Referat fra Regionsutvalg Midt-Norge 22. september 2022

Tid:     22.09.2022 kl. 10.00-16.00
Sted:    Helse Midt-Norge, Stjørdal

Tilstede: Dragan Zerajic (leder RU/leder Nord-Trøndelag legeforening/AF), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening / konserntillitsvalgt), Ingunn R. Innerdal (leder MRLF), Kjetil Klungre (vara AF), Anders Prestmo (vara PSL), Tobias Solli Iveland (Ylf), Jørund Resell (Namf), Bjarne Austad (LVS), Olaf Kleinau (Of), Bjørn Buan (LSA), Nora Katla (Nmf) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Tone Dorthe Sletten (PSL), Eigil Sandvik (AF)

17/2022:Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

18/2022: Gjennomgang av referat fra RU-møte 19. Mai 2022
Vedtak: Referatet ble godkjent

19/2022: Forberedelse til møte med Helse Midt-Norge
Formøte med deltagelse digitalt fra DNLF v/Mari Hanto og Siri Nesheim
Følgende saker er meldt inn:

- Helseplattformen og innføring av HP i sykehusene
- Pasientkrise i fastlegeordningen
- Privatpraktiserende Spesialister (PSL), inndraging av hjemler i forhold til rammeavtalen                 

20/2022: Dialogmøte med Helse Midt-Norge

Stig Slørdahl og Bjørn Gustafsson deltok fra Helse Midt-Norge

Helseplattformen
Bjarne Austad presenterte erfaringer fra Øya legesenter etter 4 mnd. med bruk av Helseplattformen, stikkord:
- første fase: massive problemer (henvisninger, epikriser, resepter, finne frem i journalen) det er behov for mye support

- komplisert struktur, vanskelig å finne frem i systemet, (for) mange muligheter, lite intuitive løsninger, svak søkefunksjon, finner ikke info raskt nok, mye som ikke virker, tar litt ulogiske retninger

Konklusjon etter 4. mnd bruk:
- mye er mulig i HP og mange feil er rettet
- ikke klart å komme opp i vanlig tempo
- brukeropplevelsen preget av informasjons-overflod, lite intuitivt og et komplisert system
- økonomi/oppgjørsdelen i HP er ikke-fungerende
- meget fornøyd med at Epic skal lage en helt ny fastlegeløsning – det trengs om HP skal være konkurransedyktig
- det er viktig at support/live-chat er etablert når HP innføres slik at man får hjelp når man behøver det – gjelder også på kveld/natt/helg

Det uttrykkes bekymring fra sykehusansatte når det gjelder (varig) nedgang i effektivitet.
Det er enighet om at innføringsfasen blir krevende og at det er viktig at det utarbeides beredskapsplaner. Det kalt inn ekstra personell på St. Olavs i go-live perioden samtidig som det er mange som skal hjelpe til med support.

Det må følges opp hvilke avdelinger som har flest utfordringer ved/etter innføring - hvor må det settes inn ekstra personell. Man må også se på overtid, mertid og arbeidsmiljø.

Pasientkrise i fastlegeordningen
Det er stadig flere pasienter uten fastlege og store rekrutteringsutfordringer i allmennmedisin.
Det er viktig å fremsnakke allmennlegeyrket og få nyutdannede leger til å søke i førstelinjetjenesten og i kommunen.
Medisinstudenter får mindre praksistid på fastlegekontor, noe som blant annet skyldes høyt arbeidspress blant allmennlegene.

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)
Det er kommet inn flere bekymringsmeldinger blant PSL sine medlemmer når det gjelder samarbeid/kommunikasjon med Helse Midt-Norge. Det er vanskelig å få tilbakemelding på telefon eller mail.
Mange hjemler «forsvinner», spesielt i distrikt og pasienter henvises til Aleris og ikke til andre praktiserende spesialister.
Ifølge regional utviklingsplan så foreligger det et «sørge for ansvar». Det presiseres at PSL sine medlemmer er et viktig supplement til regionens sykehus.

Videre arbeid: det planlegges et møte med PSL og Bjørn Gustafsson før å følge opp saken.

21/2022: Helsepolitisk seminar 2. November 2022
Programmet er klart, og invitasjoner er sendt ut.

22/2022: Utviklingsplaner for RU
Saken utsettes til neste møte 2. februar 2023