Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2020

Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 11. juni 2020

Tid:     11.06.2020 kl. 09.15-11.15   Møte med Helse Midt Norge (HMN) 12.00-13.30
Sted:    Møtet ble avholdt digitalt på Teams

Tilstede: Bjørn Buan (leder RU/LSA), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Ingunn R. Innerdal (leder Møre og Romsdal), Eigil Sandvik (AF), Anders Prestmo (PSL), Jens Olaf Kleinau (Of), Sofia Ruiz (Nmf), Erik Kjetså (Ylf), Marius Widerøe (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Hilde Myren (Namf)

8/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

9/2020: Godkjenning av referat fra møte den 4. mars 2020                Referatet ble godkjent

10/2020: Statusrapport fra de tre helseforetakene samt yrkesforeningene
HMR:
Det uttrykkes bekymring over foretakets økonomi. Andre ting som diskuteres er sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), og fødetilbudet på Nordmøre.
Når det gjelder LIS1 stillinger så vil HMR heller gjøre om LIS1stillinger til overlegestillinger istedenfor å øke antall LIS1.
MRLF: Det er utfordringer med å sikre forsvarlig drift av fødetilbudet på Nordmøre til høsten, og det er en pågående dialog med fagmiljøene rundt dette.
Det meldes om utfordringer innen psykiatri, da det er mangel på spesialister.
Forøvrig er det godt dialog mellom fagmiljøene og HMR.
Ylf: Det som opptar Ylf for tiden: hvordan sikre utdanningen til LIS1 under Covid19-situasjonen.
HNT: Utfordringer i forhold til økonomisituasjonen til foretaket.
Nmf: intet nytt
PSL: Det meldes om en turbulent vår med økonomiske utfordringer, mangel på pasienttilgang og permitteringer, dog litt roligere etterhvert.
AF: Handlingsplanen fra Bent Høie diskuteres i AF for tiden; hovedpunktene er bra, 1.6 milliarder over 4 år, sikre trygghet til de som velger Allmennpraksis.
Det har vært avhold ekstraordinært landsrådsmøte i AF da det uttrykkes bekymring i forhold til den økonomiske biten i handlingsplanen.
NTLF: I Nord-Trøndelag avholdes det lokale tredjeparts-møter, noe som har gitt gode resultater. Basistilskudd for fastlegehjemler i Levanger kommune har fått en økning på 50% og ALIS betales nå 100% av Levanger kommune.
LVS: I LVS handler mye om Covid19-situasjonen og organisering rundt denne. Det uttrykkes usikkerhet om hvordan høsten blir i forhold til undervisning og smittevern.  Det skal foreligge en plan innen 30. Juni.
1. års studenter skal prioriteres på Campus.
Det skal etterhvert åpnes litt opp for forskning, men smittevernhensyn oppleves som mye strengere på NTNU i forhold til St. Olav.
Praksisundervisning på digital plattform fungerer veldig bra!
Of: I Of er det stort sett Helseplattformen som diskuteres. Det uttrykkes litt frustrasjon i forhold til at denne går sin gang selv om det er en pågående pandemi som legene må forholde seg til.
STLF: Sør-Trøndelag legeforening avholder sitt årsmøte til 15. oktober digitalt.
Det vurderes kurs på digitale plattformer, og i tillegg et medlemsmøte med tema: Evaluering av Covid19-situasjonen.
Det diskuteres om hvordan vi best kan ivareta økonomien til fastleger og spesialister under Covid19-situasjonen.
STLF er opptatt av at Helse-Trøndelag kommer på agendaen både i NT og ST.
STLF og NTLF har hatt felles styremøte, noe som var meget vellykket!                   

11/2020: Økonomirapport: Regnskap og budsjett/prognose 2020 
Det må utarbeides et notat på bakgrunn av de tallene vi får fra Orion.
Det er forslag om at de tre lokalforeningslederne –
Lindy Jarosch-von Schweder, Dragan Zerajic og Ingunn R. Innerdal samt leder i RU, Bjørn Buan avtaler et møte. Der skal det blant annet utarbeides et forslag om hvordan vi best kan benytte de midlene vi har «til overs» i 2020.

Det uttrykkes viktighet med å få formidle ut hva RU er, og hva vi jobber med. Det ble diskutert om vi skulle hatt et arbeidsmøte i RU, men det ble enighet om at «arbeidsgruppen» med lokalforeningslederne samt Bjørn Buan møtes først.          

12/2020: Fastlegekrisen har «druknet i Korona» - hva nå?
Allmennlegen skal være en tydelig faglig stemme i helsepolitiske spørsmål.
I den pågående pandemien er trykket stort sett kommet i 1. Linjetjenesten, og det nevnes som en av grunnene til at situasjonen i Norge har gått bedre enn prognosene tilsa. Kommunehelsetjenesten har også hatt stor betydning her.
Det kan være en ide å bruke denne tiden til å reklamere litt for fastlegetjenesten! RU kan benyttes til å gjøre dette lokalt, det kan være en veldig god informasjonskanal.
RU kan forfatte en tekst som formidles til alle helseforetak i regionen om at fastlegene nå er veldig presset og kan ikke ta nye oppgaveoverføringer fra sykehusene.
Det viktigste RU kan gjøre er å ha tillitsvalgte på plass i de ulike regioner. Lokalforeningene er også viktig for å ha det overordnede blikket.                     

13/2020: Plan for møter i RU – høsten 2020
Planlegge møte med arbeidsgruppen, dvs. alle lokalforeningsledere samt Bjørn Buan når det gjelder økonomi.
Planlegge et evt. arbeidsseminar for hele RU i løpet av oktober.
Avtale tid med HMN om RU-møte i første halvdel av november.

14/2020: Dialogmøte med HMN
Fra HMN deltok: Stig Slørdahl, Henrik Sandbu, Anna Katarina Cartfjord, Ruben Angell og Kristian Onarheim

1. Status – godkjenning av læringsarenaer LIS i HMN
(utsatt fra forrige møte) orientering v/Anna Katarina Cartfjord
Cartfjord redegjorde for LIS-situasjonen i Midt-Norge, historikk og fremtidige planer.

Grimstadutvalget har forslag til økning på 440 studieplasser nasjonalt, NTNU har foreslått en økning på totalt 65 plasser frem til 2027.
Alle LIS1 studenter som ikke har fått utført praksis grunnet Covid19-situasjonen får begynne på LIS2 og ta praksis etter deretter.
Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke er flere enn 14 LIS1 plasser i Trøndelag når det er behov for 200 plasser totalt i Norge.
Til sammenligning er det i Helse-Nord 38 plasser.
Cartfjord svarte at vi ikke har kapasitet til flere enn 14 i Trøndelag, dette bl.a. på grunn av tid til veiledning.

Det er nå over 1000 søknader for å bli godkjent som godkjent læringsarena for LIS.

LVS etterspurte om HMN har tilrettelagt for at forskning ved institusjoner utenfor HMN skal kunne inngå som tellende tjeneste, for både tid og læringsmål, i de ulike spesialitetene slik den nye spesialitetsordningen åpner opp for. Konkret må det inngås avtale med bl.a. NTNU slik at NTNU er en godkjent læringsarena. HMN svarte at de ikke hadde jobbet med dette, men skal ta det med i videre i arbeidet. Følges opp på senere møte.

2. Helseplattformen i dag: Styring og involvering
Kristian Onarheim meddelte at beslutningsstrukturen fungerer bra i Helseplattformen.
Prosjektet er i en fase hvor man må tilpasse seg Covid19-situasjoen. Dette kan medføre utfordring i forhold til bemanning når systemet skal bygges.
Det tas en del beslutninger på klinkernivå som ikke nødvendigvis ikke er forelagt ledernivå.

HP er et stort samhandlingsprosjekt, hvordan få til en forsvarlig innføring av dette?
PSL: hvordan ser man for seg at Epic og Axon kan samarbeide i fremtiden?
Epic er godt rustet for å «samarbeide» med flere aktører/dataprogrammer også Axon.
Of: Er det mulighet for å utsette implementeringen av HP?
Det oppleves krysspress i blant fagspesialistene mellom oppgaver knyttet til HP og ivaretakelse av elektiv drift.
Mange fagspesialister har fått mye mere arbeid enn normalt, og prosjektoppgaver for Helseplattformen må følge oppsatt framdriftsplan for å unngå utsettelser som kan medføre store ekstrakostnader.
Fagspesialistene må være med på i en lang rekke møter om Helseplattformen, og dette oppleves som utfordrende.
Onarheim opplyste om at problemstillingen er løftet.
Hva er det vi klarer å gjennomføre før første «go live». Har ikke svaret på løsningen.

Det vil være viktig at kvaliteten på løsningen blir god nok til at det blir forsvarlig å starte opp.
Helseplattformen AS skal vurdere fremdriften for prosjektet i juni, og det skal legges frem en plan med en faglig vurdering omkring mulige justeringer av framdriften overfor Helse Midt-Norge.

3. Koronapandemien i sykehusene og samarbeidet med kommunene i Midt-Norge – erfaringer og langsiktige konsekvenser
Det har vært god samhandling i region Midt ref. Stig Slørdahl.

Det viktigste vi har erfart er at vi har en god kommunehelse- og fastlegetjeneste og en god samhandling rundt dette.
Viktig å få dette samarbeidet mer formelt med avtaler, helse-fellesskap.
Det har vært et utstrakt samarbeid mellom alle helseforetakene, og det har vært en god dialog.
Bjørn Buan stilte spørsmål om det kunne være aktuelt med en oppdatering av samarbeidsavtalene med kommunene når det gjelder beredskap.
Helseforetakene skal samarbeide mere med kommunene fremover ref. helsefellesskap.
Medlemmer i PSL har uttrykt at det er mangel på informasjon til avtalespesialistene når det gjelder Covid19-situasjonen.

4. Helsepolitisk seminar 20. november 2020
Bjørn Buan refererte fra arbeidsgruppemøtet vedr. tema til Helsepolitisk seminar i november.
Hovedtema:
- Helseberedskap
- Helseplattformen
- Utdanningskapasitet

15/2020: Eventuelt
Midt-Norsk perspektiv på årets landsstyremøte.
Det var enighet om at landsmøtet var bra gjennomført på den digitale arena. Alt fungerte bra.

Møtet ble hevet kl. 13.30