Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 28. januar 2015

Tilstede

Bjarne Storset (leder/Møre og Romsdal), Marte Walstad (Sør-Trøndelag/AF), Gaute H. Nilsen (Nord-Trøndelag), Lindy Jarosch-von Schweder (Of), Guro-Marte Gulstad (Ylf), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS), Leif Edvard Muruvik Vonen (LSA), Nils Ringdal (PSL), Inger Heimdal Stenseng (Nmf), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

Forfall: Bjørn Buan (NAMF).

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent og dagsorden godkjent med tillegg av én sak til eventuelt.

SAK 2. Nytt fra foreningene

Nord-Trøndelag

 • Uenighet med noen kommuner om fastlegenes arbeidstidsavtaler. Noen kommuner ønsker å pålegge leger vakt på fritid mht til sykehjemstilsyn og andre kommunale oppgaver uten at det kompenseres i en rimelig grad gjennom ubundet tid.

Sør-Trøndelag

 • Medlemsmøte 4. mars om prioritering. Innledninger ved Gunn Karin Gjul og Sven Erik Gisvold.
 • Årsmøte 21. april. Årsmøtekurs
 • Medarrangør av landsstyremøtet 27.–29. mai.

AF

 • Uavtalt oppgaveoverføring fra sykehuset. Har vært tatt opp i ASU uten at noe har skjedd ennå. Dette er en utfordring for fastleger i St. Olavs Hospital sitt opptaksområde.

Nmf

 • Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU i fjor høst. Har skrevet detaljert høringssvar og vil følge opp dette.
 • Behov for å øke antall turnusplasser med to prosent hvert år. En undersøkelse blant studenter som ble uteksaminert i 2013 og 2014 viser at mange synes prosessen er forvirrende. Men Ahus' kriterier får skryt og her kan vår helseregion lære noe.
 • Nasjonal eksamen. Dette vil bli meget utfordrende fordi det er vidt forskjellige studieplaner og opplegg.

Of

 • Lindy vikarierer fram til 17. mai for Kjetil, som er i overlegepermisjon.

Ylf

 • Faste stillinger er nå avtalefestet i A2-avtalen og fra senest 1. juli skal alle LIS, som ikke skal inn i vikariat, ansettes fast. Men rammene rundt hvordan dette skal gå for seg er uklart.
 • Tillitsvalgtkursene har blitt lagt om mange ganger de siste årene. Nå legges det om igjen til en regional ordning.

LVS

 • Årlig forskningskonferanse, 19.–20 mars i Oslo. Tema: Kvalitet i forskning. Dyrt å publisere. Legeutdanningen.
 • Forskning i spesialistutdanningen.
 • Vanskelig å rekruttere gode tillitsvalgte som er villige til å gjøre en jobb. Det er utfordrende for tillitsvalgte når all lønnsforhandling skal foregå lokalt.

LSA

 • Problem å få til møter for god dialog med allmennleger. Ikke over alt at LSU fungerer.

SAK 3. SAMDATA 2013

 • Kjetil Solstad, seniorrådgiver i HMN, orienterte om SAMDATA-tall for 2013.

SAK 4. Sykehuslokalisering i Helse Møre og Romsdal

 • Bjarne innledet til debatt.

SAK 5. Forberedelse av dialogmøte

 • Våre representanter i programkomité til helsepolitisk seminar: Bjarne, Leif, Lindy, Guro-Marte.
 • Forslag til tema:
  • Nasjonal sykehusplan.
  • IKT.
  • Opptrappingsplan for rusfeltet.
  • Prioritering/overbehandling.

SAK 6. Intensjonsavtale om kompetansebygging og samarbeid i sekretariatet

 • Bjarne, Marte og Kenneth orienterte. RU stilte seg bak at det arbeides videre med dette.

SAK 7. Evaluering av helsepolitisk seminar 2014

 • Gode tilbakemeldinger på innholdet.
 • God timing med temaet.
 • For framtida bør media inviteres.

SAK 8. Hurtigrutekonferansen 2015

Marte er valgt som leder for årets konferanse.

Ønske om et tredje tillitsvalgtkurs, for PSL.

SAK 9. Møtekalender

 • Møter: 3. juni og 12. oktober.
 • Helsepolitisk seminar: 20. november.

SAK 10. Avtalespesialistene

 • Nils orienterte.

Eventuelt

 • Kenneth er gitt fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs 17.–18. mars.

Dialogmøte med ledelsen i Helse Midt-Norge RHF

Fra RHF-et deltok: Daniel Haga, Anne Katarina Cartfjord, Henrik Sandbu, Sveinung Aune.

Følgende saker sto på agendaen:

 • Helseregionen etter lokaliseringsvedtaket i Møre og Romsdal
 • Faste stillinger for LIS
 • Helsepolitisk seminar 20. desember
 • Eventueltsaker (pakkeforløp kreft, IKT)

Man ble enige om nasjonal sykehusplan som tema for helsepolitisk seminar. Henrik Sandbu representerer RHF-et i programkomitéen.

Referent:  Kenneth T. Kjelsnes