Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2016

Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 8. mars 2016

8. november 2016

Tilstede: Bjarne Storset (Møre og Romsdal), Guro-Marte Gulstad (Ylf), Jørund Resell (NAMF), Inger Lise Kaldhol (LSA), Nils Ringdal (PSL), Øystein Ohr (Nmf), Lindy Jarosch-von Schweder (Sør-Trøndelag/Of, fra kl. 14:00), Gaute Nilsen (Nord-Trøndelag/Of fra kl. 14:00), Randulf Søberg (HTV, gjest), Christian Grimsgaard (sentralstyret, gjest), Kenneth T. Kjelsnes (organisasjonssekretær).

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av referent

Kenneth ble valgt som referent.

3. Godkjenning av referat

Referat fra møtet 18. november 2015 ble godkjent med den endring at Jørund Resell ikke var tilstede.

4. Referatsaker

Oppdatering av medlemmer i RU – endringer

 • Et medlem som representerer både lokalforening og yrkesforening må ha en vara fra begge organer, som begge innkalles ved forfall.
 • Innkalling sendes også til varamedlemmer.
 • I følge lovene kan ikke leder representere en yrkesforening. AF-lederne i fylkene våre bes oppnevne et nytt medlem.

Hurtigrutekonferansen 2016

 • Gjennomgang av program med innspill til program og invitasjoner.

Evaluering av Helsepolitisk seminar 2016

 • I all hovedsak et godt program. Innledningen fra avtalespesialistene traff ikke helt.
 • Må fordele ansvar for å følge opp innlederne inn mot seminaret, slik at vi er sikker på at de kommer.
 • Randulf sjekker mulighetene for at HMN bidrar med noe mer økonomisk.

5. Status og utfordringer

Møre og Romsdal

 • Yngre leger som tør ikke nødvendigvis å si i fra.
 • Det nye sykehuset: Penger til drift og rettssak i mai.

Nord-Trøndelag

 • Årsmøte 9. juni i Namsos. Årsmøtekurs om skulderen.

Sør-Trøndelag

 • Medlemsmøte 15. mars: Designerdop og det mørke nettet.
 • Årsmøte 2. juni i Trondheim. Årsmøtekurs om pasientkommunikasjon.

Ylf

 • Faste stillinger og krav om gruppe 1-tjeneste. Utdanningsplan hvor det skal stå når og hvor man skal i gruppe 1-tjeneste. På SOH er det bare én som har fått utdanningsplan. Dette er avtalebrudd.
 • Arbeidsrettsak om gravide leger som Legeforeningen tapte. SOH ønsker likevel å fortsette sin gode praksis, men det finnes unntak.

PSL

 • Arbeider med videreføring av plan for avtalespesialister. Ønsker at denne skal bli mer konkret.

NMF

 • Avtalefestet at studenter skal få lønn etter kompetanse, ikke som pleiemedhjelper, når de utfører arbeid.

NAMF

 • Nasjonal tillitsvalgtkonferanse i februar.
 • Antallet NAMF-medlemmer øker.
 • Styrke BHT og bedriftshelselegene i denne (medisinskfaglig ledelse).
 • Spesialisering i arbeidsmedisin etter samme modell som allmennmedisin (resertifisering).

LSA

 • Helsehjelp til asylsøkere og flyktninger. Store utfordringer for kommunene.

6. Høringer

Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

 • Guro-Marte, Øystein og Shruti skriver forslag til høringsuttalelse.

Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg

 • Vi går inn for at hvert enkelt regionutvalg selv kan velge om de vil gå inn for en slik sammensetning som Troms foreslår.

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015

7. Helsepolitisk seminar 2016

 • Tema: Dilemmaer i spesialisthelsetjenesten (Strategi 2030).
 • Komité: Bjarne, Lindy, Gaute.
 • Dato: Fredag i november eller desember. Hvilke datoer som er aktuelle sjekkes I følgende rekkefølge: Scandic Hell hotell, Helse Midt-Norge, RU.

8. Møtekalender

 • 8. juni.

9. Fryktkultur

 • Christian Grimsgaard innledet. Diskusjon.

10. Forberedelse til dialogmøtet

 • Runde.

11. Honorar til leder

Vedtak: Leder gis et honorar på 0,5 G med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2015.

Dialogmøte med Helse Midt-Norge

Fra HMN RHF møtte: Stig Slørdahl (administrerende direktør) og Jan Eirik Thoresen (direktør for eierstyring).

Tema på møtet var:

 • Investeringer
 • Fryktkultur
 • Faste stillinger
 • Avtalespesialister

Referent: Kenneth T. Kjelsnes