Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 18. november 2015

8. november 2016

Sted: Helse Midt-Norge, Strandvegen 1, Stjørdal

Tilstede: Bjarne Storset (Møre og Romsdal, leder/AF), Lindy Jarosch-von Schweder  (Sør-Trøndelag), Gaute Nilsen (Nord-Trøndelag/OF),  Shruti Sharma (Ylf), Nils Ringdal (PSL), Leif Edvard Muruvik Vonen (LSA), Jørund Resell (NAMF), Randulf Søberg (KTV HMN)

Frafall: Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS)

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var enighet om at det er klokt å opprette en SMS-gruppe.
 2. Referat fra siste møte ble godkjent. Bjarne Storset ble valgt til referent.
 3. Referatsaker
  • Oppdatering av medlemmer i RU
  • OF: Lindy Jarosch-von Schweder
  • NAMF: Jørund Resell
  • NMF: Øystein Ohr
  • LSA: Inger Lise Kaldhol
  • Hurtigrutekonferanse 2016. Tirsdag 4. oktober – torsdag 6. oktober. Det er nedsatt komite med Stian Holmvik, Nordland, som leder og lokalforeningslederne som medlemmer sammen med organisasjonssekretær Kenneth T. Kjelsnes og kommunikasjonsrådgiver i Nordland legeforening Tove Myrbakk.
 4. Status og utfordringer.
  • Lokalforeningene
   • NTL v/Gaute Nilsen.
    – NTL har satt ned arbeidsgruppe som skal arbeide med ny sykehusstruktur/plan for NT og utfordringer i den sammenheng.  Det er krefter som arbeider for å få nytt sjukehus på Steinkjer. Levanger er «for nært» St. Olavs Hospital. Det ligger nok an til en dragkamp.
    Fastlege og samhandling – utfordring å få mer likhet og felles rutiner mellom kommuner. -Få sammenheng i oppgaver og lønn med fastleger i NT.
   • STL v/Lindy Jarosch-von Schweder.
    – STL har laget handlingsplan for lokalforeningen.
    Fastlegene før tilført for mange oppgaver som de ikke forberedt på kapasitetsmessig.
    Faste stillinger er ikke helt implementert.
    – Utfordringer som STL møter: Oppgradere kvaliteten på sykehjemsmedisin, skolehelsetjeneste og samhandling.  En gruppe leger har opprettet sykehjemsgruppe.
    – Det er planlagt et medlemsmøte på kveld om rus.
   • MRL v/Bjarne Storset. Noen tillitsvalgte ved sykehusene i Volda, Ålesund og Kr.sund har bedt om ekstern gransking av prosessen fram til sykehuslokalisering. Mange mener at en evaluering for læring og erfaring kanskje ville vært bedre.  Kravet har senere blitt avvist av HMN.
  • Yrkesforeningene.
   • OF v/Lindy Jarosch-von Schweder. Man lager prosedyre for utdanningspermisjon.
   • YLF v/Shruti Sharma. Faste stillinger: arbeidskontrakter er ferdig, implementeringa skorter det på. Tariffkonferanse ultimo oktober.
   • PSL v/Nils Ringdal.  Det er kommet en ny rammeavtale gjeldende fra 1.1.2016 mellom helseforetakene og PSL som erstatter den fra 2005. Det prioriteres samarbeid om pasientforløp, skal inn i prioriteringsforskriftene. Det legges opp til flere avtalespesialister uten at dette tallfestet.  Krav til produktivitet, turn-over av pasienter, nyhenviste etc.
   • AF v/Bjarne Storset. Forslag til akuttforskrift skaper utfordringer for legevaktene: Leger som har vakt alene må enten være spesialist i allmennmedisin eller være godkjent allmennlege med tre års veiledet tjeneste. I tillegg må legen ha gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i kommunen. Hvis en lege på vakt ikke oppfyller disse kravene, må legevakten ha en bakvakt som oppfyller kravene. Bakvakten må kunne rykke ut når det er nødvendig. Det vil være en overgangsordning på tre år for å oppfylle disse kravene. Den nye forskriften stiller også krav til at leger i kommunal legevakt må gjennomgå kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
    Marte Walstad har blitt kommuneoverlege i Trondheim med spesielt ansvar for kvalitetssikring og samhandling.
   • NMF v/  Øystein Ohr.  NMF skal ha konferanse om grunnutdanning. Nasjonale læringsmål er på agendaen. Nasjonal eksamen er også på agendaen. Stor skepsis da det blir et sterkt konformitetspress.
   • NAMF v/ Jørund Resell. Ingen spesielle saker.
   • LSA v/Leif Edvard Muruvik Vonen. Ingen spesielle saker
   • LVS v/Helge Bjørnstad-Pettersen.  Frafall.
 5. Hurtigrutekonferanse 14.-16. oktober. Evaluering.  Deltakerne var godt fornøyd, men det burde kanskje vært litt mer pauser.
 6. Høringer. Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer. Det ble vedtatt ikke å avgi høringsuttale.
 7. Helsepolitisk konferanse fredag 22. januar 2016. Orientering og status.
 8. Møtekalender. 8. mars og primo juni.
 9. Valg av leder for RU. Bjarne Storset har vært leder siden 1.1.2015. Forslag på leder fra 1.1.2016: Bjarne Storset ble enstemmig valgt for året 2016. Nestleder: Lindy Jarosch-von Schweder
 10. Eventuelt