Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 26. november 2018

Tid:        26.11.2018 kl. 10.00-16.00   Møte med HMN 14.15-16.00
Sted:     Helse Midt-Norge, Stjørdal

Tilstede: Inger Lise Kaldhol (leder RU/Leder Møre og Romsdal), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Jens Olaf Kleinau (Of, vara NTLF), Guro-Marte Gulstad Mpote (nestleder, Ylf), Eli Øvstedal (AF), Nils Ringdal (PSL), Bjørn Buan (LSA fra kl. 14.00, Jørund Resell (Namf), Ådne Ringvoll (2. vara Nmf), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Ingunn Romundstad Innerdal (Møre og Romsdal legeforening), Mathilde Hernholm (Nmf), Kari Risnes (LVS)

32/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

33/2018: Godkjenning av referat fra sist møte
Sak 22/2018: Rettelse av navn på ny leder Nmf: Øyvind Nor endres til Øystein Ohr.
Sak 26/2018: Presisering når det gjelder møtegodtgjørelse for deltagelse i RU: møtegodtgjørelse på kr. 800,- pr. møte gjelder kun møte utover normal arbeidstid.

34/2018: Nytt fra lokalforeningene og yrkesforeningene
LSA: Vaktordning for kommuneoverleger? Størrelse på stillinger.
STLF: Har arrangert hurtigrutekonferanse 2018 i Kristiansund i samarbeid med Nord-Trøndelag legeforening, Møre og Romsdal legeforening, . Det har vært avholdt høstmøte med tema kroppspress. Arrangementet var også åpnet for andre enn bare de som er medlemmer i legeforeningen. Meget bra oppmøte med 160 stk. som deltok. Førjulscafé skal arrangeres den 6. desember.
I 2019 skal det arrangeres en samhandlingskonferanse i samarbeid med Nord-Trøndelag legeforening. Dato er 5. april 2019.
AF: Det har vært allmøte med alle fastleger i Trondheim. Trønderopprøret er stadig aktuelt.
NTLF: Megling i Ylf og Of. Har hatt møte med direktøren i HNT.
Namf: Fremtidens bedriftshelsetjeneste. Minimum 50% stilling.
PSL: Utkast til handlingsplan mottatt. Vises ikke hva HMN vil med PSL. Hva er den overordnede strategien, ønsker man nye hjemler eller holde det på et minimum. Hvilket ambisjonsnivå? Helse Sør-Øst skal øke med 40 hjemler. Har hatt medlemsmøte i PSL. 12 stk. deltok.
MRLF: Bekymring rundt helseplattformen. Det er inntrykk av at helseforetaket er dårlig forberedt. SNR sykehuset er utsatt og det vil bli sendt ut anbud i nærmeste fremtid. Det er bekymring rundt sentralisering, spesialistene står i fare for å forsvinne.
Nmf: Ønsker mer IT-teknologi i utdannelsen. Nmf har god kontakt med Ylf når det gjelder LIS1. Egnethetstester, kjønnskvotering, endrede opptakskriterier ble også nevnt. Dette er utsatt til 2019.
Ylf: LIS1. Ansettelsesprosess. Stillinger lyses ut på lukkede grupper på Facebook. Ingen struktur på prosesser.
Ylf arrangerer høstkurs uke 49/2018.

35/2018: Forberedelse til møte med Helse Midt-Norge.

36/2018: Til orientering.
Info fra seminar for lokalforeningene på Gardermoen 15. og 16. november 2018.                        Inger Lise Kaldhol orienterte.

37/2018: Helseplattformen.
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte. Implementering, standardisering. Venter på tilbud fra Epic.

38/2018: Budsjett.
Utsettes til neste møte.

39/2018: Møtekalender våren 2019.
Møte med Helse Midt-Norge den 1. mars 2019.
Møte med Helse Møre og Romsdal 24. eller 27. juni 2019.
Møte med Helse Midt-Norge 16. september 2019.
Møte med Helse Nord-Trøndelag desember 2019.

40/2018: Konferanser.
3. desember 2018. Pr. dags dato er det 60 påmeldte.
Når det gjelder hurtigrutekonferansen 2019 så er alle datoer aktuelle unntatt høstferien.
Deltagelse på lederseminar 15.-16 januar: Guro-Marte Gulstad Mpote deltar på vegne av RU Midt.

41/2018: Eventuelt.

Saker til neste RU-møte:
Helsepolitisk seminar 3. desember – evaluering. Hva kan gjøres bedre neste gang, hvordan sendes invitasjoner ut, skjema/sjekkliste bør utarbeides.

Kommunikasjon – hvordan følge opp saker som har vært diskutert med HMN, hvor langt har vi kommet siden sist etc. Hvilken rolle har RU, hva skal RU være?

De som er involvert i Helseplattformen i våre regioner inviteres til neste RU-møte.
(Johanna Westin, Tom Willy Christiansen, Dragan Zerajic).

Til dialogmøte: Stedlig ledelse. Hvordan jobber HMN ut mot kommunene når det gjelder helseplattformen?

Nytt medlem i RU:
Siden det er Nils Ringdal sitt siste møte i RU så blir Møre og Romsdal litt underrepresentert. I den forbindelse er det vedtatt at Ida Monn Birkehaug kalles inn til RU-møter frem til valg høsten 2019.

42/2018: Dialogmøte med Helse Midt-Norge
Fra Helse Midt-Norge stilte Stig Slørdahl, Kristian Onarheim, Henrik Sandbu og Anne Katarina Cartfjord.

Avtalespesialister:
Hvilke ambisjoner har HMN på vegne av avtalespesialistene? Hvor mange hjemler mener HMN skal opprettes i 2019?          
R
U ber om svar før jul på dette spørsmålet. Henrik Sandbu, HMN tar saken videre.

Samhandling – møteplasser/systemforbedring:
Lege til legesamarbeid. Stort fokus på dette i HMN. Følges opp på RU-møtene fremover.

Fastlegeordningen ble også diskutert.
Er det mulig å få en oversikt over de møteplassene som finnes? Kristian Onarheim?

LIS1: Det vektlegges mye timer i praksis. Mange studenter «skulker» skolen for å få mest mulig praksis så det blir lettere for dem å få jobb etter endt studie. Uro rundt ansettelsesprosesser. Dette gjelder studenter som ikke har startet LIS1 enda.
Gjelder også de som venter på turnusplass/LIS1 plass.

Ferievikarer, vikariater på 6 mnd. – disse finnes det ansettelsesprosesser på som fungerer. Finnes det en strategi for ansettelser utover dette?
Det største problemet er når det opprettes stillinger som egentlig skulle være for LIS1. Ansettelseskriterier må være et tema/må på agendaen.

Oversikt over avtale mellom St. Olav og kommunene vedr. ansettelse, er det mulig å få fatt i denne? Er kommunene med på utvelgelse av LIS ansettelser?

Gjør kloke valg/uønsket variasjon.
Det ble diskutert rundt bordet. Bra kampanje!

Møtet ble hevet kl. 16.00.