Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2016

Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 17. juni 2016

8. november 2016

Tilstede: Bjarne Storset (Møre og Romsdal/AF), Lindy Jarosch-von Schweder (Sør-Trøndelag/Of), Gaute Nilsen (Nord-Trøndelag/Of), Nils Ringdal (PSL), Randulf Søberg, Kenneth T. Kjelsnes.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent.

2. Valg av referent

Kenneth refererer.

3. Godkjenning av referat fra møte 8. mars 2016

Godkjent. Vararepresentasjon i RU må følges opp og AF må oppnevne representant.

4. Referatsaker

Hurtigrutekonferansen 2016

Gjennomgang av program.

Helsepolitisk seminar

Henrik Sandbu stakk innom møtet for en gjennomgang av status med programarbeidet.

Seminaret blir 9. desember på Scandic Hell. Stener Kvinnsland er invitert til å innlede om NOU fra utvalget han leder om framtidig organisering av helseforetakene.

Akuttmedisinkurs

Bjarne og Kenneth orienterte.

Inntrykk fra landsstyremøtet

Kort diskusjon, bl.a. om forslaget om nedlegging av regionutvalgene.

5. Forberedelse til dialogmøtet

Gjennomgang av våre punkter til agendaen.

6. Status og utfordringer

Nord-Trøndelag

 • Har arrangert årsmøte og kurs i Namsos, 9.–10. juni. Kurset fikk meget gode tilbakemeldinger.

Sør-Trøndelag

 • Årsmøte 2. juni. Godt vær førte til dårligere oppmøte enn ønsket. Innledning om global kirurgi.
 • Medlemsmøte 15. mars om designerdop og det mørke nettet. Veldig godt oppmøte, nesten 60 deltakere.
 • Diskuterer hvordan man kan øve mer aktiv innflytelse. «Fra høring til føring».

Møre og Romsdal

 • Planlegger årsmøte i Ålesund 1. september. Kurs i normaltariff, regnskap og skatt 1. september og klinisk psykofarmakologi 2. september. Marit Hermansen og Espen Remme kommer på årsmøtet.
 • Rettssaken om sykehusstriden.

Of:

 • Merker at det er innsparinger.
 • Brudd i forhandlingene med Spekter.

Ylf:

 • Brudd i forhandlinger i A2. Mekling 5. og 6. september.
 • Jobbes videre med gravide i vakt. Gravide i HMR er beskyttet i B-del. Guro-Marte har vært i møte med Slørdahl ang. dette. Fabian skal møte hovedledelsen.
 • I HMR er det gjennomført hviletidsundersøkelse. Brudd ved enkelte avdelinger.
 • Ny spesialitetsstruktur skal starte høsten 2017. Begynner da med Modul 1, som er lignende dagens turnustjeneste.

PSL:

 • Nytt elektronisk regnskapssystem i HMN.

AF:

 • Ny forskrift om legevakt.

LSA:

 • Akkurat avholdt årsmøte: Vedtak om samarbeid med Legeforeninga sentralt og allmennlegeforeninga om prosjektet: Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten. Fokus på samfunnsmedisinsk beredskap, spørreundersøkelse blant medlemmene skal gjennomføres til bruk i forhandlingene om SF2305.

7. Møtekalender for høsten

Forsøker primært å få til møte 23. september. Sekundært andre dager i uke 38 (unntatt mandag).

Dialogmøte med Helse Midt-Norge

Fra HMN RHF møtte: Stig Slørdahl (adm.dir.), Kjell Åsmund Salvesen (fagdirektør), Anne Katarina Cartfjord (HR-direktør).

Følgende saker ble diskutert:

 • Utdanningsplan i sykehus
 • Handlingsplan for avtalespesialister
 • Prosessen videre i HMR
 • Hurtigrutekonferansen
 • Interne ventelister
 • Åpenhetskultur

Referent: Kenneth T. Kjelsnes