Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge, 3. juni 2015

18. mars 2016

Tilstede: Bjarne Storset (Møre og Romsdal, leder), Marte Walstad (Sør-Trøndelag/AF), Tom Julsrud (Nord-Trøndelag), Lindy Jarosch-von Schweder (Of), Shruti Sharma (Ylf), Nils Ringdal (PSL), Leif Edvard Muruvik Vonen (LSA), Bjørn Buan (NAMF), Randulf Søberg (HTV HMN), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

1. Konstituering

Innkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker til eventuelt.

2. Referat fra forrige møte

Referat fra møte i regionsutvalget 28. januar 2015 ble godkjent.

3. Referatsaker

a) Landsstyremøtet

b) og c) Samarbeid og kompetansebygging i sekretariatene

 • Marte orienterte fra møte med sekretariatet i Oslo 13. februar 2015.
 • Det ble ikke inngått en egen avtale, men skrevet et gjensidig forpliktende referat.

d) Lokalforeningenes geografiske grenser

e) Vurderingskriterier for ansettelse til turnusstillinger

4. Status og utfordringer

a) Lokalforeningene

Nord-Trøndelag:

 • Årsmøte og kurs på torsdag og fredag. Over 30 påmeldte på kurs og nesten 40 til årsmøtet. En betydelig forbedring i oppmøte på årsmøtet de siste årene.
 • Venter med spenning på sykehusplanen som kommer til høsten, mtp. akuttfunksjonene.

Sør-Trøndelag:

 • Medlemsmøte om prioritering i mars. Rundt 45 deltakere.
 • Årsmøte 21. april. Rundt 45 deltakere. Lindy ble valgt som ny leder.
 • Medarrangør av landsstyremøte i forrige uke.

Møre og Romsdal:

 • Møte 20. april med alle tillitsvalgte i sykehusene, direktørene i Helse MR og HMN og fra sentralstyret. Tema var veien videre for å utvikle en best mulig spesialisthelsetjeneste i Møre og Romsdal med de utfordringene de nå står oppe i.
 • Årsmøtehelg 4.–5. september i Geiranger. Kurs i helserett.

Of:

 • Kjetil valgt inn i styret til Of og går av som FTV. Lindy valgt som ny FTV i går.
 • Ønske fra ledelsen om innstramming i utdanningspermisjonen.

Ylf:

 • Årsmøte i april. Ny leder. Guro-Marte Gulstad valgt som styremedlem og Shruti som 1. vara. To Ylf-ere og én vara fra Ylf valgt til sentralstyret.
 • Faste stillinger. Vanskelig å få en oversikt over hvilke vikariater som er lovlige og hvilke som er ulovlige.
 • Forsøker å få til bedre samarbeid på regionsnivå.

PSL:

 • Handlingsplan for praktiserende spesialister for 2014–16. Ønske om å øke antallet avtalespesialister. Litt urolig for økonomisida, da det er uklart hva man har tenkt å bruke på avtalespesialistene. Hvor mange hjemler er det penger til?
 • Nye prosedyrer.

AF:

 • Møte i ASU. Mottaksfunksjoner ved St. Olavs hospital.
 • Forhandlinger om kommunale stillinger i Trondheim kommune
 • Primærhelsemeldingen. Skuffende.
 • Marte gir seg som tillitsvalgt i Trondheim. Skal inn i en stilling i kommunen (én dag i uka) som overlege/medisinskfaglig rådgiver.

LSA:

 • Mottaksfunksjoner. Fastlegene skal klargjøre pasienten så godt at han kan gå rett til post og ikke via mottakelsen.

6. Desentralisert PCI og angiografi til Ålesund sykehus og Møre og Romsdal

 • Shruti orienterte.

7. Høringer

 • Ingen aktuelle.

8. Helsepolitisk konferanse

 • Ingen underdirektører i HMN har anledning til å delta 20. november. Alternativer er 27. november, 4. desember eller i januar 2016. Dette tas opp i dialogmøtet.
 • Telefonmøte i programkomitéen før 15. juni.
 • Tema er allerede bestemt å være nasjonal helse- og sykehusplan.

9. Hurtigrutekonferansen 2015

 • Marte orienterte.

10. Møtekalender

 • Neste møte i regionsutvalget er 12. oktober.

11. Forberedelse til dialogmøte

 • Gjennomgang av innhold i, og prioritering av, punkter på agendaen til dialogmøtet med HMN.

Dialogmøte med HMN RHF

Tilstede fra Helse Midt-Norge RHF: Daniel Haga, Anne Katarina Cartfjord, Henrik A. Sandbu.

Følgende saker ble diskutert:

 1. Helse Midt-Norge RHF etter lokaliseringsvedtak og andre viktige orienteringssaker
 2. Ny direktør i Helse Midt-Norge RHF
 3. Status for faste stillinger for LIS-leger
 4. Helsepolitisk seminar
 5. PCI-lokalisering til Ålesund sjukehus
 6. Status på Helse Midt-Norge og flere kommuner sitt arbeid for å planlegge anskaffelse av felles EPJ-system

Referent: Kenneth T. Kjelsnes