Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 25. januar 2017

Tilstede: Bjarne Storset (leder/Møre og Romsdal), Lindy Jarosch-von Schweder (Sør-Trøndelag/Of), Gaute Nilsen (Nord-Trøndelag/Of, til kl. 15:00), Eli Øvstedal (AF), Inger Lise Kaldhol (LSA), Jørund Resell (NAMF), Helge Bjørnstad-Pettersen (LVS, til kl. 15:00), Nils Ringdal (PSL), Shruti Sharma (Ylf, fra 12:30), Rannei Hosar (Nmf), Randulf Søberg (KTV, til kl. 15:00).

1. Konstituering

-       Innkalling godkjent.
-       Dagsorden godkjent, med én tilleggssak til eventuelt: RU på nettsiden (bilde)

2. Valg av referent

-       Kenneth valgt som referent.

3. Godkjenning av referat

-       Referat fra møtet 23. september 2016 godkjent med den endring at Shruti Sharma ikke var tilstede.

4. Helseplattformen

-       Bjarne orienterte om status.

5. Hurtigrutekonferansen 2017

-       Det er ikke aktuelt for RU å gå bort fra konsepter som innebærer Hurtigruten. 30. oktober i Svolvær er derfor akseptabelt. RU ønsker primært å reise med MS Finnmarken 2.–4. oktober fra Trondheim til Tromsø.
-       Lindy er allerede valgt som leder av årets konferanse.
-       Diskusjon om mulige helsepolitiske tema.

6. Helsepolitisk seminar

-       Seminaret har kommet på beina og avholdes 2. mars. Program er klart, mangler bare representanter fra Arbeiderpartiet og Høyre.
-       Gjennomgang av hvem som skal inviteres.

7. Status og utfordringer

Nord-Trøndelag:
-       Ny direktør. Omorganisering nivå 1 og 2 er gjennomført, gjennomgående klinikker. Nivå 3 og 4 står nå for tur.
-       Måtte avlyse forrige styremøte pga. vær- og føreforhold. Legger neste styremøte i tilknytning til helsepolitisk seminar.

Sør-Trøndelag/Of:
-       Fullt sykehus skaper konflikter, men har roet seg litt nå.
-       Orkdal sykehus og nedleggelse av kirurgisk vakt etter kl. 20. Motstand i fagmiljøet, men god prosess.
-       Psykiatri og nedleggelse av 16 senger på Østmarka. Splitta fagmiljø.
-       Tor Åm har tatt initiativ til et fagråd mellom fastleger og sykehusleger. Samhandling.
-       Har vært i et innspillsmøte med Torgeir Micaelsen (AP) sammen med andre fagforeninger.

Møre og Romsdal:
-       Flere kommuner på Nord-Møre ønsker seg til Trøndelag.

Ylf:
-       Faste stillinger.

PSL:
-       Høie varslet i sykehustalen at han vil be helseregionene inngå flere driftsavtaler med avtalespesialistene for å øke kapasiteten.

AF:
-       Forsøk i Trondheim med større (hele) legestillinger i sykehjem.
-       Uenighet med Trondheim kommune om rett til vikar, men dette er ordnet opp i nå.
-       Dårlige pensjons- og sykeordninger, kombinert med flere oppgaver, fører til vansker med rekruttering.
-       Ønsker ikke «engelske tilstander» der legens kliniske skjønn har måttet vike helt for et stort kontrollregime. Se filmen Jeg, Daniel Blake. 

Nmf:
-       Nye nasjonale tillitsvalgte.-       Undersøkelse om psykisk helse blant medisinstudenter viser
høyere forekomst av depresjon og selvmordstanker blant medisinstudenter enn andre.

NAMF:
-       SINTEF-rapport om bedriftshelsetjenesten.

LSA:
-       Fokus på leger i ledelse.

LVS:
-       Sjokkert over at forskning har forsvunnet helt ut av spesialistutdanningen.

8. Inntrykk fra lederseminaret

-       Debatt om sykehusøkonomi.

9. Evaluering av regionutvalgene

-       Bjarne har sendt inn svar på spørsmål fra sekretariatet (som hadde frist 11. januar). Utvalget stiller seg bak Bjarnes svar, men ønsker at den gode dialogen vi har med RHF-ledelsen fremheves enda mer.

10. Streik

-       Rikslønnsnemda møtes 13. februar. Vi venter i spenning.

11. Valg av ny RU-leder

-       Bjarnes valgperiode varer fram til 1. september.

12. Neste RU-møte

-       Neste RU-møte finner sted torsdag 15. juni kl. 10–16 med dialogmøte med RHF-ledelsen kl. 13:30–15:00.

13. Høringsuttalelser

-       Diskusjon om flere aktuelle høringer, men vi leverer ingen høringsuttalelser.

Dialogmøte med RHF-ledelsen

Tilstede fra Helse Midt-Norge RHF: Stig Slørdahl (adm.dir.) og Henrik Sandbu (konstituert fagdirektør).

Følgende tema ble diskutert:

1.      Helsepolitisk seminar (desember 2017)
2.      Helseplattformen
3.      Forskning i spesialistutdanningen
4.      Faste stillinger for LIS
5.      Kvinnslandutvalget
6.      Avtalespesialister (Høies uttalelser i sykehustalen)
7.      Oppdragsdokumentet

Møtet hevet kl. 15:59.
Referent: Kenneth T. Kjelsnes