Referat fra møte i Regionsutvalg Midt-Norge 4. mai 2023

Tid: 04.05.2023 kl. 10.00-16.00, dialogmøte med Helse Midt-Norge (HMN) kl. 13.30-15.00
Sted: Helse Midt-Norge, Stjørdal

Tilstede: Dragan Zerajic (leder RU/leder Nord-Trøndelag legeforening/AF), Lindy Jarosch-von Schweder (leder Sør-Trøndelag Legeforening/konserntillitsvalgt), Ingunn R. Innerdal (leder MRLF), Eigil Sandvik (AF), Eirin Holan (vara Ylf), Olaf Kleinau (Of), Bjørn Buan (LSA), Nora Katla (Nmf) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Bjarne Austad (LVS), Jørund Resell (Namf), Tone Dorthe Sletten (PSL), Tobias Solli Iveland (Ylf)

11/2023: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: Møteinnkalling og agenda ble godkjent

12/2023: Godkjenning av referat fra RU-møte 2. februar 2023
Vedtak: referatet ble godkjent

13/2023: Nytt fra foreningene, runde rundt bordet
STLF: Skal avholde årsmøte 24. Mai 2023. Medlemsmøte om Helseplattformen 3. Mai gjennomført. Stig Slørdahl, Trond Eide, Wenche P. Dehli og Grethe Aasved stilte, journalist Aagot Opheim var møteleder.
MRLF: bekymring når det gjelder innføring av Helseplattformen samt gjennomføring av store sparetiltak i spesialisthelsetjenesten.
Rekrutteringsutfordringer. Årsmøte avholdes i Molde 1. September.
AF: Fremdeles utfordrende å rekruttere og beholde fastleger.
Endret basistilskudd innføres fra 1. Mai. Fastlegene stimuleres til å ha lengre lister.
LSA: kommuneoverlegerollen skal styrkes, dette styrker også rekrutteringen.
Gode lønns- og arbeidsbetingelser. Utfordrende å rekruttere tillitsvalgte.
Of: har hatt vårmøte i Tromsø. Bekymringsbrev sendt fra 500 leger vedr. innføring av Helseplattformen (HP) i HNT og HMR.
Nmf: Jobber med å få på plass studentrepresentanter i Ålesund og Levanger.
Det informeres om vesentlig reduksjon i læringsutbytte før og etter HP.
Namf foretar en undersøkelse på dette.
Ylf: har hatt vårkurs og årsmøte på Hamar. Ingeborg Henriksen er valgt til ny leder og Tobias Iveland er valgt til nestleder. Opplever forsinkelse i spesialiseringen grunnet HP. Rekrutteringsvansker i alle fagfelt. Synkende søkermasse til LIS1 i hele regionen.
          
14/2023: Forberedelse til møte med Helse Midt-Norge (HMN)

15/2023: Møte med HMN
Fra HMN stilte Stig Slørdahl, Bjørn Gustafsson og Ingerid Gunnerød

Helseplattformen:
200 punkter skulle rettes etter tilsynsrapport i februar, planlagt å være ferdig med feilretting den 15. Mai, men fristen ble ikke overholdt.
HMN styret skal behandle saken i styremøte 16. Mai.
Dersom innføringsdatoer skal endres må dette gjøres i samarbeid med kommunene.
Det er liten forutsigbarhet vedr. Innføringen sett i forhold til blant annet arbeidsmiljø og overtidsbruk.
For St. Olavs er det utfordrende at det ikke finnes oversikt over ventelister og fristbrudd. Dette må være på plass før HNT og HMR implementeres i HP.
Viktig at innføringen i kommunene går som planlagt.
Viktig at avtalespesialistene og fastlegene blir med.

Det stilles spørsmål fra RU om HP er godt nok til videre innføring i HNT og HMR. HMN svarer bekreftende på det.
Det er satt igang evalueringsarbeid på St. Olavs slik at innføring i Helse Møre og Romsdal (HMR) og Helse Nord-Trøndelag (HNT) får et bedre utgangspunkt før innføring.

Rekrutteringsproblemer LIS1:
Rekruttering er et nasjonalt problem.
Det må arbeides for at region Midt lykkes i å rekruttere og beholde nye leger, samt at det offentlige helsevesenet skal være attraktive nok. Konkurransedyktige lønn må være på plass.

16/2023: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.