Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge 2. februar 2023

Tid:     02.02.2023 kl. 10.00-16.00
Sted:    Royal Garden Hotell, Trondheim

Tilstede: Dragan Zerajic (leder RU/leder Nord-Trøndelag legeforening/AF), Nina Therese Hagen (vara Sør-Trøndelag Legeforening), Ingunn R. Innerdal (leder MRLF), Eigil Sandvik (AF), Tone Dorthe Sletten (PSL), Tobias Solli Iveland (Ylf), Olaf Kleinau (Of), Bjørn Buan (LSA), Nora Katla (Nmf) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag /konserntillitsvalgt), Bjarne Austad (LVS), Jørund Resell (Namf)

1/2023: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

2/2023: Godkjenning av referat fra RU-møte 22. September 2022
Vedtak: Referatet ble godkjent

3/2023: Helseplattformen (HP)
Tobias Iveland (YLF St Olavs) innledet til diskusjon om Helseplattformen gjennom en status og opplevelser etter innføringen av systemet 12.november 2022.

Løsningen oppleves per i dag, nesten 3 måneder etter oppstart, langt fra tilfredsstillende med tanke på brukeropplevelse, pedagogisk tilrettelegging, tidsforbruk per pasient, e-meldinger, radiologiløsning og opplevelse av kontroll på egen dokumentasjon, inkludert elektronisk samhandling med eksterne aktører.

Erkjente feil og mangler har stort omfang. Legemiddelløsningen er ikke som forventet. Tvert imot. En opplever betydelig merarbeid ved å kontrollere og legge inn gjeldende medikamentlister. Ekstra tid går til å kontrollere at eksterne mottar epikrise. Ansatte frykter at løsningen kan være årsak til eller medvirkende til brist i pasientsikkerhet. Flere varsler/bekymringsmeldinger er levert til Statsforvalteren. Reaksjoner avventes derfra.

Den tid som var satt av til opplæring burde vært tilstrekkelig, men synes nå for knapp.

Aktivitetsnivået ved St Olavs er ikke tilstrekkelig redusert i forhold til kapasiteten hos legene. Mangelfull timeregistrering kan imidlertid maskere dette bildet.

Ved Helse Nord-Trøndelag gjelder bekymringene, trass i at løsningen foreløpig ikke er tatt bruk.

Fastleger og avtalespesialister taper tid på grunn av svikten i e-meldingene. Indirekte er det også problematisk med den reduserte kapasiteten ved sykehuset.

Arbeidsmiljøet for sykehuslegene er blitt vesentlig svekket. Likevel ble det hevdet at tilliten til sykehusets øverste ledelse ikke er svekket. Det pekes primært på leverandøren av løsningen. Tilliten er svekket. Usikkerheten knyttet til konsekvenser for pasientkvalitet og -sikkerhet påvirker legenes integritet.

Samlet er sykehuslegene urolige for at sykehuset taper i kampen om rekruttering av nye leger, så vel som at erfarne leger vurderer å slutte.
De kommunale tjenestene utenom legetjenestene ser ut til å fungere bra.           

Det erkjennes at Helseplattformen er kommet for å bli. Manglende forutsigbarhet gjennom planer for korreksjoner og utbedringer skaper usikkerhet og bekymring.
Det ble ikke besluttet aksjoner fra Regionutvalget.

4/2023: Ytringsfrihet/mobbing av tillitsvalgte
Vi har mottatt informasjon om at blant annet fagekspertene på Helseplattformen og tillitsvalgte kan oppleve dette, spesielt i forhold til innføring av HP.
Temaet bør være en del av opplæringen til de tillitsvalgte, i tillegg er det viktig at vi i tillitsvalgtapparatet støtter opp om at dette er uakseptabelt.

5/2023: Økonomi
Det meldes om store sparetiltak på alle sykehus i 2023.
Det stilles spørsmål om hvordan skal de ansattes interesser ivaretas i forhold til arbeidsmiljø og rekruttering med så store kostnadskutt.
- er det mulighet for at man kan få en oversikt over spareplanen?    

Viktig at det skilles på hvilke kostnader som gjelder HP og hvilke som gjelder vanlig drift av sykehus.               

6/2023: Oppdragsdokument
Regionutvalget oppsummerte kort innholdet i oppdragsdokumentet for 2023.

Helse Midt-Norge RHF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende hovedmål:
1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Raskt tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.

Regionutvalget utrykker bekymring for hvordan RHFet og de lokale helseforetakene kan løse oppdraget, med reduserte budsjett og krav til store innsparinger. Henholdsvis 228 millioner St. Olavs Hospital HF, ca. 300 millioner Helse Møre og Romsdal og 40 millioner Helse Nord-Trøndelag HF (vedtatt resultat på - 130 millioner)

7/2023: Oppfølging av PSL-saken
Det er avholdt et møte mellom Legeforeningen og Helse Midt-Norge v/Bjørn Gustafsson. Vi etterlyser referat fra møtet da ingen i region Midt er informert om at dette.

8/2023: Helsepolitisk seminar
Ny dato: 8. September 2023.

9/2023: Landsstyresak: videreutvikling av RU
Saken ble ikke diskutert.

10/2023: Eventuelt
Valg: alle lokalforeningsstyrer er på valg i år, dvs. ny sammensetning av RU fra 1/9-23.