Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 14. juni 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (nestleder, Ylf), Eli Øvstedal (AF), Inger-Lise Kaldhol (leder RU / Leder Møre og Romsdal Legeforening), Nils Ringdal (PSL), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Bjørn Buan (LSA), Dag Brekke (LVS), Ingunn Romundstad Innerdal (Møre og Romsdal legeforening), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Jørund Resell (Namf), Jens Olav Kleinau (Of, Nord-Trøndelag), Kristina Albertsen (Nmf)

 11/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

12/2018: Godkjenning av referat fra sist møte
Referatet ble godkjent.

13/2018: Nytt fra lokalforeningene og yrkesforeningene
NTLF: Helse Nord-Trøndelag - ikke fått respons på brevet som ble skrevet vedr. Fastlegeordningen. Ambulansesak; ambulansetjenesten tar «ferie» i 2 uker i Snåsa kommune, kritisk – har sendt brev, ikke fått svar.
Allmennleger; har fått god dialog med Helse Nord-Trøndelag – stoppet overføring av oppgaver fra helseforetaket til fastlegene.
STLF: Har avholdt årsmøte. Over 100 påmeldte! Har fokus på å ikke være Trondheims Legeforeningen, jobber med å få med distriktene.
MRLF: Arbeider med årsmøte og årsmøtekurs. Har opprettet facebookgruppe for medlemmene. Litt splittelse i et 3-delt fylke. Bygging av nytt sykehus er utsatt. LIS struktur ikke på plass.
PSL: Arbeider med en rammeavtaøe. Jobber med å få flere avtalespesialister.
LSA: Har avholdt årsmøte. Jobber med å få store nok stillinger for kommuneoverlegene. Har opprettet ny veiledergrupper i Sør-Trøndelag for å bedre rekrutteringen.
AF: 1,4 mill flere konsultasjoner på de siste 6 år. Mye engasjement
Ylf: Lønnsoppgjør, fornøyd med resultatet. LIS-struktur ikke på plass.
LVS: Bør ha mer forskning i distriktene                    

14/2018: Forbredelse til møte med KS.
I hovedtrekk diskuterte vi hvilke saker og agenda vi skulle ha med på møtet, hvilke spørsmål skal belyses f.eks. hva ser KS av utfordringer i primærhelsetjenesten, hvordan beholde og rekruttere fastleger, hva oppfatter KS om hva som skjer nå, forslag til løsninger, samhandling.

15/2018: Dialogmøte med KS
Fra KS deltok Marit Moe og Ole Gunnar Kjøsnes.
Inger Lise startet med å presentere hvilket utvalg RU er.
KS
v/Ole Gunnar Kjøsnes snakket litt om hvordan KS er oppbygd.
KS er en organisasjon som har få tilsette på lokalt og regionalt nivå, det er derfor mest sentralt det blir jobba med utfordringene i fastlegeordningen. KS registrerer utfordringer både for sykepleiere og leger, og tror på den virkelighetsbeskrivelsen som blir lagt fram fra legeforeningen. Det er nå nær dialog i trepartssamarbeidet nasjonalt (KS/Legeforeningen/Staten). 

Moment som ble diskutert:
ALIS, videre og etterutdanning, legearbeidsplasser og avtalespesialistordningen, stillingstørrelse og lønn for kommuneoverleger, interkommunale samarbeid innen samfunnsmedisin, arbeidsfordeling med spesialisthelsetjenesten, læringsnettverk, LIS1-obs ny ordning, legevakt.

Hvordan få til bedre samarbeid fremover:
Det foreslås en samarbeidskonferanse med alle tre lokalforeningene og KS. KS har utfordringer med hvilke konferanser som skal prioriteres, så sannsynligvis bedre om noen fra legeforeningen kan komme på etablerte KS konferanser for å nå ledere i kommunene.

16/2018: Helseplattform – studietur?
Lindy Jarosch-von Schweder.orienterte om helseplattformen. Studietur ikke aktuelt for RU. Det ble også orientert om prosessen rundt utnevning av tillitsvalgte som ble valgt til å være med i arbeidsgruppen.

17/2018: Honorar leder
Leder i RU har fått et årlig honorar vedtatt av RU. I referat fra møte i RU Midt-Norge 8. mars 2016 står det at 'Leder gis et honorar på 0,5 G med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2015'. Dette ser ikke ut til å være etterlevd i 2016 og 2017. Før 2015 har det vært et honorar på kr 35 000 per år med tillegg av dekning av IKT-kostnader.        

Reiseregning og praksiskompensasjon for RU-møtene sendes til organisasjonssekretær som utbetaler og fakturerer videre til Den Norske Legeforening. Det vedtas at vi forholder oss til Allmennlegeforeningen sine satser.

Det vedtas at leder får 0,5 G i 2018.

Regnskapet for RU må tas opp som eget punkt på neste møte.
Bjørn Buan, Inger Lise Kaldhol og Nils Ringdal utarbeider et forslag til neste møte.

18/2018: Møtekalender høsten 2018
Forslag: tirsdag 2. Oktober (HMN inn fra kl. 13.00) og mandag 26. November (november prioriteres!). Hele møtekalenderen for 2019 bør legges på møtet i november.

19/2018: Orienteringssaker
·        Helsepolitisk konferanse.
Lindy Jarosch-von Schweder presenterte foreløpig program. Det kom noen innspill. Det sendes ut revidert program til komitéen.

  • ·        Hurtigrutekonferanse.
    Lindy Jarosch-von Schweder presenterte et flott program! Bente Grønnesby sender ut oversikt om hvem som er påmeldt fra hver lokalforening og sender ut oversikt til lederne i lokalforeningene region Midt.

20/2018: Eventuelt
Ingen saker.

Møte ble hevet kl. 1500.