Referat fra møte i Regionutvalg Midt-Norge, 27. oktober 2021

Tid: 27.10.2021 kl. 10.00-16.00, Dialogmøte med Helse Midt-Norge (HMN) 12.00-14.00
Sted: Best Western Sure Hotel, Stjørdal

Tilstede: Dragan Zerajic (leder RU/leder Nord-Trøndelag legeforening/AF), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Eigil Sandvik (AF), Anders Prestmo (PSL), Jens Olaf Kleinau (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf), Jørund Resell (Namf), Bjarne Austad (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Ingunn R. Innerdal (leder Møre og Romsdal legeforening), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf)

15/2021: Godkjenning av innkalling og agenda
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent

16/2021: Godkjenning av referat fra RU-møte 25. September 2021
Vedtak: Referatet ble godkjent                            

17/2021: Forberede saker til dialogmøtet med HMN
          
18/2021: Status i foreningene
Ylf: Det meldes om rekrutteringsutfordringer og et økende antall sykemeldinger. Henvendelser til støttekollegaordningen har økt med 40%.
Det er mange LIS1 som ikke får veiledning/supervisjonen de skal ha. Det er viktig at klinikkledelsen blir utfordret på dette.
PSL: har fått ny leder: Erik Ljåen fra Møre og Romsdal.
I Sør-Trøndelag er Tone Dorthe Sletten valgt, Anders Prestmo er vararepresentant.
Aktuelle saker:
Helse Midt-Norge jobber med innføring av felles henvisningsmottak i psykiatri som ledd i nasjonalt prosjekt. Så langt på forsøksstadiet med svak fremdrift og uløste problemstillinger. Man forsøker igjen å se om det er mulig  å gå over til innsatsstyrt finansiering av  avtalespesialister. Dette er et ønske fra departementet for lettere å kunne sammenligne aktivitetstall. DNLF er kritisk til dette, og det er gjort flere forsøk siden tidlig 2000-tall som så langt ikke har ført frem.
AF: 80% av kommunene melder om rekrutteringsvansker til  fastlegeyrket og 140 000 er uten fastlege. Det er fra sentralt hold ytret at hver enkelt fastlege skal ha maks 1000 pasienter, men det er ingen finansieringsordning som følger med dette tiltaket.
Of: alle medlemmer har fått beskjed om å utsette alt av kurs og permisjoner høsten 2022 i forbindelse med implementering av Helseplattformen.
LSA: Det jobbes for å styrke  samfunnsmedisinen/ samfunnsmedisinernes posisjon fremover.
LVS: Det skal gjennomføres valg av ny Hovedtillitsvalgt for Legeforeningens ansatte ved NTNU.
Namf: Satsningsområde: å få ansatt arbeidsmedisinere i 100% stillinger            

19/2021: Dialogmøte med HMN
Fra HMN stilte Stig Slørdal, Henrik Sandbu, Anna Katarina Cartfjord.
Christer Mjåset stilte fra Helseplattformen (HP).
Helseplattformen og fastlegene
Christer Mjåset orienterte om status i HP. Fra fastlegenes ståsted må det være en konkurransedyktig pris for å inngå avtale med HP, funksjonaliteten må også være bedre enn den de allerede har.
Det er kritisk om produktiviteten går ned, da kneler fastlegeordningen enda mer enn den allerede gjør. Det er viktig å få til en legevaktsmodul som fungerer godt.
Når det gjelder opplæring så tenkes dette fortrinnsvis over 2 kvelder evt. over en helg. Det stilles spørsmål om kommunene dekker praksiskompensasjon til dette.
Fastlegene frykter at HP bidrar til monopolisering og at systemet blir mer skreddersydd for sykehusene enn for fastlegene. Det er ønskelig fra PSL sin side at noen av deres medlemmer blir med tidlig i prosessen, og stiller på lik linje med fastlegene.

RU har gitt viseadministrerende direktør god tid til å svare på spørsmålene, men vi konkluderte på slutten av møte at en del vesentlige innholdselementer mangler.
Vi vet fortsatt lite hvor mye tjenesten vil koste for våre medlemmer, samt videre finansiering og prismodellene.
                                      
Undervisning i arbeidstiden for de med kombinerte stillinger St. Olavs- NTNU
Samtale rundt organiseringen av undervisningsstillinger i regionen, med  utgangspunkt i utviklingen på St Olavs med bakteppe at NTNU link medfører utdanning i HNT og snart Helse Møre og Romsdal (HMR).
Det oppleves som vanskelig å rekruttere og holde leger i undervisning (både sykehus og primærleger) og å ha nok tid til dette i en hverdag med stort fokus på klinisk drift. RHF ser utfordringen og en diskuterer måter å følge opp og synliggjøre. Man ser på muligheter til å merittere undervisning mer og har mål om å gjøre det til en attraktiv karrierevei. 

Statsbudsjettet
Konstituert fagdirektør Henrik A Sandvik gikk gjennom sentrale punkter i Støre-regjeringens politiske plattform som ble utarbeidet i Hurdal etter valget i september 2021. Presentasjonen ble supplert og diskutert i lys av Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjett.

Stikkord fra presentasjonen og diskusjonen:
- Hurdalserklæringen peker på den nye regjeringens ambisjoner om sin politiske retning og initiativer, inkludert for helseområdet:
- Opprettelse av en helsepersonellkommisjon som skal se på utdanning, rekruttering og tiltak for å beholde helsepersonell i  tjeneste.
- Styrking av et desentralisert sykehustilbud med mer elektiv virksomhet i lokalsykehus og styrke den lokale akuttberedskapen. Eierskap luftambulansetjeneste skal utredes.
- Stortingsmelding om føde- og barseltilbud skal igangsettes
- Et forsvarlig fødetilbud skal ivaretas i Kristiansund
- Avvikling av godkjenningsordningen for Fritt behandlingsvalg                 - Gjennomgang av styringsmodellen for helseforetakene, men innenfor rammene av  statlig eierskap, regional og demokratisk styring og stedlig ledelse
- Reduksjon av omfanget av mål- og resultatstyring og (unødvendig) rapportering sammen med arbeidstakerorganisasjonene
- Vurdere antall lederstillinger og ledelsesstruktur i sykehusene samt vurdere lønnsnivå helseledere

Blant tiltakene i forslag til statsbudsjett 2022 fra Solbergregjerningen ble enkelte tema trukket fram:
Nokså uendret økonomisk ramme for drift, justert for demografisk utvikling og avslutning av Covid-19 støtte etter 2021.
- Mindre økning i basistilskudd- Taket for aktivitetsvekst fjernet (ISF)
- Helseplattformen sikres statlig lån (I etterkant omsøkt til støtte fra Trondheim kommune). Byggingen av nytt sykehus på Hjelset følger lånetilsagn.

Hjemler for LIS 1- stillinger skal økes, med vekt på allmennmedisin og psykiatri.
-Satsing på barn, unge og psykisk helse som tydeligst prioriterte område, inkludert prioritering av tema for forskning
- Forslag om nasjonal handlingsplan for forskning og fagutvikling i helsetjenesten 2021-2025, med klinisk forskning i all pasientbehandling. Forskning og innovasjon i partnerskapsmodell
- Revisjon av Nasjonal helse- og sykehusplan i samhandling med kommunene

Oppsummering av presentasjon og diskusjon om statsbudsjettet 2022, innenfor valgt tema for diskusjonen:
Tiltak som vil styrke arbeidsmiljøforhold i helsesektoren var lite synlig i forslaget fra den avgåtte regjeringen. Foreslåtte tiltak på området forsknings- og fagutvikling uttrykker en forventning om utvikling.

Det er foreslått tiltak innenfor en synlig økonomisk styrking (39%). Barn, psykisk helse og rus er tydeligste prioriterte pasient-  /brukergrupper.

20/2021: Oppsummering av dialogmøtet

21/2022: Eentuelt
- Involvering av DNLF sentralt når det gjelder RU:
Dragan tar kontakt med Linda Markham SPOL/DNLF som er vår kontakt i region Midt.
- det er viktig med oppfølging fra tidligere møter, sørge for at sakene fra dialogmøtet blir fulgt opp
- Helsepolitisk seminar skulle avholdes fredag 11. mars 2022 på Scandic Hell, men utsettes til 14. oktober 2022 grunnet pandemien.

Det sendes ut foreløpig invitasjon (navneliste etterspørres fra HMN) «sett av datoen».
- Prosjekt «regionkontor». Bjørn Buan skriver innspill til DNLF sentralt
- Innspill: det har vært ønskelig med et regionalt forskningskurs i regi av RU i samarbeid med HMN
- Hurtigrutekonferansen; det undersøkes alternativer til konferansen ref. klimaavtrykk – kanskje tog hadde vært en idé?