Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 14. september 2017

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder, Bjarne Storset, Inger Lise Kaldhol, Guro-Marte Mpote, Anna Hjorth-Hansen, Jørund Resell, Eli Øvstedal, Kristina Albertsen,  Bente Grønnesby.

1.      Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.      Bente Grønnesby ble valgt som referent

3.      Dialogmøte med Stig Slørdahl og Anna Katharina Cartfjord

Læringsmål ortopedi. Torbjørn Dahl – ansvarlig St. Olav – kvalitetssjekk ultimo oktober av RegUt. Skal ha opplæring i kompetanseportalen – er dette utført på St. Olav ? Anna Katharina meldte at det skal være et nytt kurs i kompetanseportalen.

I fagmøter på HMN fremover skal oppfølging vedr. læringsmål på LIS1 følges opp som et eget punkt. Dette må følges opp tettere.
YLF: det savnes en plan fra Torbjørn Dahl.

Veilederrollen: RegUt har ansatt en egen mann som skal ha opplæring av veiledere.
Det må være tettere samarbeid mellom legeforeningene og HMN.

-Prosedyre ved varsling: Hovedverneombud samt advokat og HMN har hatt møte – lager et forslag som skal ut på høring – konserntillitsvalgt tas med etter hvert. Ikke tatt med mulighet for anonym varsling, dette skal diskuteres.

4.      Godkjenning av referat fra møte 15. juni 2017. Enstemmig godkjent.

5.      Referatsaker

6.      Medlemmer i RU – ny liste vedlegges referatet.

7.      Valg av ny RU-leder. Inger Lise Kaldhol ble valgt til ny leder i RU. Guro-Marte Mpote ble valgt til nestleder (YLF). Øvrig sammensetting tas opp ved neste RU-møte.

8.      Konserntillitsvalgt. Randulf Søberg gikk av 1.9.2017. Valg av ny konserntillitsvalgt blir i løpet av høsten.

9.      Status og utfordringer.  

N-T v/Anna Hjorth-Hansen (nestleder NTL) - Individuelle planer / Helse NT fungerer dårlig – kan umulig være lønnsomt. Levanger gjør som tidligere og forholder seg ikke til LIS1 – spørreundersøkelse.
S-T v/Lindy Jarosch-von Schweder – Første møte med nytt styre i STLF den 17/9-17. Feirer 175-års jubileum den 15/11 m/helsepolitisk seminar på dagtid.
M&R v/Inger Lise Kaldhol – har hatt nytt styremøte med nytt styre i MRLF.

Yrkesforeningene:
OF v/Lindy Jarosch-von Schweder – Budsjettsituasjonen. Fastlegeordningen.
YLF v/Guro-Marte Gulstad – Bekymring for at HMN ikke er godt nok forberedt på LIS1. Helge Hårstad – ansvarlig for utdanning av leger på St. Olav i mange år. Bekymret for de studentene som skal begynne på LIS1.
AF v/Eli Øvstedal – bekymret for fastlegeordningen. 20 stk. tillitsvalgte hadde møte i august.
Nmf v/Kristina Albertsen – stor interesse om å få være med i styret – mange engasjerte ! Har arrangert Folkehelseuka, tema: rus/rusbehandling. Det de har lyst til å jobbe med i år er psykisk helse, anorexi m.m.
NAMF v/ Jørund Resell – styrke den medisinstekniske kompetansen. For at Bedriftshelsetjenesten skal godkjennes kreves det at man skal ha en 50% stilling som arbeidsmedisiner.
LSA v/Inger Lise Kaldhol – nettopp avholdt årsmøte. Beredskap.

10.   Hurtigrutekonferansen mandag 30. oktober – onsdag 1. november. Lindy orienterte om status

11.   Helsepolitisk konferanse, flyttes fra 15/12 til 17/11. Invitasjon sendes ut av Tove Myrbakk, Norland Legeforening.

12.    Hva vil vi med RU? Arbeidsmåte: mail fungerer utmerket. Vurderer lukket gruppe på Facebook. Alle møter innkalles via googleinvitasjon.

13.   Møtekalender for høsten. Neste RU-møte foreslås medio desember.

14.   Eventuelt. Ingen saker.

Møte ble hevet kl. 16.00.