Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 23. september 2014

9. desember 2014

Tilstede: Ketil Espnes, Nils Ringdal, Inger Heimdal Stenseng, Tom Julsrud, Kjetil Karlsen, Bjørn Buan, Leif Vonen, Gaute Nilsen, Bjarne Storset, Marte Walstad

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for RU-møtet

 • Godkjent

SAK 2. Rapport fra:

Møre og Romsdal

 • Forteller fra årsmøtet til Møre og Romsdal legeforening. Årsmøtet hadde lagt inn en fjelltur og Hege Gjessing var på besøk. Årsmøtet er veldig førnøyde med praksiskonsulentene.
 • Lokalisering av tomt for felles sykehus i Møre og Romsdal kommer i sak. 6.
 • Strever med rekruttering av tillitsvalgte til Legeforeningen i Møre og Romsdal.
 • Aktiv kurskomité som har arrangert 4 kurs.
 • Økonomi er et problem i Helse Møre og Romsdal

Nord-Trøndelag

 • Har hatt ett styremøte siden ferien, der ble det referert fra det sentrale seminaret for lokalforeningene og regionsutvalgene. Alle er enige om at dette burde gjentas. I forkant har det vært arrangert en spørreundersøkelse om økonomi i lokalforeningene. Den viste stort sprik mellom honorering av innsats for tillitsvalgte, dette må diskuteres før neste årsmøte. Nord-Trøndelag legeforening har videomøter pga. avstand. Dette oppleves nyttig og kostnadsbesparende.

Sør-Trøndelag

 • Hatt ett styremøte og skal arrangere arbeidsmøte i oktober. Opplever at Sør-Trøndelag legeforening har ett bra styre med godt oppmøte på styremøtene. Jobber med hurtigrutekurset som arrangeres i oktober. I tillegg er Sør-Trøndelag legeforening medarrangør for Landsstyremøtet i Legeforeningen i 2015. Det foregår forhandlinger om godtgjøring av fastleger som deltar i kommunale møter. Tidligere har det ikke vært avtale om honorering av disse fastlegene, kommunen ønsker å honorere dette arbeidet som tilpliktingsarbeid. Nasjonale avtaler tilsier at slike ting ikke kan legges inn under tilpliktningsarbeid, fordi kommunale møter ikke kan defineres som pliktarbeid. Sør-Trøndelag Legeforening har utarbeidet forslag til avtaletekst med kommunen

Kort rapport fra yrkesforeningene

 • Of: Før sommeren oppstod det et brudd mellom Akademikerne og Spekter. Riksmekleren har arrangert meklingsmøter, nå er det planlagt intensivmøter. Det er særlig brudd på A2-avtalen til Legeforeningen som ligger til grunn for bruddet, men også brudd/uenigheter i 15 foretak med Psykologforeningen og i 4 foretak med Tekna.
 • NAMF: Reform innenfor arbeidsmedisin, struktur til krav. Aksjon med utgangspunkt i miljøet i Bergen og Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) Bedriftslegens rolle – krav til tjeneste og kompetanse. Sykepleiere og fysioterapeuter «tar over jobben» – får ikke rekruttert leger med ambisjoner. Paradoksalt; god rekruttering til sykehusstillingene, men stillingene er kortvarige. Mye bekymringer rundt dette. Felles møte i november for fylkene i regionen.
 • LSA: Problem med rekruttering inn i ledelsen. Må friste fagpersoner inn i ledelsen.
 • PSL: Den nye regjeringen med ny helseminister har tydelig ytret at de ønsker økt privat praksis. Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på avtalespesialistene. Arbeidsgruppen har resultert i harde forhandlinger og ikke kommet noen vei med dette. I høst må det forhandles om ny rammeavtale for hele virksomheten. Myndighetene ønsker at det skal stå minst mulig i rammeavtalen og at hver enkelt privatiserende lege må forhandle frem en individuell avtale. Lokalt er det utformet en handlingsplan for to år frem i tid. PSL mener at mesteparten av virksomheten blir styrt av fastlegene, og ønsker at handlingsplanen skal sendes ut til fastlegene på høring. Myndighetene ønsket ikke at fastlegene skulle uttale seg, dette resulterte i at vi nå har en handlingsplan som fastlegene er helt uvitende om.
 • Nmf: Har fått nytt styre og reiser på hyttetur denne helgen for å bli bedre kjent. I uke 40 arrangerer Nmf sammen med psykologstudentene Folkehelseuka Trondheim. Inger ønsker å styrke Nmfs posisjon i grunnutdanningsspørsmål og arbeidslivsspørsmål lokalt.

SAK 3. Helsepolitisk seminar 28. november 2014

 • Invitasjon sendt ut.
 • Kort orientering ved Ketil.
 • Gaute orienterer om programmet. Regionutvalget kom med forslag til flere innslag i programmet.

SAK 4. Hurtigrutekonferansen 2014: 14.–16. oktober – orientering ved Marte

 • Viste programmet til Hurtigrutekonferansen.

SAK 5. Nasjonal Helse- og sykehusplan

 • Legeforeningen har utgitt en ny statusrapport og ønsker innspill til rapporten. I hovedsak er rapporten bedre enn utkastet som ble sendt til høring, men det er fortsatt noen detaljer som er spesielt gjeldende for Helse Sør-Øst.

SAK 6. HMR – Nytt sykehus og funksjonsfordeling (til dialogmøtet)

 • Det har kommet en konsekvensutredning av hvor nytt sykehus i Møre og Romsdal skal ligge. Bjarne orienterer om hvordan situasjonen er i dag. Det er 6 forskjellige lokalisasjoner som er vurdert som mulige. To alternativer, Storbakken ved Kristiansund eller Opdøl ved Molde er de mest aktuelle.
 • Det som tjener pasientene best er viktigst. Gode og integrerte fagmiljøer er essensielt. Molde sykehus er per dags dato det største, og fagpersonalet bor i hovedsak i Molderegionen. Frykter at fagmiljøet i Molde forsvinner hvis det bestemmes at sykehuset skal ligge i Kristiansund.
 • Viktig å komme med en utredning om hva som skal skje i de to byene, og særlig den byen som ikke får sykehus.
 • Helsestudentene tilknyttet høyskolen i Molde får lang reisevei hvis sykehuset legges til Kristiansund.
 • Hvis sykehuset legges til Kristiansund vil kommunene sør for Molde ønske å sogne til Ålesund sykehus fremfor Kristiansund på grunn av kortere reisevei, dette er det ikke tatt høyde for i rapporten til Norconsult.
 • Totalt sett synes Nils at sykehuset burde ligge i Molde.
 • Stusser over at det ikke er foretatt en spørreundersøkelse blant Ylf om hva de vil gjøre hvis sykehuset blir i Molde eller Kristiansund.
 • Opptatt av at andre fylker skal lære av denne saken, lignende situasjon kommer til å oppstå i andre fylker snart. Er prosessene gode nok?

SAK 7. Høringer

 • Denne saken utgikk pga. lite tid
 • SAK 8. Aktivitet RU i 2015; Møtekalender forslag
 • Helsepolitisk konferanse 28. november på Hell
 • Marte ønsker 3 ordinære møter og en helsepolitisk konferanse (slik det er i dag)
 • Januar, mai/juni og september
 • Bjørn: Kanskje flytte septembermøte til oktober fordi da har statsbudsjettet blitt vedtat

SAK 9. EVENTUELT

 • Leder av Regionsutvalget skal sende inn endringsforlag om bruk av fuge-s i «Regionsutvalg» til Legeforeningen sentralt. Etter norsk rettskrivning er «Regionutvalg» riktig skrivemåte.

SAK 10. Forberedelse til dialogmøtet

 • Regionsutvalget forberedte seg til dialogmøtet.

Etter regionsutvalgsmøtet ble det avholdt dialogmøte med Helse Midt-Norge RHF. Fra HMN deltok Trond Michael Andersen, Kjell Åsmund Salvesen, Trond Håvard Eidet. Følgende saker ble diskutert:

 1. Status for Helse Midt-Norge
 2. Status for Helse Møre og Romsdal
 3. Helsepolitisk seminar 28. november 2014
 4. Status nye legestillinger etter NR-opphør
 5. Legemiddelsikkerhetsarbeidet
 6. Møteplan 2015

Referent: Inger Heimdal Stenseng