Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge 27. mai 2019

Tid:        11.03.2019 kl. 11.30-16.30   Møte med Helse Møre og Romsdal (HMR) 12.00-14.00
Sted:     Helse Møre og Romsdal, Ålesund

Tilstede: Inger Lise Kaldhol (leder RU/leder Møre og Romsdal), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Guro-Marte Gulstad Mpote (nestlederRU/Ylf), Eli Øvstedal (AF), Anders Prestmo (PSL), Bjørn Buan (LSA), Jørund Resell (Namf), Ida Monn Birkhaug (Møre og Romsdal legeforening), Ingunn Romundstad Innerdal (Møre og Romsdal legeforening), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Kari Risnes (LVS), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Mathilde Hernholm (Nmf), Jens Olaf Kleinau (Of), Kari Risnes (LVS)

12/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

13/2019: Godkjenning av referat fra sist møte
Referatet ble godkjent med følgende rettelser:
Sak 3/19: PSL: Opptil flere års ventetid på høreapparat.
Ylf: Ny Lis-utdanninger innført fra 1. Mars – konvertering fra gammel til nye ordning er utsatt til 1. september          

14/2019: Nytt fra lokalforeninger og yrkesforeninger
LSA:

Det jobbes med valg i foreningen. Viktig for LSA å informere ut til kommunene om kommunens plikter/krav i forhold til ny Lis-utdanning.
STLF:
Har arrangert forskningskurs, meget vellykket!
Samhandlingskonferanse avholdt i april – vellykket konferanse med mange påmeldte. Deltagere fra alle yrkesgrupper både fra Sør- og Nord-Trøndelag.
Årsmøte avholdt 2. Mai – stort arrangement med med 250 medlemmer som deltok.
Lindy Jarosch-von Schweder har vært på møte arbeidsgruppemøte om legeforeningens lokalforeninger (hvordan ivareta lokalforeningene).
Mail med innkalling til arbeidsmøte følger vedlagt dette referatet som informasjon til RU.
AF:
Det er fremdeles vanskelig å få tak i vikarer. Det har vært avholdt vårmøte. Ny leder i foreningen er Nils Kristian Klev.
Namf:
Har avholdt årsmøte. Foreningen får stadig flere medlemmer.
PSL:
Det er utarbeidet frem en felles samarbeidsavtale med St. Olavs hospital. Det er mangel på hjemler i region Midt. Det er også få søkere til de hjemler som utlyst.
MRLF:
Mye av tema på styremøtene i MRLF er Helse Møre og Romsdal; sammenslåing av fødeavdelinger, dårlig økonomi og innsparingstiltak.
Foreningen er tett på Helseplattformen. Det oppleves vanskelig å rekruttere til tillitsvalgtarbeid.
Ylf:
Har hatt valg. Fokus på ny Lis-utdanning. Mye er fremdeles usikkert og ikke på plass. Kutte ned på antall tillitsvalgte, felles fra Of og Ylf? Viktig å få med tillitsvalgte fra alle nivå.
Det må kommuniseres til Helse Midt-Norge at arbeidsforhold til administrasjonen kan føles vanskelig i HMR. Det må kommuniseres bedre da det er vanskelig å se effekt av hva de tillitsvalgte gjør.
Viktig for å få til en god dialog og involvering med tillitsvalgte.

15/2019: Økonomi
Inger Lise Kaldhol har utarbeidet et forslag til økonomisk rettesnor til leder i RU https://docs.google.com/document/d/17JSt4qKZsq6pNcj6_wFcrPSQloVAep_ii0OdC8XBwTg/edit   
Hvilke satser skal følges når det gjelder praksiskompensasjon; legeforeningens eller yrkesforeningene?
Lindy Jarosch-von Schweder har sent sentralt til Gorm Hoel vedrørende dette.

Bente Grønnesby sørger for å innhente regnskap for RU for 2018, samt å få en oversikt over hva som er benyttet av midler så langt i 2019.
Det må utarbeides et budsjett på neste RU-møte for 2020.

16/2019: Forberedelse til møte med HMR                           

17/2019: Dialogmøte med HMR
Konstituert adm. dir. Nils Kvernmo deltok fra kl. 12-13.

Inger Lise Kaldhol ønsket velkommen og sa litt om hvordan RU er oppbygd. Kort presentasjon rundt bordet.

Nils Kvernmo presenterte seg selv. m.m. samt fortalte litt om helseforetaket og deres rammebetingelser i forhold til økonomi.

HMR har hatt store underskudd de siste årene. 2019: 800 mill i kassakreditgjeld basert på en Prognose på -40 mill, nå er prognosen -100 mill.

Det er vedtak på mye investering på nye SNR.
Utviklingsplan: Nedbemanning må til. Viktig at man involverer de tillitsvalgte.
Det oppleves vanskelig å få på plass samarbeidsavtale med kommunehelsetjenesten. Overføring av arbeidsoppgaver fra sykehus til kommune og fastlegetjeneste.
Allmennlegene ser mørkt på at flere oppgaver blir overført fra sykehusene til fastlegene.

Lege-lege utvalgt fungerer veldig bra i Møre og Romsdal.
Stedlig ledelse: ledelsesstruktur i Møre og Romsdal. Stedlig koordinatorer for hvert sykehus i Møre og Romsdal.

Helseplattformen – det brukes mange penger/skal spares mye penger, hvordan er det satt av penger til dette?

Helse Midt-Norge burde tatt grep tidligere i prosessen. Det er satt opp en omstillingsgruppe som skal bistå til å få snudd økonomien, samt å sørge for at mål som blir satt også blir gjennomført.

Evaluering av dagens møte: veldig positivt! Veldig nyttig å reise rundt i hele region Midt. Det er ønskelig med fire RU-møter pr. år. To av møtene skal være på Helse Midt-Norge, ett i Helse Møre og Romsdal og ett i Helse Nord-Trøndelag.

18/2019: Hurtigrutekonferansen og Helsepolitisk konferanse – status
Hurtigrutekonferansen avholdes 2.-4. September i Alta.

Programmet er nesten ferdigstilt. Det savnes innspill/tilbakemeldinger fra noen foreninger. Foreløpig veldig få påmeldte.

Helsepolitisk seminar avholdes på Scandic Hell 6. Desember 2019. Program er under utarbeidelse.                      

19/2019: Helseplattformen
Utsettes til neste RU-møte.

Møtet ble avsluttet kl. 16.30

Forfall: Kari Risnes (LVS), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Mathilde Hernholm (Nmf), Jens Olaf Kleinau (Of), Kari Risnes (LVS)