Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 8. oktober 2018

Tid:        08.10.2018 kl. 10.00-16.00   Møte med HMN 13.30-15.30
Sted:     Helse Midt-Norge, Stjørdal

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (nestleder, Ylf), Eigil Sandvik (AF), Nils Ringdal (PSL), Bjørn Buan (LSA), Ingunn Romundstad Innerdal (Møre og Romsdal legeforening), Jørund Resell (Namf), Mathilde Hernholm (Nmf) fra kl. 12.30, Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Inger Lise Kaldhol (leder RU/Leder Møre og Romsdal), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Eli Øvstedal (AF)

20/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

21/2018: Godkjenning av referat fra sist møte
Referatet ble godkjent med de kommentarer som fremkom i møtet:
Vedr. sak 15/2018: Dialogmøte med KS.
Referatet sendes KS slik at vi får bekreftet referatet. KS oppfordres til å informere om planlagte møter for rådmenn/helseledere i 2019.

22/2018: Nytt fra lokalforeningene og yrkesforeningene
LSA: Bedre rekruttering av spesialister i kommunehelsetjenesten.
STLF: Har avholdt styremøte. Medlemsmøter, koster penger, vi behøver inntekter.
D
et er flere aktører/grupperinger i Sør-Trøndelag, blant annet Nidarosfondet og Trondheim Medisinske Seniorforening. Det er ønskelig at STLF skal arrangere samhandlingskonferanse i 2019 i samarbeid med Nord-Trøndelag legeforening.
AF: Normaltariffen. Det er nedsatt en gruppe som skal rydde opp i oppgaveporteføljen. Redusere antall pasienter til 1000 stk.
NTLF: Det har vært avholdt årsmøte, møte i ASU og møte med ledelsen i Helse Nord-Trøndelag.
Namf: Det har vært høring på en rapport: «hva bør skje med bedriftshelsetjenesten» - enighet om at bedriftshelsetjenesten skal fortsette i sin form.
PSL: Arbeider for å få nye hjemler. Avtale helseforetakene og avtalespesialistene endelig på plass. Det savnes handlingsplan for avtalespesialistene, sendt inn til helseforetakene med kommentarer den 15. august, har ikke hørt noe etter det.
MRLF: Har hatt årsmøte, årsmøtekurs og styremøte. Mye av de samme sakene som i de andre foreningene. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal utsatt ett år.
Nmf: Har hatt valgmøte i helgen. Øystein Ohr valgt som leder. Savner faste kriterier for å få fast ansettelse som LIS1.
Ylf: Ny LIS utdanning starter 1. mars, det er bekymring vedr. dette. Kommunene har også uttrykt bekymring angående samme sak. Foretakstillitsvalgte for de tre helseforetakene i regionen skal arrangere et møte tirsdag 11. desember. KTV Lindy Jarosch-von Schweder, leder for RegUt og prosjektlederne for LIS-utdanning ved de tre helseforetakene er invitert til møtet. Agenda: hvordan skal vi sammen jobbe for en best mulig utdanning av sykehusspesialister i Midt-Norge i fremtiden. 

23/2018: Forberedelse til møte med Helse Midt-Norge.
Det ble diskutert hvilke saker og agenda vi skal ha på møtet.

●        LIS-utdanning
1.       Utdanning
2.       Rekruttering – LIS1, kriterier, 800 som venter

  • ●        Avtalespesialister HMN
  • ●        Helsepolitisk konferanse 3. Desember 2018.
  • ●        Oppgavefordeling fastleger vs sykehus
  • ●        Regional utviklingsplan
  • 1.       tverrgående klinikkstruktur
  • 2.       fagnettverk
  • Arbeidsmiljø i sykehus, manglende autonomi, involvering av tillitsvalgte, medisinskfaglig kompetanse i lederlinjene, svikt i avviksregistrering – hindrer faglig utvikling, forutstigbar og god prosess for håndtering av varslesaker, ForBedring – vanskelig å få tak i resultatene – ta med de tillitsvalgte!
  • Helseplattformen

24/2018: Til orientering.
Rettleiar frå legeforeninga på #metoo problematikk
Guro-Marte Gulstad Mpote informerte.

25/2018: Helseplattformen.
Orientering om status. Det er et ønske fra Møre og Romsdal om å få med flere fastleger når det gjelder Helseplattformen. 

26/2018: Budsjett.
Bjarne Storset skal ha honorar for 2016: 1/2G, 2017: 2/3 av ½ G - Inger Lise 1/3G.
2018: Inger Lise 1/2G for 2018.

Budsjettet for 2018 vedtas. Det samme gjelder budsjettet for 2019.

Det kan utbetales møtegodtgjørelse kr. 800,- pr. møte. Dette gjelder kun møte utover normal arbeidstid.
Punkter fra Bjørn Buan tas med på neste møte.

27/2018: Regional utviklingsplan.
Høringssvar må tas på mail.

28/2018: Møtekalender våren 2019.
Første halvdel av mars og første halvdel av juni.

29/2018: Konferanser.
Konferanse på Gardermoen 15.-16. november. Guro-Marte Gulstad Mpote og Bjørn Buan representerer RU.

30/2018: Dialogmøte med Helse Midt-Norge
Fra Helse Midt-Norge stilte Stig Slørdahl, Henrik Sandbu og Trond Håvard Eidet.

LIS1: Trond Håvard Eidet orienterte på vegne av HMN. Se vedlegg;» Innføring av ny LIS ordning».

Det er viktig med overordnede kriterier, åpenhet ved ansettelse og et rettferdig system. Er det mulig å få til noen åpne vurderinger på nett (fra sykehuset om hva som kreves ønskes av en LIS ved ansettelse, se AHUS?

Det å satse på utdanning /veiledning som karrierevei. Bygge veiledningskompetanse. Kunne RHFene målt på utdanning for å løfte opp veiledning for å understreke viktigheten av dette?

Hva med å systematisere veilederutdanningen? 

Avtalespesialister: Handlingsplan: det etterlyses status – hvor er man i prosessen?

Plan er nesten ferdig. Henrik Sandbu vurderer om utkastet som skal til vurdering på HMN kan sendes ut til den gruppen som har vært involvert i dette arbeidet.

Nye hjemler: det har vært en opptrapping på hjemler og dette arbeide skal fortsette. 

Helsepolitisk politisk konferanse 3. Desember: Program presentert av Lindy Jarosch-von Schweder. De siste detaljer på programmet blir bestemt i dag.

Invitasjon: til HF´ene, tillitsvalgte i regionen, Fagavdelingen i HMR, Helse og omsorgskomiteen.

Oppgavefordeling fastleger vs sykehus: Ønskelig å se på dette nasjonalt, gå i dialog med HFene. Se kronikk fra Stig Slørdahl på Overlegen.no.

Regional utviklingsplan: Aksjonspunkter/innspill til planen mottas med takk! Henrik Sandbu.

Hva skal prioriteres, hvilke tiltak skal gjøres først? Hva med om Midt-Norge kan være prøveordning/forsøksområde for nye finansieringsordninger?

Tverrgående klinikkstruktur: det oppleves veldig lang vei til ledelsen. Vil ha kortere ledelinjer. HMN: på dette tidspunktet passer denne type ledelse, for det skal jobbes i team blant sykehusene (eks. Namos, Levanger, Namsos). Viktig med fagnettverk. 

Manglende autonomi: det er viktig med standardisering men ikke å standardisere for «strikt». Bli enig om beste faglige praksis.

Møtet ble hevet kl. 16.00.