Telemark legeforening

Lokalforening

2012

Referat årsmøte Telemark Legeforening 25.08.2011 kl. 18-2030

Referat årsmøte Telemark Legeforening 25.08.2011 kl. 18-2030
17. februar 2012
Thon_Hoyers_Hotel_Skien_Norway_Skien

Valg: Leder – Tor Severinsen
Styremedlemmer: Terje Keyn og Gisle Roksund, hhv 1. og 2. repr til landsstyret.
Varamedlem til styret: Øystein Line, Trine Fredriksen og Torben Ianssen
Programkomite: Tonje Tvinnereim og Knut Skarholt
Kurskomite: Torstein Sakshaug (leder), Roy Martin Pedersen, Geir Klepaker, Christine Langeland (4år), Anniken Sommerfelt (4år), Bernt Dingsør (4år) Kollegial Støttegruppe: Ole Bjørn Kolbjørnsrud, Ragnhild Aarrestad og Berit Echsner
Valgkomite: Else Nygård (4år), Bent Poulsson (leder) (4år), Olav Flemmen (4år), Connie Meijer og Kristin Klovning

Referat årsmøte Telemark Legeforening 25.08.2011 kl. 18-2030
Antall medlemmer tilstede:  per kl. 18.08:   51 fremmøtte
Møtet innledes med utlodning av en iPad. Vinnerloddet er gul lapp, nummer R42, og vinneren heter Karen Sømborg.
Foredrag ved  Vigdis Mariedatter Gulbrandsen, Pasient- og brukerombud i Telemark.  Hun orienterer om hvordan ordningen er organisert og hvordan de jobber, samt hva slags tema som er gjengangere i henvendelser til ombudet, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

  1)      Medlemmer som har gått bort minnes med 1 minutts stillhet.
  Bemerker at stillheten bare varte i 27 sekunder.
  2)      Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Ingen innsigelser eller kommentarer
  3)      Valg av møteledere og referent
  Tor Severinsen valgt som møteleder. Torstein Sakshaug valgt som referent.
  4)      Årsmeldinger
  Årsmeldingen fra TLF vises på skjerm og leses av møteleder. ”Praksiskoordinator-ordningen” må rettes til ”Praksiskonsulentordningen”.  Årsmeldingen godkjennes. Det er ønskelig å forsøke å få oversikt over hvor mange pensjonister som er med.

  5)      Revidert regnskap
  Olav Flemmen, kasserer, gjennomgår regnskapet. Kommentarer rundt underskudd i forhold til budsjett som skyldes gjennomføring av Grunnkurs C i Langesund mai 2010.

  6)      Innkomne forslag
  Det er ikke kommet forslag til styret annet en søknad fra Porsgrunnskonferansen om støtte. I fjor ble det vedtatt at man ikke skal støtte samme tiltak mer enn 2 år på rad. Styret mener da at man på bakgrunn av dette ikke skal gi støtte til Porsgrunnskonferansen. Støtten har medvirket at brukere har kunnet delta på konferansen uten å måtte betale.

  Styret har foreslått å ikke støtte konferansen, det kommer forslag fra salen om å gi støtte. Salens forslag får ikke støtte, og det gis derfor ikke støtte til Porsgrunnskonferansen i år.

  7)      Budsjett
  Budsjett for 2012 gjennomgås. Det budsjetteres med et underskudd på 20000. Hågen Thorne stiller forslag om å gi pengestøtte til internasjonal solidaritet, f.eks sultkatastrofen på Afrikas Horn. Styret drøfter dette i førstkommende styremøte, da det allerede er budsjettert 10000 i gave for 2011.  Budsjettet for 2012 godkjennes.

  8)      Valgkomiteens innstilling
  Bernt Dingsør, formann i valgkomiteen, legger frem forslag:
  Leder – Tor Severinsen
  Styremedlemmer: Terje Keyn og Gisle Roksund, hhv 1. og 2. repr til landsstyret.
  Varamedlem til styret: Øystein Line, Trine Fredriksen og Torben Ianssen
  Programkomite: Tonje Tvinnereim og Knut Skarholt
  Kurskomite: Torstein Sakshaug (leder), Roy Martin Pedersen, Geir Klepaker, Christine Langeland (4år), Anniken Sommerfelt (4år), Bernt Dingsør (4år)

  Kollegial Støttegruppe: Ole Bjørn Kolbjørnsrud, Ragnhild Aarrestad og Berit Echsner
  Valgkomite: Else Nygård (4år), Bent Poulsson (leder) (4år), Olav Flemmen (4år), Connie Meijer og Kristin Klovning
  9)      Valg: Leder, 2 styremedlemmer, varamedlemmer, vara til landsstyret, kurskomité, programkomité, kollegial støttegruppe, revisor, valgkomité

Samtlige velges ved akklamasjon.
Årsmøtet avsluttes herved, og kontinuerer, i påvente av middag – som et kort medlemsmøte der følgende forslag fremmes:
Forslag: Årsmøtets første punkt, medlemmer som har gått bort minnes, bør inneholde navn over de medlemmer som har gått bort. Dette har vært forsøkt før slik at det er krevende å holde oversikten.

Forslag: Opprette legat fra noen av de pengene foreningen har på bok der man kan søke på TLFs legat til forskjellige formål. Styret tar saken videre.

Det informeres om prosessen rundt ansettelse av ny direktør ved STHF. Benkeforslag om at medlemsmøtet støtter opp rundt leders utsagn med en egen uttalelse. Leder frembringer medlemsmøtets synspunkter i samtale med de andre tillitsvalgte på STHF.

Årsmøtet avsluttes med middag kl 20.30.