Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 15. desember 2017

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Eli Øvstedal (Af), Kristina Albertsen (Nmf), Bjørn Buan (LSA), Inger-Lise Kaldhol (leder RU / Leder Møre og Romsdal Legeforening), Anna Hjort-Hansen (vara Nord-Trøndelag Legeforening), Jens Olav Kleinau (Of, Nord-Trøndelag), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (nestleder, Ylf), Jørund Resell (Namf), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Nils Ringdal (PSL)

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Godkjenning av referat fra sist møte
Referatet ble godkjent.


 3. Valg av referent
Bente Grønnesby ble valgt som referent

4. Forberedelse til møte med Helse Midt-Norge

5. Møte med HMN
Stig Slørdahl, Anna Katarina Cartfjord og Henrik Sandbu stilte fra HMN.

○       Helsepolitisk konferanse 17 november - evaluering og planlegging av neste år.

Meget vellykket. Deltagelsen god. Savner deltagelse fra de andre helseforetakene. Viktig å få med Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

Enighet om at konferansen også arrangeres neste år. Konferansen legges til første halvdel av desember 2018. Forslag om å sette ned en komité til å fastsette dette. Lindy Jarosch-von Schweder og Henrik Sandbu tar et telefonmøte vedr. dette.

Tema: digitalisering i bredt perspektiv.

○       Fastlegen som sekretær for sykehusleger - Eli Øvstedal

Blodprøvetaking, sykemeldinger (fra poliklinikk), henvisninger, mangel på informasjon f.eks. ved fødsler, epikriser, innkalling til møter, ADHD-utredning (blodprøver, EKG etc.) Poliklinikker som behandler pasienten henviser pasienten til fastlegen som må henvise videre. Bestilling av pasientreiser.

HMN: ønsker å få systematisert problemene skriftlig for å få en oversikt. Dette for å få kanalisert hvor / på hvilket nivå hvert enkelt problem må tas tak i.

Eli Øvstedal utarbeider et notat på vegne av RU, sendes til HMN via leder i RU.
Aktuelt at dette blir med i den nye helseplattformen/digitalisering.

Blir med som sak på neste RU-møte.

○       Omorganisering HNT-Anna H. Hansen

Helse Nord-Trøndelag har blitt omorganisert/er under omorganisering. Prosessen som startet for 1 ½ siden. 1 og 2 nivå er gjennomført, 3 og 4 nivå har blitt utsatt. Dårlig kommunikasjon mellom leder og ansatte. Det har vært allmøter. Det høres ikke på fagfolk, og fagfolk tas ikke med på styrenivå.

St. Olav: fagdrevet ledelse innført på 2 avd. – meget vellykket.

HMN: viktig å få frem gode medisin-ledere. Alle sykehusene vil ha med leger i ledelse. NLU sine nettsider, ledelsesutviklingsprogram. Bodil Hope, mobiliseringsledelse – dette tas med på neste møte.

○       #Me too# kampanjen.
Viktigste å jobbe med holdninger og folkeskikk.

Blir med på som sak neste møte.

6. Nytt for lokalforeningene og yrkesforeningene
○       Ylf: Akkurat hatt høstmøte. Hovedsak: seier i arbeidsretten. Nye læringsmål. Mangler plan.
○       Of: Of/Ylf har hatt møte den 6 desember. Lønnspolitikk. Seniorpolitikk.
○       LSA: mange medlemmer er involvert fylkesmannssamarbeidet. Fortsatt en manglende rekruttering på samfunnsmedisin. For liten stillingsandel på stillinger. Hva med en veiledertjeneste i Midt-Norge ?
Inger Lise: Møre og Romsdal – utviklingsplan
○       Af: Trønderopprøret.
○       Nmf: Psykisk helse på studiet fra januar 2018. #Me-too# kampanjen.

7. Sammensetning RU

○       Listen ble oppdatert. Noe ufullstendig, men suppleres.

8. Hurtigrutekonferanse
○       Evaluering
○       planlegging av neste år – telefonmøte mandag 18/12-17. 

9. Arbeidsmåte

○       plattform – google, Bente kaller inn på google. Vara settes på cc. Sakspapirer/innkallinger/referater legges i Google docs under egen mappe for RU.

10. Møtedatoer våren 2018
○       Sjekk uke 10 og uke 24. Bente kontakter HMN v/sekretæren til Stig Slørdahl.

11. Eventuelt - hva vil med RU ?

○       Høringer – dersom noen høringer er relevante for RU må disse spilles inn av lederne i de respektive legeforeningene.

Møte ble hevet kl. 1600.