Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 7. mars 2018

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Eli Øvstedal (Af), Kristina Albertsen (Nmf), Inger-Lise Kaldhol (leder RU / Leder Møre og Romsdal Legeforening), Jens Olav Kleinau (Of, Nord-Trøndelag), Nils Ringdal (PSL), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Guro-Marte Gulstad Mpote (nestleder, Ylf), Jørund Resell (Namf), Bjørn Buan (LSA)

1/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent. Merknad: Pkt. 3 på saklista treng ikkje vere med vidare så lenge vi har med organisasjonssekretær i møtet. Frå no av vil vi merke sakene med nummer og årstal.

 2/2018: Godkjenning av referat fra sist møte
Referatet ble godkjent.

3/2018: Valg av referent
Bente Grønnesby ble valgt som referent.

4/2018: Nytt fra lokalforeningene og yrkesforeningene
NTLF: Brev til Helse Nord-Trøndelag vedr. utfordringer i fastlegeordningen.
Det skal etableres en fag-gruppe.
Of: Utfordring med å finne hovedtillitsvalgt i Møre og Romsdal.
Fremdeles utfordring med kommunikasjon leder/ansatte HNT.
STLF: Vil være synlig for medlemmer. Arrangere medlemsmøter. Leserinnlegg «Jordmor eller fastlege.» Viktig at dette ikke blir en profesjonskamp men samarbeid.
MRLF: Bedre samarbeid med Helse Møre og Romsdal i andre runde med utviklingsplanarbeidet. Dårlig økonomi i HMR, utfordrende med lokal uenighet.
Bygging av nytt sykehus på Hjelset utenfor Molde.
PSL: Har meldt inn behov for 12 nye hjemler i Møre og Romsdal. Venter fortsatt på tilbakemelding fra Helse Midt-Norge.
Nmf: Høring: Retningslinjer for trygg forening. Foreningen har foreslått å ikke dekke alkohol på møter og lignende arrangementer. Totalforbud mot sprit.
LSA: Det blir flere steder i regionen jobbet med å få på plass Interkommunale samarbeid om denne funksjonen. Cato Innerdal har laget en Yammergruppe for hele landet.
AF: Rekrutteringsproblemer. Trønderopprøret skaper engasjement.

5/2018: Sammensetning RU
Sammensetning ble gjennomgått og lista ble komplett. Ny liste sendes vedlagt.

6/2018: Forberedelse til møte med Helse Midt-Norge
Gjennomgang av agenda.

7/2018: Møte med Helse Midt-Norge
Trond Håvard Eidet og Stig Slørdahl deltok fra Helse Midt-Norge.

●       Lederutviklingsprogram. 29 deltakere hvorav 9 er leger. Helseforetakene sitt lederutviklingsprogram. Arbeider mye med rekruttering.
●       «me-too». Alle helseforetakene har fokus og jobber godt med dette. Det er laget retningslinjer for varsling, samt en «plakat» for alle ledere som skal ta dette videre med hver enkelt ansatt.
●       Helsepolitisk konferanse. Kristian Onarheim HMN, Dragan Zerajic, Bjørn Buan og Lindy Jarosch-von Schweder er med i komitéen. Dato og sted: 3. Desember 2018 på Rica Hell. Programmet skal være ferdig før sommeren.
●       Nye læringsmål. Spesialisering. Stor bekymring for mange. RU ber om orientering frå Helse Midt-Norge om dette i neste møte.
●       HNT. Hva har skjedd siden siste RU-møte v/Jens Olaf Kleinau. Viktig å få til en dialog mellom Legeforeningen og ledelsen i HNT.
●       Avtalespesialistene. En arbeidsgruppe har gått inn for 12 nye avtalespesialister i Møre og Romsdal og blitt møtt med positive signal frå HMR. Fleire avtalespesialister er i tråd med sentrale føringer. HMN kan ikke gi svar på hvor mange nye avtaler som kommer i 2018 og vil komme tilbake til dette i neste møte med RU.

8/2018: Helsepolitisk konferanse
Saken ble tatt opp under pkt. 7.

9/2018: Hurtigrutekonferanse
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte om status. Kristiansund 16.-18. oktober. Programmet blir snart klart. Viktig at det kommer ut påmeldingsinfo så snart som mulig.

10/2018: Eventuelt
Brev vedr. fastlegeordningen, sak fra møtet 15.12.18. Inger Lise Kaldhol skriv et følgebrev til det NTL og Eli Øvstedal har skrevet og sender dette til HMN.                         

Neste møte: Vi inviterer KS til dialogmøte. Foreslått dato den 14. Juni 2018 på Rica Hell. Bjørn Buan tar kontakt med KS. Tema kan være utfordringene i fastlegetjenesten og  legevakt.

Møte ble hevet kl. 1500.