Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 5. mars 2013

Tilstede

Randulf Søberg (leder), Ottar Grimstad (leder, Møre og Romsdal), Marte Walstad (leder, Sør-Trøndelag), Esten Vansemb (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Rapport fra Møre og Romsdal:

 • Hadde egentlig enighet om uttalelse om utviklingsplanen for HMR, men så fikk Kristiansund kalde føtter. Forventer mer konflikt etter hvert som plasseringsspørsmålet blir mer konkret.
 • Har lenge manglet tillitsvalgt for Of. Har nå fått på plass en midlertidig løsning inntil det kan avholdes valg.
 • Mista Marit til Rogaland. Et betydelig tap for MRLF, da hun har vært en meget dyktig tillitsvalgt. Georg Johnsen tar over som FTV etter Marit.
 • Planlegger årsmøte i Geiranger kombinert med kurs for både allmennleger og sykehusleger.

Rapport fra Sør-Trøndelag:

 • Medlemsmøte i dag om lojalitet og lydighet, innledninger ved Nils Kvernmo og Ingrid Finboe-Svendsen.
 • Årsmøte i juni med samhandlingskurs.
 • Arbeid med hurtigrutekurs.

Rapport fra RU:

 • På søken etter ny direktør. Ønske om en lege i stillingen.
 • Brukt mye tid på ansattevalg.

3. Helsepolitisk seminar 2012 – evaluering

 • Litt for tettpakket program. Senere må vi ha færre innledninger og mer tid til diskusjon.
 • For øvrig et veldig godt seminar.

4. Helsepolitisk seminar 2013 – tema og programkomité

Mulige tema:

 • Forskning på helsetjenesten – på alle plan.
 • Pasientperspektiv. Brukerorganisasjoner.
 • IT. Teknologiske muligheter og lege/pasientforholdet.

Det ble enighet om å foreslå IT som tema overfor HMN, noe de sluttet seg til.

Programkomité: Randulf, Ottar, Marte, Kenneth, Jan Erik Thoresen, Bård Helge Hofstad.

5. Sekretariatet

 • Kort evaluering og oppsummering av prosess rundt medarbeidersamtale ifm. utløp av prøvetid.
 • Kenneth deltar på landsstyremøtet i Alta.

6. Hurtigruteseminaret 2013

 • Marte orienterer om programarbeidet. Rammene for programmet er nå lagt.
 • Økonomisk usikkerhet fram til sentralstyremøtet i april.
 • Marte arbeider ferdig høring om OU-midler.

7. Kjernejournal, «Én pasient – én journal», stortingsmelding om IT-strategi

Diskusjon.

8. Prosjekter i HMN: Avtalespesialister og Trøndelagsfunksjoner ved HMN

Reidar Tessem holdt foredrag.

Randulf tar tak i høring om avtalespesialister og kontakter Legeforeningen sentralt slik at vi blir høringsinstans.

9. Helsepolitiske tema: Østmarka og nytt sykehus i Møre og Romsdal

Diskusjon.

10. Landsstyret 2013 i Alta – høring om regionsutvalgene

Behandles under eventuelt.

11. Aktivitet i RU i 2013

Møtet i april utgår.

Kenneth oppdaterer regionsutvalget på møteplanen ut året.

12. Forslag på medlemmer til forskjellige råd og utvalg – hvordan mobilisere?

Diskusjon.

13. Honorar leder – orientering og ev. justering

Vedtak (forutsatt godkjennelse på e-post): Leders honorar settes til 0,5 G og gjelder med tilbakevirkende kraft fra og med 2012.

Eventuelt

Høring om nedleggelse av regionsutvalgene

Ottar skriver forslag til uttalelse som alle lokalavdelingene i Midt-Norge og regionsutvalget sender inn.

Møte med HMN

Tilstede fra HMN: Nils Hermann Eriksson, Sveinung Aune.

Følgende saker ble behandlet:

 1. Helseforetakenes styringsdokumenter og foretaksprotokoller
 2. Evaluering helsepolitisk seminar 10. desember, nytt seminar 15. november 2013
 3. Samhandlingsreformen – status og erfaringer – lykkes vi?
 4. Praksiskonsulenter (PKO), administrativt samarbeidsutvalg (ASU), faglig samarbeidsutvalg (FSU)
 5. Kjernejournal – Én pasient – én journal, stortingsmelding om IT-strategi
 6. Helse Midt-Norge skal bli nasjonal pilot for «Én innbygger – én journal», status og fremdrift

 7. Strategi 2020
 8. a) Trøndelagsfunksjoner

  b) Prosjekt avtalespesialister

  c) Kompetanse og kvalitet – hjemmelssystemet – legehjemler 2013

 9. Arbeidstid og arbeidstidsbestemmelsene – status faste stillinger for Leger i spesialisering
 10. Rehabilitering i HMN

Referent: Kenneth T. Kjelsnes