Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge 16. september 2019

6. februar 2020

Tid: 16.09.2019 kl. 10.00-16.00   Møte med Helse Midt Norge (HMN) 13.00-15.00
Sted: Helse Midt-Norge, Stjørdal

Tilstede: Ingunn R. Innerdal (leder Møre og Romsdal), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Eli Øvstedal (AF), Anders Prestmo (PSL), Bjørn Buan (LSA), Sofia Ruiz (Nmf), Jens Olaf Kleinau (Of), Ragnhild Aunsmo (NTLF), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Jørund Resell (Namf), Ylf og LVS var ikke representert

20/2019: Konstituering. Valg av leder og nestleder                          Bjørn Buan ble valgt til leder og Lindy Jarosch von-Schweder ble valgt til nestleder.

21/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring, sak 27/2019 Helseplattformen utgår. Denne saken flyttes til sak nr. 25/2019 pkt. 2) under møtet med HMN.           

22/2019: Godkjenning av referat fra fra sist møte                            Referatet ble godkjent.

23/2019: Økonomi
Forslag: Leder i RU honoreres med 1/2G pr. år.
Vedtak: Leder i RU honoreres med 1/2G pr. år.

Det må settes opp et budsjett. Fra legeforeningen sentralt er RU budsjettert med kr. 528.378,-  for 2020. For 2019 er beløpet kr. 512.292,-

24/2019: Forberedelse til møte med HMN                             

25/2019: Dialogmøte med HMN
Fra Helse-Midt Norge deltok: Ruben Angell, Henrik Sandbu, Stig Slørdahl og Kristian Onarheim.

1) Status på LIS-utdanningen.
Ruben Angell presenterte «fast ansettelse av leger» - utvikling fra 2015-2017.
Etter ny ordning skal vi har flere LIS-1 stillinger og dette medfører at vi får en flaskehals. Det er ønskelig med 200 flere LIS-1 stillinger.
Presentasjonen fra Ruben Angell følger som vedlegg til dette referatet.

Erfaringer med styringsmodellen med fire RegUt viser noen utfordringer knyttet til ulike tilnærminger til eksempelvis avtaleverk, logistikk og faglige problemstillinger.

Fra RU framkom spørsmål om LIS i spesialistpraksis – mener HMN at det ikke er behov for LIS i spesialistpraksis i Midt-Norge?  
HMN har vurdert det slik at pr. nå så er det kun urologi som skal ha LIS i spesialistpraksis. Resten dekkes av sykehusene.

Det legges opp i Statsbudsjettet for 2020 i alt 38 nye LIS-1 stillinger i Helse-Nord på grunnlag av søknad. Helse-Midt har ikke søkt om midler under denne ordningen. Den nye ordningen medfører ekstra kostnader, og RU er bekymret dersom regionens leger under spesialisering går glipp av tilrettelegging hos arbeidsgiver av økonomiske grunner som nevnt over.

De såkalte «Post-leger» har ikke samme rettigheter som LIS 2 og 3. Dette fører til at de ikke har krav på veiledning. Det er derfor viktig at disse stillingene blir gjort om til LIS2 og 3 slik at veiledning automatisk kommer med. RU og Helse-Midt er enig i at «Post-leger» ikke er en ønskelig stillingskategori.
HMN ønsker å bidra til at det opprettes nye LIS-stillinger.

2) Helsepolitisk seminar/Helseplattformen
Hovedtemaene synes å tre fram. Helseplattformen, Helseberedskap og Forskning og Innovasjon. Enkelte inviterte innledere har bekreftet deltakelse, det ser foreløpig lovende ut.

3) Erfaringer med fravær av stedlig ledelse- forutsetninger for å lykkes?

Behovet for stedlig ledelse har sammenheng med krav til opprettholdelse og videreutvikling av faglig forsvarlighet, arbeidsmiljø og økonomi.
Erfaringene varierer mellom de ulike helseforetakene. RU-representantene synes at ledelsesmodellen mellom St. Olavs og Orkdal synes å fungere bra, ikke like godt ved de øvrige helseforetakene. Bygging av et godt fagmiljø og kultur for fagutvikling krever samarbeid og lederskap. Legene savner ledere med legefaglig bakgrunn. Det foreslås at ledere for flere lokasjoner får et signal om noe mer tilstedeværelse ved enhetene. Det er enighet om at avstand betyr mye. 

Helse-Midt framhever at det er vesentlig å tenke langsiktig. Det er ikke et felles svar på dette; noen plasser fungerer fravær stedlig ledelse noen ganger ikke. Gjennomgående klinikker er viktig for å styrke den faglige aksen.

Det var enighet om å anspore leger til å søke lederposisjoner. Ledelsesutvikling krever systematisk satsing over tid.

4) Rehabilitering
Det oppleves at tilbudet til kroniske syke pasienter har blitt dårligere i den sørlige delen av Trøndelag. Blant fastleger er det for eksempel skuffelse over at Fys.med-klinikken skal legges ned.
HMN kjøper rehabiliteringsplasser for 280 mill. Det har skjedd endring i finansieringsordningen, og det er blitt tydeligere at kommunal rehabilitering må styrkes. Dessverre er det her større variasjon i økonomisk handlingsrom.
Det foreslås at denne saken sendes videre til respektive ASU.

5) Samarbeidet mellom partene
Det er enighet om en balanse mellom struktur og ad-hoc saksfelt. Vi kan gjerne ha en planlagt sak til hvert møte og kommunisere dette i god tid før møtet.
Nasjonal helse- og sykehusplan bør tas med på neste RU-møte.

26/2019: Nytt fra lokalforeningene og yrkesforeningene
PSL:
har avholdt årsmøte og årsmøtekurs. Det oppleves vanskelig å rektuttere til tillitsvalgtarbeid. Skal ha nett-valg. Samarbeidsavtaler med de lokale sykehus er på plass.
Vedr. Helseplattformen; medlemmene blir ikke orientert og PSL er ikke inkludert.

AF:
Det er fortsatt stort arbeidspress for fastlegene. Det har vært lovnad om 2000 flere fastlegestillinger. Innføring av ny master i sykepleie har skapt litt debatt, det oppleves at det kommer mange nye/andre stillinger isteden for nye fastleger.
STLF:
Første styremøte med nytt styre onsdag den 18. september. Det har vært avholdt helsepolitisk debatt m/lokale politikere på Litteraturhuset med 80 medlemmer tilstede.
Det er bestemt at styrene i STLF, NTLF og MRLF skal ha styrekurs i regi av BI. Tidspunkt 4.-5. februar 2020.
MRLF:
Første styremøte med nytt styre den 24. September. Styret skal ha fokus på å få opp aktiviteten i foreningen. Føler seg «litt i utkanten» i forhold til Helseplattformen.
Nmf:
Har avholdt årsmøte. De har hatt tillitsvalgtopplæring og skal ha tillitsvalgtkurs sentralt i oktober, ønsker 200 flere LIS-1 stillinger.
OF:
Kun nye tillitsvalgte i Møre og Romsdal. Kontinuitet i ST og NT.
Skal ha megling med direktør i Helse Nord-Trøndelag. (Of/Ylf/ledelse).
Styresammensetting: det er behov for legekunnskap/fagkunnskap i ledelsen. Dette punktet følges opp i neste RU-møte.
NTLF:
Har avholdt årsmøte, første styremøte med nytt styre er 26. September. Mangel på fastleger. Ønsker tettere samarbeid med STLF, samarbeid med kurs m.m.
LSA:
Bra samarbeid mellom fylkene. God rekruttering.

27/2019: Helseplattformen 
Saken ble belyst under sak 25, pkt. 1).

28/2019: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt