  1. Helseforetakenes styringsdokumenter og foretaksprotokoller
  2. Evaluering helsepolitisk seminar 10. desember, nytt seminar 15. november 2013
  3. Samhandlingsreformen – status og erfaringer – lykkes vi?
  4. Praksiskonsulenter (PKO), administrativt samarbeidsutvalg (ASU), faglig samarbeidsutvalg (FSU)
  5. Kjernejournal – Én pasient – én journal, stortingsmelding om IT-strategi
  6. Helse Midt-Norge skal bli nasjonal pilot for «Én innbygger – én journal», status og fremdrift

  7. Strategi 2020
  8. a) Trøndelagsfunksjoner

    b) Prosjekt avtalespesialister

    c) Kompetanse og kvalitet – hjemmelssystemet – legehjemler 2013

  9. Arbeidstid og arbeidstidsbestemmelsene – status faste stillinger for Leger i spesialisering
  10. Rehabilitering i HMN

Referent: Kenneth T. Kjelsnes