Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 11. mars 2019

20. mars 2019

Tid:        11.03.2019 kl. 10.00-16.00   Møte med Helse Midt-Norge (HMN) 12.30-14.30
Sted:     Helse Midt-Norge, Stjørdal

Tilstede: Inger Lise Kaldhol (leder RU/leder Møre og Romsdal), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Jens Olaf Kleinau (Of), Guro-Marte Gulstad Mpote (nestleder, Ylf), Eli Øvstedal (AF), Anders Prestmo (PSL), Bjørn Buan (LSA). Jørund Resell (Namf), Mathilde Hernholm (Nmf), Ida Monn Birkhaug (vara MRLF) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Ingunn Romundstad Innerdal (Møre og Romsdal legeforening), Kari Risnes (LVS)

1/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/2019: Godkjenning av referat fra sist møte
Referatet ble godkjent med følgende endringer:
Sak 34/2018: Presisering av at hurtigrutekonferansen 2019 ble arrangert avSør-Trøndelag legeforening, Nord-Trøndelag legeforening, Møre og Romsdal legeforening, Nordland legeforening, Troms legeforening og Finnmark legeforening. 

3/2019: Nytt fra lokalforeningene og yrkesforeningene
LSA: LIS1 i distrikt og kommunelegens rolle i dette. Dette synes ikke å være på plass. Det er iverksatt veiledergrupper og det er veldig positivt. Bekymring rundt rekruttering. For lave stillingsandeler.
STLF: Forskingskurs arrangeres for første gang i Sør-Trøndelag legeforening. Stor interesse for dette.
Det skal arrangeres medlemsmøte den 17. Mars med tema primadonnaledelse. Foredragsholder er Helle Hein.
Det skal arrangeres samhandlingskonferanse den 5. April med tema: samhandling i digitaliseringens tid.
Fastlegesituasjonen er stadig et aktuelt tema i foreningen, så også innføring av Helseplattformen.
Kursportefølje; det er ønskelig å arrangere flere kurs slik at vi kan styrke økonomien i foreningen.
Det er viktig å møtes på tvers av foreningene og det planlegges et kurs i samarbeid med St. Olavs hospital.
AF: Vanskelig å få vikarer blant allmennleger. Fastlegesituasjonen er fremdeles vanskelig. NTLF: Kursportefølje. Nord-Trøndelag legeforening har holdt noen kurs, men det er vanskelig å få til dette uten at det blir negative tall i regnskapet. Det er ønskelig å ha et samarbeid med Sør-Trøndelag legeforening og Møre og Romsdal legeforening samt å undersøke med legeforeningen sentralt om hvordan denne trenden kan endres.
Det ble arrangert medlemsmøte på Stiklestad den 12. februar vedrørende fastlegeordningen. Det ble meget vellykket. Sentrale politikere, styret i Allmennlegeforeningen og engasjerte medlemmer sørget for et bra arrangement.
Det har vært møte i lege-lege utvalget. Utvalget er viktig og engasjerende for medlemmene.
Namf: Økende medlemstall. Det arbeides med organisering av bedriftshelsetjenesten.
PSL: Det arbeides med en avtale med St. Olavs hospital. Hjemler som finnes bør videreføres – det jobbes med dette. Det oppfattes at Helse Midt-Norge trekker inn hjemler og de som rammes mest er Nord-Trøndelag.
Sør-Trøndelag benytter private audiografer- dette må opphøre ifølge Helse-Midt Norge. ØNH-leger oppfordres til å ansette egne audiografer. Dette kan føre til opptil flere års ventetid på tilpassing av høreapparat da dette ikke gjøres på St. Olavs hospital.
MRLF: Det arbeides mye med tema Helseplattformen.
Det er stramme budsjett på sykehusene i Møre og Romsdal; de skal spare 130 mill. og dette fører til utfordringer.
Kursportefølje – det arrangeres mange kurs i Møre og Romsdal legeforening og foreningen har god inntekt av dette. Det benyttes forelesere fra sykehus og man sparer derfor penger i forhold til honorar. Det skal arrangeres årsmøtekurs med tema veiledning.
Nmf: Forberedelse til landsmøte.
Ylf: Det er valg i år og det er anses som viktig å rekruttere tillitsvalgte i alle deler av landet.Ny Lis-utdanninger innført fra 1. Mars – konvertering fra gammel til nye ordning er utsatt til 1. september.Det er svært lite informasjon til de som skal veilede LIS, og dette oppleves problematisk. Det er spenning knyttet til innføring av Helseplattformen.
Of: Det er økt arbeidspress på sykehusene. Det har vært arrangert tariffkonferanse. Stedlig ledelse: i utviklingsplanen til Helse Midt-Norge er det skrevet at alle skal ha stedlig ledelse. Dette er ikke tilfelle i Møre og Romsdal, heller ikke i Nord-Trøndelag. 

4/2019: Fastlegesituasjonen i Midt-Norge
Det er vanskelig å rekruttere fastleger. Det oppleves også vanskelig å få i vikarer. Det er viktig å beholde de som allerede arbeider som fastleger (stabiliseringstiltak).
Det utarbeides et skriv som sendes rådmenn, KS og alle aktører om hva vi i Region Midt mener om fastlegesituasjonen og hvilke utfordringer vi har.

5/2019: Sterkere bistand til lokalforeningenes utvikling fra Dnlf sentralt                            Samfunnspolitisk bistand og sekretariatsbistand savnes i alle yrkesforeninger.
Lindy Jarosch-von Schweder har sendt inn forslag til landsstyresak om ovenstående tema.
Vedtak fra legeforeningen: forslaget oversendes arbeidsgruppen som ble nedsatt av sentralstyret for å utrede en eventuell justering av Legeforeningens lokale akse. Forslagsstiller orienteres om sentralstyrets innstilling.

6/2019: LIS1 utredningen til helsedirektoratet
Mathilde Hernholm orienterte. 

7/2019: Forberedelse til møte med Helse Midt-Norge                

8/2019: Dialogmøte med Helse Midt-Norge
Fra Helse Midt-Norge stilte: Anne Katarina Cartfjord, Henrik Sandbu og Stig Slørdahl.

LIS/ressurssetting: HMN: Dette er et stort prosjekt som det har fulgt lite penger med – det er meldt inn på budsjett i 2020.
Hvordan er dette tenkt økonomisk? Veiledning; hvordan får vi dette til? 

Hvordan skal vi rekruttere fagfolk til helseplattformen?
I Møre og Romsdal har det ikke vært et eneste informasjonsmøte om helseplattformen. For lite informasjon, for mange informasjonsledd. 

RU ber helseforetaket være litt proaktiv i forhold til hvilke fagfolk som ønskes. Lederne må være klare på hvem de ønsker med, og hva de ønsker av kompetanse.
Det er forslag fra RU om å bruke lederlinjen og peke ut hvem som skal være med.

Rekruttering til LIS1: Diskutert med direktørene i de ulike HF-ene om at disse selv må undersøke hvordan disse prosessene forgår i hvert enkelt foretak. Ønsker gode prosesser. Helseforetaket er enige i at kommunene selv burde i større grad delta i LIS1-rekrutteringen.
RU ønsker en tradisjonsendring slik at det skal være klart hva de ulike HF-ene ønsker fra LIS1-kandidater. Det finnes per nå en felles rekrutteringsprosess, men ikke en felles standardisering for alle HF-ene. Det stilles spørsmål om dette er nyttig.
Alle er enige i at vi har utfordringer når det kommer til ansettelsesprosesser.

Anna Katharina Cartfjord presenterte statusrapport for innføring av LIS2 og LIS3.

Helsepolitisk seminar 3. Desember 2018.
Lindy Jarosch-von Schweder oppsummerte konferansen som hadde tema digitalisering. Vi har fått gode tilbakemeldinger om en flott konferanse med et viktig tema.

Årets seminar: det opprettes en arbeidsgruppe bestående av: Lindy Jarosch-von Schweder, Dragan Zerajic, Bjørn Buan, Guro-Marte Gulstad Mpote og Kristian Onarheim. Foreslåtte datoer: 29. November eller 6. Desember 2019. Tema, forslag: legemiddelforsyning/legemidler, antibiotikaresistens, uønsket variasjon, ny LIS utdanning, prioritering av legemidler (Kvalitet og pasientsikkerhet – overordnet tittel).
Helse og omsorgskomitéen v/Ingvild Kjerkhol ønsker invitasjon til seminaret.

Stedlig ledelse: det må være stedlig ledelse - viktig for ansatte. Hvordan dette praktiseres er det litt forskjell på. Sykehuskoordinator i Møre og Romsdal – samhandling på tvers av sykehusene / gjennomgående klinikker. Det finnes ikke fasit på dette. Viktig å evaluere underveis! Det som fungerer på en plass fungerer nødvendigvis ikke andre plasser. Hvorfor er det slik? Tettere evaluering underveis. 

Billeddiagnostikk; enhet mellom Sør- og Nord-Trøndelag. Målet er å utnytte ressursene bedre, både i forhold til å utnytte utstyrsparken og kompetansen.

Avtalespesialister – ambisjonsnivå.
Det er ønskelig fra helseforetakets side at antall hjemler økes. Det er ikke enkelt å få søkere til alle hjemler (f.eks. Møre og Romsdal).

9/2018: Helseplattformen
Dette ble diskutert i dialogmøtet med Helse Midt-Norge.

10/2019: Budsjett
Fortsettes i neste RU-møte. 

11/2019: Hurigrutekonferansen 2019
Lindy Jarosch-von Schweder orienterte. Det er svært vanskelig å få plass på hurtigruta til denne konferansen. Dette fører til at konferansen arrangeres på land i år også. Aktuelle steder er Alta og Hammerfest.

Møtet ble hevet kl. 16.00.