Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 29. januar 2014

Tilstede: Ketil Arne Espnes (leder), Marte Walstad (leder, Sør-Trøndelag), Tom Julsrud (leder, Nord-Trøndelag), Bjarne Storset (leder, Møre og Romsdal), Nils Ringdal (PSL), Guro-Marte Gulstad (Ylf), Tobias Martens Pedersen (Nmf), Randulf Søberg (observatør, KTV Akademikerne), Kenneth T. Kjelsnes (observatør, organisasjonssekretær).

Forfall: Bjørn Buan (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS).

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for RU-møtet

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader.

2. Hva skal regionsutvalget være?

Presentasjonsrunde.

Tom er PSL-medlem. Of bør derfor velge representant til utvalget. Nils vil likevel fortsette som PSL-representant i utvalget (Tom fungerer som vara for PSL).

Korte momenter fra runden:

 • Nærmere samarbeid med KS.
 • Gode pasientforløp.
 • Styrken i å stå sammen om det vi er enige om. Høringer. Løfte lokale saker.
 • Dialog med RHF-et.
 • Samarbeid på tvers av fylkesgrenser og nivågrenser.

Vedtak: Bjarne Storset konstitueres som utvalgets nestleder.

3. Rapporter

Sør-Trøndelag (Marte)

 • Planlegger medlemsmøte om IKT, 18. mars.
 • Årsmøte 13. mai. Innledning av RHF-direktøren og innledning om PET.
 • Årsmøtekurs 13.–14. mai i klinisk farmakologi.

Nord-Trøndelag (Tom)

 • Styremøte som videomøte for første gang forrige uke. Så vellykket at det vil man fortsette med.
 • AMK-sentralene.
 • Omsider lyktes med å få fast representasjon av Akademikerne i ASU.
 • Årsmøte 12. juni med årsmøtekurs 12.–13. juni.

Møre og Romsdal (Bjarne)

 • Veldig aktiv kurskomité. Flere kurs i emning.
 • Planlegger årsmøtehelg i Geiranger i september (inkl. kurs).
 • Lokalisering av nytt sykehus. Har arrangert idémyldringsmøte om denne prosessen. Ble et godt møte.

HMN: Ny direktør. Ny minister.

PSL: Avtalespesialister.

Ylf: Faste stillinger.

AF: Legevakt (Trondheim). Økonomiske utfordringer i oppstarten som fastlege.

Nmf: Turnusmøte for 5. klasse. CV-kurs. Foredrag med Jørgen Foss om overvekt. Foredrag om pasientsikkerhet. Vaskekurs. Debattmøte i november om reservasjonsrett.

4. Helsepolitisk seminar 14. november

Idéer til tema:

 • Samhandling om kreftpasienter som pilot for samhandling mellom 1. og 2. linje.
 • Helsebygg.
 • Helseregister.
 • IKT.

Saken ble drøftet med HMN i dialogmøtet, hvor det ble enighet om samhandling om kreftpasienter som tema til helsepolitisk seminar. HMN utpekte Daniel Haga som sin kontaktperson. Regionsutvalget utpekte en komité bestående av Ketil Espnes, Marte Walstad og Georg Johnsen.

5. Hurtigrutekonferansen 2014

Marte orienterte om prosessen til nå.

Det er klart at Hurtigrutekonferansen 2014 blir med MS Finnmarken 14.–16. oktober 2014.

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede gitt sin tilslutning som medarrangører.

Vedtak: Regionsutvalget deltar som medarrangør for Hurtigrutekonferansen 2014.

Nå avventes bare godkjenning fra sentralstyret og tilslutning fra de tre siste lokalforeningene.

6. Høringer

Ketil sender ut oversikt over høringer og forslag til behandling.

Dialogmøte med Helse Midt-Norge RHF

Etter regionsutvalgsmøtet ble det avholdt dialogmøte med Helse Midt-Norge RHF. Fra HMN deltok Jan Eirik Thoresen, Sveinung Aune, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad og Per Olav Skjesol. Følgende saker ble diskutert:

 1. Ny direktør for Helse Midt-Norge og ny leder for Legeforeningens RU
  • Tanker om samarbeidet fremover
  • Helsepolitisk seminar 14. november 2014
  • Hva skal være tema og hvem skal sitte i komité?
 2. Status for Helse Midt-Norge
  • Administrasjonens tanker etter oppdragsdokument og protokoll 7. januar
  • Nytt styre RHF, tanker om signaler og betydning
 3. Status Helse Møre og Romsdal
  • Informasjon og diskusjon
 4. Status nye legestillinger etter NR-opphør
  • Hva skjer med faste stillinger for LIS?
 5. Regionalt prosjekt: Utprøving av «En innbygger – en journal» (ved Jan Eirik Thoresen, HMN)
  • Status i prosjektet, nyheter fra styringsdokumenter/HOD
  • Tidsplan utover våren
  • Styringsmodell
  • Prosjekt: Ressurser/deltakelse
  • Kostnader/økonom

Referent: Kenneth T. Kjelsnes.