Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 25. september 2021

Tid:     25.09.2021 kl. 12.30 - 16.00
Sted:    Clarion Hotell Brattøra, Trondheim

Tilstede: Bjørn Buan (leder RU/LSA), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Dragan Zerajic (leder Nord-Trøndelag legeforening), Ingunn R. Innerdal (leder Møre og Romsdal), Eigil Sandvik (AF), Anders Prestmo (PSL), Jens Olaf Kleinau (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf), Jørund Resell (Namf), Bjarne Austad (LVS), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Bente Grønnesby

6/2021: Godkjenning av innkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

7/2021: Legeforeningens lover og krav til organisasjonsleddet Regionutvalg skal bestå av:
- en representant for styret i hver av lokalforeningene i regionen, fortrinnsvis leder
- en lokal representant for alle yrkesforeningen som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningens styre
- en representant som oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings  avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.

- Regionutvalget kan selv utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette fra organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta regionutvalgets formål og/eller geografiske representasjon.
Ved uenighet om sammensetning kan sakes bringes inn for sentralstyret

- Regionutvalg skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å representere yrkesforening. Om nødvendig oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant.

- Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.

- I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionutvalget fatter vedtak i samråd med sentralstyret
- Regionutvalg skal periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet
- Regionutvalg avgir årlig et forslag til budsjett for utvalgets virksomhet neste år og har rett til å få tilskudd til driften i samsvar med vedtak av landsstyret

Det ble diskutert viktigheten av fleksibilitet i forhold til sammensetning av RU. Eks.: Selv om leder i Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder representerer Of, bør vi i tillegg ha en representant fra yrkesforeningen Of. Det ble enighet om dette.            
Presidenten i DNLF bør inviteres til et RU-møte i region Midt.
KS bør/kan også involveres.
                                                           
8/2021: Orientering om oppgaver og arbeidsform seneste år, aktiviteter mot medlemmer og Legeforeningens ledelse Helsepolitisk seminar arrangeres hvert år. Seminaret er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge og RU. I år ble seminaret avholdt digitalt grunnet Covid19 situasjonen.
RU har møter med ledelsen i HMN 2-3 ganger pr. år. Disse møtene bør være fysiske. RU-møter uten HMN kan skje digitalt.

Rapportering til sentralstyret anses som viktig, og dette følges opp i fremtidige møter. Rapportering bør skje 2 ganger pr. år, dette for å orientere og synliggjøre RU sitt arbeid.
- RU bør sette seg langsiktige mål og jobbe strategisk mot dette
- viktige saker i møte med HMN bør dokumenteres skriftlig                    

9/2021: Valg av leder og nestleder
Dragan Zerajic, Nord-Trøndelag legeforening ble valgt som leder og
Lindy Jarosch-von Schweder, Sør-Trøndelag legeforening ble valgt som nestleder for perioden 2021-2023.
                       
10/2021: Hva vil vi oppnå gjennom RU i valgperioden?
MRLF:Helse Midt-Norge RHF: 
o   Overordnet arbeidsgiverpolitikk: Rekruttere, utdanne og beholde. Holdning ovenfor legene?
o   Antall LIS 1-3 stillinger
o   Plan for avtalespesialister inkludert innen psykisk helsevern (psykiatere)
o   Ansvarliggjøring av helseforetakene: Manglende måloppnåelse psykisk helsevern. Reell satsning? Oppbygging? 
o   Helsefellesskap – Regionale tanker?
o   Helsepolitisk seminar
o   Utdanningsforløpene? Bytte mellom Helseforetak? Tilrettelegging? 
Bidra til samhandling mellom lokalforeningene: Møteplass. Utvidet møteplass? Regionalt tillitsvalgtkurs? Felles satsningsområder? Felles  aksjoner f.eks. fastlegens-dag? Felles medieoppslag/innlegg?
- dialog med politikere
- stemme inn i sentralforeningen om arbeid som skjer lokalt, som må ivaretas også med ressurser. Bidra til å dra fagforeningsressurser/ sekretariatressurser ut i distriktet.

STLF: Helse Midt-Norge RHF:
- Helsepolitisk seminar x 1 per år
- følge opp sentralstyret og styresaker fra HF/RHF, møte med president x 3-4 per år
- binde regionen sammen der vi fronter felles saker, men også snakke  gjennom der det er uenighet
- RU kunne styrkes, med ressurser fra samfunnspolitikk avdeling, jus og arbeidsliv etc.
- Synliggjøre RU
Enkeltsaker:
- tillitsvalgtsatsning med «Hurtigrutekonferansen»
- jobbe politisk samt regionale høringer
- psykisk helsevern, barn, eldre, kroniske
- Helseplattformen, digital hjemme oppfølging, teknologi
- spesialistutdanning og videre- og etterutdanning
- fastlegeordningen
- arbeidsmiljø
- forskning og innovasjon
- avtalespesialister og private aktører

OF:
Fysisk arbeidsmiljø
- kontorplasser (trengsel, støy, luftkvalitet)
- hvordan blir nye SNR (som Kaldnes?)

Psykososialt arbeidsmiljø
- forholdet mellom ansvar og myndighet
- forholdet mellom legeverdier og foretaksmodellens markedslogikk
- arbeidstid (uregistrert overtid)
- autonomi i hverdagen
- kontrollspørsmål: anbefaler du dine barn legeyrket?
Helseplattformen
- mye uklart
- generell bekymring blant medlemmer
- allerede økende tidsbruk foran datamaskinen, mindre tid til pasienter
- ingen garanti at det blir bedre
           
NAMF:
- viktig å fortsette med Helsepolitisk seminar
- miljø
- RU skal arbeide for å styrke  samfunnsmedisinen/ samfunnsmedisinernes posisjon fremover
           
Ylf:
- RU bør ha fysiske møter
- viktig med medvirkning til egen utdanning
- Helseplattformen: alle yrkesgrupper må være med
           
Nmf:
 - Grunnutdanning
Det er viktig at kvaliteten opprettholdes selv om kullene blir større, også med tanke på nye læringsplasser som f.eks. Levanger og Ålesund
- Nmf i arbeidslivet/rekruttering
Nmfs medlemmer blir ikke fullt utnyttet på sykehusene. St. Olavs har stor fordel av å ha studenter som de kan bli bedre på å benytte. Viktig med rettferdig lønn.
           
LSA:
- RU må bli mere synlig for medlemmene i Midt-Norge
- høringssvar på RU-nivå er mer tungtveiende enn på  lokalforeningsnivå så dette bør prioriteres   
- strategiutvikling/handlingsplaner bør formaliseres
           
PSL:
- LIS1 og hvordan ordningen skal organiseres. Antall LIS1 plasser må økes
- vi må bli bedre på å fremsnakke legeyrkes og hverandre
- vi må respektere hverandre uansett om man er ansatt i helseforetak, er fastlege eller privatpraktiserende
- Helseplattformen

 AF:
- viktig med et sterkt offentlig helsevesen
- likeverdige helsetilbud i vår region
- Helseplattformen
     
LVS:
- utdanning og forskning
- Helseplattformen

11/2021: Arbeidsform og møtefrekvens
Møter bør være fysisk så lenge det er mulig, spesielt heldagsmøter.
Vi bør ha 2-3 møter med HMN RHF årlig i tillegg til Helsepolitisk seminar.                    

12/2022: Innspill/tema til møte med HMN 27. oktober
Statssbudsjettet, ansvarlig: Bjørn Buan og Anders Prestmo
- Utdanning og forskning, ansvarlig: Bjarne Austad og Tobias Solli Iveland
- Helseplattformen og fastlegene, ansvarlig: Dragan Zerajic og Eigil Sandvik

Underlag til sakene sendes organisasjonssekretær som sender agenda til HMN en uke før møtet den 27. oktober
                       
13/2021: Innspill til møteplan 2022
Møtekalender:
27. Oktober – møte kl. 10.00-16.00 på Sure Hotell, Stjørdal (dialogmøte med HMN kl. 12.00-14.00)
12. Januar 2022 – møte på Teams (kun RU)
11. Mars 2022 – Helsepolitisk seminar, Scandic Hell, tidligere seminarer kan du lese om her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/regionutvalg-midt-norge/seminar/

14/2021: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt