Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 17. juni 2014

9. desember 2014

Tilstede: Ketil Arne Espnes (leder), Bjarne Storset (nestleder/Møre og Romsdal), Marte Walstad (Sør-Trøndelag), Gaute H. Nilsen (Nord-Trøndelag), Kjetil H. Karlsen (Of), Georg Johnsen (Ylf), Bjørn Buan (NAMF), Olav Burkeland (KTV), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær)

SAK 2. RAPPORT FRA ...

... Møre og Romsdal

 • Nytt sykehus. Her har det skjedd litt siden sist (mer på punkt 7)
 • Mange kurs i vår

... Nord-Trøndelag

 • Stille og fredelig
 • Alle var gode venner på årsmøtet før helga

... Sør-Trøndelag

 • Medlemsmøte i mars om IKT. Godt besøkt
 • Årsmøte 13. juni. Litt dårlig oppmøte
 • Planlegger landsstyremøtet i 2015

... Of

 • Hovedprogram for forbedring, pasientforløp SOH
 • Gjennomgang av mottaksfunksjonen på SOH
 • Hovedforhandlinger. Liten kontakt mellom partene
 • Brudd på AML på SOH

... HMN

 • Langtidsprosjektet, investeringer fram til 2020. Nytt sykehus MR som første prioritet og akuttpsykiatrisk bygg på Østmarka som andre prioritet. Satt av mye penger til IKT, MTU og forskning
 • Tilsetting av ny HR-direktør
 • Ny fagdirektør på vei inn

... Ylf

 • Trakassering av gravide

... NAMF

 • Midtnorsk forum møtes et par ganger i året. Bedriftslegens rolle

SAK 3. HELSEPOLITISK SEMINAR

 • Gaute overtar for Georg i programkomitéen

SAK 4. HURTIGRUTEKONFERANSEN 2014

 • Innlederne er for det meste på plass
 • Gjennomgang av påmeldinger. Må få flere fra Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal

SAK 5. EVALUERING AV REGIONALT SEKRETARIAT

 • Marte og Ketil leder arbeidet med videreføring og ny avtale mellom avtalepartene. Det tas sikte på å ha ny avtale klar innen Kenneth går ut i pappaperm (primo august)

SAK 10. MØTEKALENDER

 • Møtet i september flyttes til fredag 19. september. Møtet må starte fra morgenen av

SAK 6. NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN

 • Diskusjon

SAK 7. HELSE MØRE OG ROMSDAL. NYTT SYKEHUS

 • Georg innledet
 • Diskusjon

SAK 12. FORBEREDELSE TIL DIALOGMØTE

 • Gjennomgang av agenda

SAK 8. IKT-PROSJEKTET

 • Ketil leste opp kort orientering om arbeidet fra Lasse Folkvord
 • Bjarne sjekker formalitetene bak oppnevningen til referansegruppen

SAK 9. HØRINGER

 • Vi svarer ikke på noen av høringene.

Etter RU-møtet ble det arrangert dialogmøte med Helse Midt-Norge RHF. Følgende saker ble diskutert:

 1. Status for Helse Midt-Norge
 2. Status for Helse Møre og Romsdal
 3. Helsepolitisk seminar 28. november 2014
 4. Bård Hofstad og Hermann Leithe orienterte om regionalt IKT-prosjekt

Referent: Kenneth T. Kjelsnes